Muuda keelt:

Oluline info SEB kliendile seoses sõjaga Ukrainas

Paragraphs

Kuidas mõjutab Venemaa agressioon Ukrainas SEB äri- ning erakliente?


Ukrainas toimuv on suur tragöödia kogu maailmale, mis toob suuri inimlikke kannatusi ja inimkaotusi. Lisaks kannatustele on juba näha ka mõjutusi nii maailma- kui eramajanduses. Seetõttu oleme koostanud vastused hetkel kõige levinumatele küsimustele.

Alates 2. maist on SEB lõpetanud Vene rublades makseteenuste pakkumise.

Alates 1. juunist 2022 on SEB lõpetanud kõikides valuutades makseteenuste pakkumise Venemaa ja Valgevene suunal.

Kui Teil tekib lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust internetipanga menüüpunktist "Teated" → "Saada uus kiri", e-posti teel info@seb.ee või helistage meie klienditoele numbril 665 5100 või oma haldurile.

Järjekordade vältimiseks pangakontorites palume broneerida aeg kontori külastamiseks või registreeruda videokohtumisele.

Pangad, kellega arveldamine on keelatud

Alates 1. juunist 2022 on SEB lõpetanud kõikides valuutades makseteenuste pakkumise Venemaa ja Valgevenega.

Ukraina pankadega on üldjuhul tehingud lubatud. Keelatud on tehingud juhul, kui panga emaettevõte on sanktsioneeritud, sh. kui tegu on mõne Venemaa või Valgevene panga sanktsioneeritud tütrega.

Alates 3. oktoobrist 2022 on SEB lõpetanud tehingute tegemise pangaga Alfa-Bank (Ukraine), uue nimega Sense Bank, BIC: SENSUAUK (endine BIC: ALFAUAUK).

Korrespondentpankade kehtestatud lisapiirangute tõttu võib esineda probleeme maksete liikumisel ka teiste pankadega.

Kaarditehingud ja ülekanded

Valgevene: SEB kaarti ei ole võimalik kasutada.

Venemaa: SEB kaarti ei ole võimalik kasutada.

Jah, penisoni laekumisi võtame jätkuvalt vastu, kuid ainult nendest pankadest, millele ei ole seatud sanktsioone ja muid piiranguid. Pöörame tähelepanu, et ka korrespondentpangad võivad Venemaa ja Valgevene pankadele seada piiranguid, mida meie ei saa mõjutada. 

Ukraina pangad ei kuulu sanktsioneeritute listi ehk tõrkeid ei tohiks SEB poolt esineda, kuid Ukrainas asuvate sanktsioneeritud Vene või Valgevene pankade filiaalidega on arveldamine, seal hulgas nende poolt väljastatud terminalides maksmine või sularaha välja võtmine, keelatud.

Arvestades olukorda maailmas ning suurenenud soovist ning vajadusest aidata Ukrainat, on SEB-s kõik pangakontoris tehtud maksed Ukraina suunal tasuta. Internetipangas tehtud maksete eest lisandub teenustasu vastavalt välismakse tüübile.

Kuna maksed eurodes liiguvad kõige kiiremini, siis võimaluse korral soovitame teha makse eurodes.

Ukraina suunal tehtud maksete teenustasu tagastame kahe tööpäeva jooksul.

Kui SEB on tuvastanud, et laekuva makse suhtes tuleb vastavalt sanktsioonirežiimile kohaldada külmutamist, rakendab pank Rahvusvahelise Sanktsiooni Seaduse (RSanS) §14 lõike 1 kohaselt finantssanktsiooni, mis kohustab panka külmutatama rahvusvahelise sanktsiooni subjektilt laekuvad rahalised vahendid ja majandusressursid. Pank on kohustatud külmutama vara ka juhul kui pangal on kõrvaldamata kahtlus, et isiku suhtes tuleb kohaldada sanktsiooni. Selline olukord võib esineda näiteks juhul kui isik, kellelt või kelle kaudu makse laekub, ei ole ise sanktsioneeritud, aga võib olla sanktsioneeritud isiku kontrolli all. 

