Muuda keelt:
Pilt
men, laptop, working

Laen õpingutega seotud kulutusteks

Paragraphs

Laen õppega seotud kulude tasumiseks

 • Riigi tagatud laen õpilasele või üliõpilasele
 • Eestis või välismaal õppimiseks
 • Soodne intress - 5% laenujäägilt aastas

Taotlemise sammud

 • Õppelaenulepingu saate sõlmida SEB kontoris või internetipangas kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-IDd.
 • Paluge käendajatel sõlmida pangakontoris või SEB internetipangas käendusleping vähemalt summas, mis on 1,3 korda suurem kui käesoleval õppeaastal taotletav õppelaenu summa. Käenduse võib anda kohe ka suuremas summas, et seda ei peaks igal järgmisel aastal suurendama. Kui käendaja sissetulek ei laeku SEB-sse, palume esitada teise panga kinnitatud kontoväljavõtte viimase kolme kuu kohta; digitaalse kinnitusega väljavõtte võib saata e-posti aadressile info@seb.ee.
 • Kui pakute tagatiseks kinnisvara, tuleb tagatisvara kohta esitada fotod, mis võimaldaks hinnata tagatisvara sobivust pangale.
 • Õppelaen makstakse teie kontole SEB-s, kui kõik laenu saamiseks vajalikud tingimused on täidetud.
 • SEB internetipangas sõlmitud laenu- või käenduslepingu puhul teavitab pangatöötaja teid, kui laenu saamiseks on vajalik esitada täiendavaid dokumente.
 • Laenu saate kätte alates 1. oktoobrist (kui õpite esimesel kursusel) või 15. septembrist (kui õpite teisel või vanemal kursusel).

Eraisik  
1. Kodulaen, hüpoteeklaen  
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 250 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
- laenu väljamaksmise perioodi pikendamine 50 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus 50 eurot
2. Väikelaen  
-  lepingu sõlmimine 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul ftasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus 20 eurot
3. Arvelduslaen  
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
4. Õppelaen  
- lepingu sõlmimine tasuta
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen  
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
6. Limiidilaen  
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
7. Muud laenudega seotud teenused  
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

 

Õppelaenu tingimused
Maksimaalne summa

2021/2022 õppeaastal on 2500 eurot.
Kui teie õppekavajärgne õpingute kestus on alla üheksa kuu, saate õppelaenu poole maksimaalmäära ulatuses

Õppelaenu saamise kordade arv

Õppelaenu saate nii mitmel õppeaastal, kui pikk on teie nominaalne õppeaeg.

Kui jätkate õpinguid samal haridustasemel või haridusastmel (nt teise kõrghariduse omandamisel) ja olete varem õppelaenu võtnud, saate nüüd selle võrra vähem kordi õppelaenu taotleda.

Intressimäär

5% laenujäägilt aastas.
Intressi tasumise päev on iga aasta 3. november või vastavalt kokkulepitud laenu tagasimaksmise graafikule.

Tähtaeg

Seotud nominaalse õppeajaga ja/või tegeliku õppelaenuõiguslikuna õppimise ajaga vastavalt seadusele.

Tagatised

Õppelaenu saamiseks on vaja kas

 • kahe Eesti kodaniku, pikaajalise elamisloaga või alalise elamisõigusega isiku* käendused või
 • hüpoteek Eestis asuvale eluasemekinnisvarale, mis kuulub teile, teie abikaasale või lähisugulasele.

*Käendaja peab olema 18-70 aastane ja ta on saanud viimasel kolmel kuul regulaarset ja dokumentaalselt tõestatavat sissetulekut vähemalt kehtivas töötasu alammääras.

Nõuded taotlejale

Õppelaenu saate taotleda kui

 • olete Eesti Vabariigi kodanik või teil on pikaajaline elamisluba või alaline elamisõigus ja
 • teie õpingute kestus õppekava järgi on vähemalt kuus kuud
 

Lisaks peate

 • õppima täis- või osakoormusega Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või
 • õppima keskhariduse baasil kutseõppe tasemeõppes Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või
 • õppima välisriigis eespool loetletud õppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.
 

