Muuda keelt:

Õigusalane teave

Paragraphs

Veebileht www.seb.ee kuulub AS-ile SEB Pank (SEB).

Veebilehe sisu on informatiivse iseloomuga. SEB on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel sisalduv informatsioon oleks täpne ja täielik, kuid ei anna mingeid garantiisid veebilehe ega sellel leiduva info sisu õigsuse kohta. SEB ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui SEB oli veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.

Veebilehel sisalduv teave (sh ülevaated, kommentaarid, seisukohad ja prognoosid) ei ole käsitatav investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitustena ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamise või pakkumisena SEB poolt, kui ei ole otseselt teisiti sätestatud.

Kogu veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas lehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma SEB eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Veebileht sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole SEB ega SEB gruppi kuuluv juriidiline isik. Lingid on avaldatud kliendi mugavust silmas pidades ja SEB ei anna hinnangut lingitud veebilehtede sisu kohta. SEB ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle, vastuta nende kasutamise ega nendel sisalduva teabe õigsuse eest.

Veebilehel on kasutatud kaubamärke, mille omanikuks on SEB või samasse gruppi kuuluv juriidiline isik. Kaubamärgid on kaitstud kaubamärgiseaduse kohaselt ning nende kasutamine ilma eelneva SEB kirjaliku loata on keelatud.

Loa saamiseks veebilehel sisalduva informatsiooni kasutamiseks palume ühendust võtta SEB klienditoe telefonil 66 55 100.
 

Vastutust piirav teade

Kõikide käesoleval veebilehel nimetatud toodete ja teenuste suhtes kehtivad nende kasutamist reguleerivad vastavate lepingute tingimused, mida aeg ajalt võidakse muuta. On oluline märkida, et siin veebilehel nimetatud tooted ja teenused ei pruugi olla kättesaadavad teatud riikide residentidele. Seega ei kujuta siin veebilehel kirjeldatud finantsteenused endast pakkumist tehingu sõlmimiseks üheski jurisdiktsioonis, kus sellist pakkumist võidakse lugeda ebaseaduslikuks. Käesoleval veebilehel toodud teave ei kujuta endast pakkumist ega üleskutset mistahes pangateenuse, väärtpaberi, investeerimisfondide, investeerimisalase nõu või muu toote või teenuse ostmiseks või müümiseks isikutele jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või reklaam ei ole lubatud või seda ei saa seaduslikult teostada või isikutele, kellele sellise pakkumise või reklaami tegemine oleks ebaseaduslik. Kui te olete otsustanud seda veebilehte külastada, siis te teete seda omal algatusel ja riisikol ning vastutate kõikidest teie suhtes kohaldatavatest seadustest, eeskirjadest ja määrustest kinnipidamise eest.

Teenused, mis võivad olla kättesaadavad SEB grupi internetipanga teenuste kaudu, on mõeldud nendele isikutele või ettevõtetele, kes on teenust osutava SEB grupi liikme asukohariigi residendid. Muude riikide residendid võivad internetipanga kaudu osutatavaid teenuseid kasutada ainult juhul, kui see on nende residendiriigis kohalduvate seaduste alusel lubatud, järgides kohalduvate seaduste nõudeid ja võimalikke piiranguid. Konkreetsemalt ei ole internetipanga vahendusel eraisikutele kättesaadavaks tehtavad teenused mõeldud isikutele, kes on nende jurisdiktsioonide residendid, kus sellised teenused on väärtpaberi-, pangandus- ja kindlustusseadustega keelatud (ja seda eriti Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Jaapanis).