Pärast vara külmutamist teavitab pank sellest Rahapesu Andmebürood (RAB-i) ning klienti. RAB kontrollib finantssanktsiooni õiguspärast rakendamist kümne tööpäeva jooksul ning annab pangale seejärel kahe tööpäeva jooksul tagasisidet. 
Kui RAB leiab, et pangal tekkinud kahtlus sanktsiooni rakendamise vajadusest ei leia kinnitust, siis puudub alus finantssanktsiooni jätkuvaks kohaldamiseks, pank vabastab laekumise ning teavitab sellest klienti. 
Kui RAB leiab, et finantssanktsiooni tuleb kohaldada, siis jääb tehing külmutatuks. Kliendil on sel juhul õigus pöörduda ise RABi poole ning esitada ka taotlus RSanS § 17 kohaselt, et paluda kontrollida sanktsiooni kohaldamise õiguspärasust. Taotluse läbi vaatamiseks on Rahapesu Andmebürool aega kümme tööpäeva, mille järel teavitab RAB kahe tööpäeva jooksul finantssanktsiooni subjekti või puudutatud isikut tema suhtes võetud meetmete täpsest ulatusest ja sisust; nende õiguslikust alusest; alguskuupäevast; vaidlustamise korrast; ning erandite tegemise alustest ja korrast. 

Isikutel, kelle tehing on külmutatud, on võimalik teatud juhtudel pöörduda RAB-i kui pädeva asutuse poole taotlusega varad vabastada kui finantssanktsiooni kehtestav määrus ning tehingu asjaolud seda lubavad. Selline erand kehtib näiteks Euroopa Nõukogu määruse 269/2014 Artikli 6 kohaselt kui määruse lisas I loetletud isikul tuleb teha makse vastavalt lepingule, mis on sõlmitud enne tema sanktsioneerimise kuupäeva.
RAB-ile saab taotluse esitada järgneva emaili kaudu: info@fiu.ee. 
Vaata lisa ka RABi kodulehelt.
 

Investeerimine ja väärtpaberid

Tulenevalt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud riskidest, ei ole SEB kaudu alates 8. märtsist 2022 võimalik: Osutada klientidele Venemaal emiteeritud väärtpaberite ning väljaspool Venemaad emiteeritud Venemaaga või Venemaa juriidiliste isikutega seotud väärtpaberite osas tehinguid ja teenuseid, sh ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, välja arvatud positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi sanktsioone arvestades lubatav.

Seoses sellega, et 2. mail 2022 kell 16:45 lõpetasime Vene rubla noteerimise ja finantsteenuste pakkumise Vene rublades (RUB): 

Toetame rublades kaubeldavate väärtpaberite müüki parimal võimalikul viisil niipea, kui nende väärtpaberite müük muutub võimalikuks. Anname endast parima, et müügist laekunud rublad konverteerida eurodesse ning kanda Teie pangakontole.

Kui Teil tekib oma väärtpaberite osas lisaküsimusi, palun võtke ühendust meie Markets-i meeskonnaga aadressil equity@seb.ee.

Ehkki Venemaa aktsiaturg kaotas enne kauplemise peatamist umbes poole oma väärtusest, moodustavad Venemaa ettevõtted väga väikese osa maailma aktsiaindeksitest. Maailma aktsiad on 28. veebruari seisuga aasta algusest arvates miinuses umbes 7% ulatuses, mis ei ole midagi erakordset, eriti arvestades eelmise aasta üle 25% tõusu.

SEB pensionifondides otseinvesteeringuid Venemaal, Valgevenes ega Ukrainas ei ole. Marginaalselt on nende riikide risk läbi teiste fondide, kuid sellise riski osakaal jääb sõltuvalt fondist, suurusjärku 0,12%-1,06%. Venemaa, Valgevene ja Ukraina varade ja valuutade käekäik mõjutab meie pensionifondide kliente minimaalselt. Jälgime hoolikalt sanktsioneeritavate ettevõtete nimekirju, et mitte rahastada keelunimekirjades olevaid ettevõtteid ning sama nõuame ka teistelt fondivalitsejatelt, kelle toodetesse oleme investeerinud.

