Muuda keelt:

Rahapesuvastased põhimõtted

Paragraphs

Meile on väga oluline pakkuda parimat kliendikogemust läbi usalduslike suhete ning kaitsta ja hoida klientida vara. 

SEB Pank rakendab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikat vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ning kohalikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

Peamisteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise toiminguteks on

  • tunne oma klienti;
  • klientide poolt sooritatud finantstehingute jälgimine;
  • ebaharilike ja kahtlaste tehingute tuvastamine ning nende vältimine; 
  • panga töötajate teadlikkus ja koolitamine;
  • sisekontroll.


SEB Pank tegutseb rangeid eetika- ja moraalinorme järgides ning teeb koostööd klientidega, kelle raha ja vara päritolu on arusaadav ning mille õiguslikkus küsimusi ei tekita. 

SEB pank juhindub rahapesuvastases tegevuses Pangaliidus kokkulepitud heast pangandustavast,  rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, krediidiasutuste seadusest, Finantsinspektsiooni juhendist (PDF), maksualase teabevahetuse seadusest ja teistest üleeuroopalistest regulatsioonidest ning juhenditest. 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab panka määratlema ja dokumenteerima riskiisu. Riskiisu alusel määratleme riskid, mida SEB on oma äritegevuses valmis võtma ja mida soovib vältida.