Te ei saa õppelaenu, kui olete akadeemilisel puhkusel või õppelaenuvõlglane.

Õppelaenu taotlejale esitatavatest nõuetest lähemalt:

 • Teil võib olla kehtiv õppelaenuleping ainult ühe õppelaenu väljastava pangaga.
 • Laenu väljamaksmiseks ja laenuga seotud maksete tegemiseks peab teil olema SEB-s arvelduskonto.
 • Kui õpite või asute õppima välisriigi õppeasutuses, esitage õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg, ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood. Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on vaja esitada ka tõendi tõlge, mis on kinnitatud notariaalselt või vandetõlgi poolt. Tõendile lisaks täitke välisõppeasutuse tõendi esildis.
Õppelaenu tagasimaksmine

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist peate alustama hiljemalt ühe aasta möödumisel õppe lõpetamisest seoses õppekava täitmisega täies mahus või muul põhjusel, v.a juhul, kui asute enne aasta möödumist õpinguid jätkama.
Pärast õpingute lõpetamist toimub laenu põhiosa ja intressi tasumine vastavalt panga koostatud graafikule, üldjuhul igakuiselt võrdsete maksetena (annuiteetgraafik).

Kui õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, on laen vaja tagasi maksta pooleteistkordse õppeasutuses õpitud aja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.

Maksepuhkus

Maksepuhkust on võimalik saada seoses lapse sünniga, ajateenistusega või õppimisega residentuuris.
Õppelaenu tagasimaksmine ja intressi tasumine peatub lapsehoolduspuhkuse ajaks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (kui lapse teine vanem ei ole samal alusel õppelaenu maksepuhkust saanud). Samuti peatub õppelaenu ja intressi tasumine ajateenistuses viibimise ja arst-residentidel residentuuri ajaks. Selle perioodi eest tasub pangale kogu õppelaenu intressi riik. 

Soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada õppelaenu maksepuhkuse taotlus ja lapse sünnitunnistus enne lapse kolmeaastaseks saamist või väeosa tõend enne ajateenistuse perioodi lõppu. NB! Soodustus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele.

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Õppelaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 5,46% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • esimese aasta laenusumma 2500 eurot, mis makstakse välja lepingu sõlmimisel;
 • fikseeritud intressimäär 5% aastas laenujäägilt;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot;
 • tagastamine ühe aasta jooksul 12 kuumaksena.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 2569,19 eurot ja kogusumma 2572,79 eurot. Krediidi kulukuse määr, tagasimaksete summa ja kogusumma võivad olla suuremad, kui tagastamine toimub pikema aja jooksul.

Õppelaenu ülekandmine SEB-sse

Õppelaenu on võimalik teisest pangast ka SEB-sse üle tuua. Ületoomine toimub järgmiselt:

 1. Esmalt tulge SEB kontorisse ja esitage õppelaenu ülekandmise taotlus.
 2. Laenu teisest pangast ületoomise otsusest informeerib Teid pangatöötaja, kellega saate kokku leppida ka uue õppelaenulepingu ning käenduslepingute vormistamise üksikasjad.
 3. Pärast SEB-ga uue õppelaenulepingu sõlmimist on vajalik, et tasute senisele pangale uue õppelaenulepingu sõlmimiseni arvestatud intressi. Täpse summa teatab senine pank.
 4. Seejärel maksab SEB Teie SEB kontole summa, mis võrdub Teie õppelaenu jäägiga ning see summa kantakse kohe edasi senisele õppelaenuandjale õppelaenu tagasimaksmiseks.
 5. Nüüd on Teil laen vanale pangale täies mahus tagasi makstud ja edaspidi on Teil õppelaenu osas vaja suhelda ainult SEB-ga.

Laenusaaja meelespea ja täiendav info õppelaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused – oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.