Pensionifondi riskitase peaks vastama nii pensionikoguja vanusele kui riskitaluvusele. Seda selleks, et vältida olukorda, kui valitud on enda ea ja taluvuse jaoks liiga riskantne fond, mida tormatakse närvilisuse haripunktis vähemriskantseks vahetama. Tasub meeles pidada, et pensionikogumine on nagu maraton ja vaadata tuleks kaugemale hetkeolukorrast. Kahtluste korral soovitame ühendust võtta pangatöötajaga ja nõu küsida.

Kogu info investeeringute kohta leiab: seb.ee/alusvara

Venemaale ja Ukrainasse investeerivad 31. jaanuari 2022 seisuga järgmised fondid:

Tasub meeles pidada, et uued sanktsioonid võivad tuua muudatusi ka fondides.

Sõjalised konfliktid panevad ka kogenud investori närvid proovile. Sellistel hetkedel on väga oluline meeles pidada, et investeerimine on pikaajaline protsess ning selle aja jooksul tuleb arvestada turgude suuremate kõikumistega.

Soovitame jääda rahulikuks ning mitte teha esmastel emotsioonidel põhinevaid otsuseid. Turu kõikumised on tavapärased ning pikaajalises kogumises ei tasu iga kõikumise peale reageerida. Enne otsuse tegemist soovitame ühendust võtta SEB pangatöötajaga.

Piirangud Venemaa ja Valgevene isikutele ja piirangud Venemaa ja Valgevene väärtpaberitele

Tulenevalt Euroopa Liidu poolt 3. juunil 2022 Venemaa Keskdepositooriumile kehtestatud sanktsioonidest ei ole SEB-l võimalik vahendada Vene väärtpaberite korporatiivsündmustes osalemist ja dividendide väljamaksmist või teisi tegevusi, milles otseselt või kaudselt osaleb Venemaa Keskdepositoorium.

Teave rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohta on koondatuna kättesaadav Rahapesu Andmebüroo kodulehelt https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid.

Ülemaailmne praktika nii elu- kui ka varakindlustuses sätestab, et sõja põhjustatud kahju ei kuulu kindlustuslepingutes kaitse alla. SEB Life and Pension Baltic SE kindlustustoodete tingimuste kohaselt rakendub välistus:

 • Kindlustusandja võib kindlustussumma maksmisest keelduda või seda vähendada, kui kindlustusjuhtumi põhjustas: sõjategevus, välisvaenlase akt, kodusõda, mäss, osalemine revolutsioonis või rahvarahutuses.

Näiteks, kui kindlustatud isik saab pommiplahvatuses viga, siis see ei ole kindlustusjuhtum. Kui aga kindlustatud isikut tabab Ukrainas viibides terviserike või teel Ukrainast Eestisse toimub liiklusõnnetus, siis need kuuluvad kindlustusjuhtumi alla.

Kindlustustingimustega saab lähemalt tutvuda siin: www.seb.ee/toodete-ja-teenuste-tingimused

Täpsemat infot Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonidest on võimalik saada siit: https://www.consilium.europa.eu/et/policies/eu-response-ukraine-invasion/ ja https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/venemaa-sojaline-agressioon-ukrainas 

Infot, kas konkreetne isik on lisatud sanktsiooninimekirja on võimalik Euroopa Liidu sanktsioonide puhul saada siit: https://www.sanctionsmap.eu/ ja https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid ning OFAC-i sanktsioonide puhul siit: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Euroopa Komisjoni 26. augusti 2022 tõlgenduse järgi ei ole lubatud Venemaalt imporditud sanktsioneeritud kauba eest tasuda pärast sanktsioonist tuleneva keelu jõustumist ka juhul, kui varasema lepingu täitmine toimus üleminekuperioodil. Arveldamine on osa varasema lepingu täitmisest ning seega peab see toimuma samuti üleminekuperioodi jooksul ehk enne kaubandussanktsiooni jõustumist. Seda isegi juhul, kui kaup jõudis Eestisse ajal, kui sellele kaubandussanktsioon ei kohaldunud. Samuti ei võimalda SEB Venemaale eksporditud sanktsioneeritud kauba eest pärast üleminekuperioodi lõppu tasu saada, isegi juhul, kui kauba eksport toimus üleminekuperioodil ja oli varasema lepingu erandist tulenevalt lubatud.

