Muuda keelt:

Hoiustaja teabeleht

Paragraphs

Põhiteave hoiuste tagamise kohta

SEB Pangas olevad hoiused on kaitstud Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga.
Hoiuste tagamise piirmäär 100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta SEB Pangas.

Lisaks eeltoodule  tagatakse füüsilise isiku hoius  kuni 100 000 euro ulatuses, kui hoiustaja on saanud hoiuste peatamise päevale eelneva 6 kuu jooksul rahalisi vahendeid:
  1. elamukinnisvara võõrandamisest;
  2. seoses abiellumisega või abielu lahutamisega, töö- või ametilepingu ennetähtaegse lõpetamisega tööandja algatusel või koondamisega, vanaduspensionile, sealhulgas kogumispensionile jäämisega või invaliidistumisega või lähedase inimese surmaga;
  3. kindlustushüvitisena, ohvriabi seaduse või riigivastutuse seaduse alusel õiguse mõistmisel tekitatud kahju hüvitamiseks määratud hüvitisena või kriminaal- või väärteomenetluses kannatanule määratud hüvitisena.
Kui teil on ühes krediidiasutuses rohkem hoiuseid Kõik hoiused, mis on teil SEB Pangas, liidetakse kokku. 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse teie hoiuste kogusummale.
Kui teil on ühine hoius mõne teise isiku või teiste isikutega 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi.
Hüvitamise aeg krediidiasutuse maksejõuetuse või muu vastava sündmuse korral 7 tööpäeva hoiuste peatamise päevast, mõjuval põhjusel võib tähtaega pikendada kuni 10 tööpäeva võrra. 
Hüvitamise vääring Euro
Kontakt Tagatisfond
registrikood 74000047
aadress: Sakala 4, Tallinn 15030
telefon: (+372) 6680 583
e-postiaadress: tf@tf.ee


Lisateave www.tf.ee

Üldjuhul on Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga hõlmatud kõik füüsilised isikud, tavaettevõtjad ja muud jae-hoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad erandid, samuti tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvate hoiuste teave on märgitud Tagatisfondi veebilehel www.tf.ee.

Teie taotluse korral annab SEB Pank teile teavet selle kohta, kas konkreetne finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab SEB Pank seda ka konto väljavõttel.