1. Õppelaenu teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks õppelaenu teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu oluliste tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes.

3. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Riik kehtestab üks kord aastas õppelaenu summa maksimaalmäära, millest teavitame Teid igal aastal enne 1. septembrit massiteabevahendite kaudu.

Õppelaenu maksame välja Teie SEB Panga arvelduskontole pärast laenulepingu mõlemapoolset allkirjastamist, kuid mitte varem kui jooksva õppeaasta 15. septembril ja esmakursuslasele mitte varem kui 1. oktoobril.

Laenu väljamaksmiseks peavad olema täidetud kõik väljamakse eeltingimused:

 • Te olete seaduse kohaselt õppelaenuõiguslik;
 • nõutavad dokumendid on esitatud;
 • tagatised on nõuetekohaselt vormistatud. Tagatised ja nende seadmise ulatus (käendaja vastutuse piirmäär või pandisumma) on kirjas tagatislepingus.

4. Laenulepingust taganemise õigus

Pärast laenulepingu allkirjastamist saate sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda.

5. Tagatisega seotud lisakohustused

Kui lepingule käenduse andnud isiku majanduslik olukord on halvenenud, käendaja sureb või tagatiseks oleva kinnisvara väärtus on vähenenud, siis tuleb Teil panga nõutud tähtpäevaks anda lisatagatis.

Tagatiseks antud kinnisvara peab olema tagatislepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Selleks et saaksime kindlustuskohustuse täitmises veenduda, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Kui Te seda meile tähtajaks ei edasta, esitame Teile leppetrahvi nõude.

6. Intress

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Õppelaenu intress on 5% tagastamata laenu summast aastas. Intressimäär on fikseeritud kogu laenuperioodiks.

Intressi tasute iga aasta 3. novembril või kokkulepitud laenu tagasimaksmise graafiku järgi.

7. Laenu tagasimaksmine

Õppelaenu põhiosa asute tagasi maksma hiljemalt 12 kuud pärast kooli lõpetamist, v.a juhul, kui jätkate õpinguid enne 12 kuu möödumist.

Õpingute katkestamise korral peate laenu tagasi maksma pooleteisekordse õpitud aja jooksul, kuid mitte lühema kui kuuekuulise perioodi ja mitte pikema kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse vältel.

Maksegraafiku koostame 45 päeva jooksul pärast seda, kui oleme Teie kooli lõpetamisest või eksmatrikuleerimisest teada saanud. Maksegraafiku saadame postiaadressile, mille olete meile viimati teatanud.

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame maha Teie arvelduskontolt. Üldjuhul tasute iga kuu ühesuurust makset ehk annuiteetmakset, mis koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist.

8. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on õigus kogu laen või osa sellest igal ajal ennetähtaegselt tagasi maksta.

9. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades.

10. Maksetega hilinemise ja muu lepingurikkumise tagajärjed

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajaid või pantijaid. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

Kui Te maksetega hilinete, siis on meil õigus rakendada riigitagatist: riik tasub pangale Teie õppelaenu ja intressi ning võla sissenõude menetlus läheb üle riigile. Seejärel tekib riigil Teie vastu pangale tasutud summa ulatuses nõudeõigus ja ta võib temale üle läinud tagatised realiseerida.

Meil on õigus ka laenuleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega, samuti kui tagatiste väärtus ei ole piisav ja Te ei ole täitnud lisatagatise andmise kohustust.

Kui Te laenulepingu ülesütlemise korral laenu ei tagasta, nõuame laenu tagastamist ja muude rahaliste kohustuste täitmist käendajalt või tagatisvara müügi arvelt. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

11. Laenulepinguga seotud kulud

Tutvuge laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri.

Lisaks laenu- ja intressimaksetele tasute arvelduskonto kuutasu ning katate muud asjakohased kulud, näiteks tagatisvara eksperthinnangu tellimise või kindlustamise kulu ning kinnisvaratagatise seadmisel notaritasu ja riigilõivu.

12. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.