Hetkel peatame ajutiselt volikirjade väljastamise klientidele, kes soovivad AS-le SEB Liising kuuluva sõidukiga minna Venemaale ja Valgevenesse. Otsus on tähtajatu ja sõltub olukorrast antud riikides.

 • Pöörake tähelepanu makse saaja nimele.
 • Googeldage raha saajat – eraisikut või ettevõtet – hinnake adekvaatselt tulemusi.

 • Pöörake tähelepanu, kas postitus/lehekülg, kus rahalist abi palutakse, on usutav.

 • Vaadake kontonumbrit, mis riiki raha palutakse saata, kontrollige selle vettpidavust.

 • Kui soovite annetada/toetada, siis pigem tehke seda läbi ametlike abiorganisatsioonide. Tähelepanelik peaks olema sotsiaalmeedias levivate postituste suhtes, mille kaudu palutakse rahalist abi.

 • Abipalvetesse SMS-i, kõnede ja e-kirjade teel, kus palutakse rahalist abi Ukraina toeks, tuleks suhtuda skeptiliselt. Kui e-kiri või SMS sisaldab linke, mis suunavad makset teostama, ei soovitata neid kasutada. Need võivad olla petturid, kes soovivad olukorrast kasu lõigata. Kindlasti mitte sisestada oma autentimisinfot (kasutajatunnus/parool) ega kaardiandmeid võõrale leheküljele ja soovi korral teha makse/annetus internetipanga kaudu (logides sisse tavapärasel viisil).

Kui soovite annetusi kanda Ukraina toeks, siis annetusi saate teha:

Ukraina sõjaväele
Saaja: National Bank of Ukraine
IBAN: DE05504000005040040066
Selgitus: for ac 47330992708

Ukraina humanitaartarvete jaoks:
Saaja:  Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN: DE85500000000050002137
Selgitus: for ac 32302338301027
NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua)

Saaja pank: Deutsche Bundesbank, Frankfurt
Saaja panga BIC: MARKDEFF
Saaja panga aadress: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
NBU Opens Fundraising Account for Humanitarian Assistance to Ukrainians Affected by Russia’s Aggression


Annetada on võimalik nt läbi Ukraina heaks! keskkonna või Eesti Punase Risti kodulehel.

Annetust saab teha pangaülekandega:

 • MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223
 • MTÜ Mondo, EE491010220099409013
 • MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221
 • Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436

Või  pangalinkide kaudu :

Kõik sõltub sellest, kuidas geopoliitiline kriis lähipäevil areneb. Samas võivad meie kliendid tunda ennast rahulikult, sest Eesti ja Euroopa Liidu majandus on tugev. Madal riigivõlg ning ühtne valmisolek kriisiga hakkamasaamiseks tähendab, et tunneme teatud kindlustunnet juhuks, kui majanduslik mõju peaks halvenema

Mitmed Ukraina pangad jätkavad sõjaolukorrale vaatamata digitaalsete makseteenuste (kaardid ja maksed) osutamist. Seega tasub Eestisse jõudnud Ukraina põgenikel läbi proovida, kas Ukraina pankade välja antud pangakaardid töötavad Eestis. Kui töötavad, siis saab nende kaartidega tasuda poes ostude eest ja ka sularaha eurodes välja võtta. Nende tehingute puhul määrab grivna kursi euro suhtes see Ukraina pank, kes pangakaardi välja andis.

SEB ei konverteeri grivnasid.