Muuda keelt:
Image

Laen õpingutega seotud kulutusteks

Paragraphs
 • 2023/2024. õppeaastal SEB uusi õppelaenulepinguid ei sõlmi. Samuti ei tee me varem sõlmitud õppelaenulepingutele algaval õppeaastal automaatseid laenusumma väljamakseid.

Eraisik

1. Kodulaen, hüpoteeklaen
- lepingu sõlmimine 0,4% laenusummast, min 190 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
2. Väikelaen
- lepingu sõlmimine auto ostuks 1,5% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
- lepingu sõlmimine muudel eesmärkidel 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) tasuta
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
3. Arvelduslaen
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
4. Õppelaen
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
6. Limiidilaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
7. Muud laenudega seotud teenused
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Maksimaalne summa

2023/2024. õppeaastal on 3000 eurot.
Kui Sinu õppekavajärgne õpingute kestus on alla üheksa kuu, saad õppelaenu poole maksimaalmäära ulatuses

Õppelaenu saamise kordade arv

Õppelaenu saad nii mitmel õppeaastal, kui pikk on Sinu nominaalne õppeaeg.

Kui jätkad õpinguid samal haridustasemel või haridusastmel (nt teise kõrghariduse omandamisel) ja oled varem õppelaenu võtnud, saad nüüd selle võrra vähem kordi õppelaenu taotleda.

Intressimäär

SEB-ga sõlmitud lepingutele kehtib fikseeritud intressimäär 5% laenujäägilt aastas.
Intressi tasumise päev on iga aasta 3. november või vastavalt kokkulepitud laenu tagasimaksmise graafikule.

Tähtaeg

Seotud nominaalse õppeajaga ja/või tegeliku õppelaenuõiguslikuna õppimise ajaga vastavalt seadusele.

Tagatised

SEB-ga sõlmitud lepingute puhul on nõutud kas

 • kahe Eesti kodaniku, pikaajalise elamisloaga või alalise elamisõigusega isiku* käendused või
 • hüpoteek Eestis asuvale eluasemekinnisvarale, mis kuulub teile, teie abikaasale või lähisugulasele.

*Käendaja peab olema 18-70 aastane ja ta on saanud viimasel kolmel kuul regulaarset ja dokumentaalselt tõestatavat sissetulekut vähemalt kehtivas töötasu alammääras.

Nõuded taotlejale

Õppelaenu saad kui

 • oled Eesti Vabariigi kodanik või Sul on pikaajaline elamisluba või alaline elamisõigus ja
 • Sinu õpingute kestus õppekava järgi on vähemalt kuus kuud

Lisaks pead

 • õppima täis- või osakoormusega Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või
 • õppima keskhariduse baasil kutseõppe tasemeõppes Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või
 • õppima välisriigis eespool loetletud õppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.
Sa ei saa õppelaenu, kui oled akadeemilisel puhkusel või õppelaenuvõlglane.
Õppelaenu tagasimaksmine

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist pead alustama hiljemalt ühe aasta möödumisel õppe lõpetamisest seoses õppekava täitmisega täies mahus või muul põhjusel, v.a juhul, kui asud enne aasta möödumist õpinguid jätkama.
Pärast õpingute lõpetamist toimub laenu põhiosa ja intressi tasumine vastavalt panga koostatud graafikule, üldjuhul igakuiselt võrdsete maksetena (annuiteetgraafik).

Kui õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, on laen vaja tagasi maksta pooleteistkordse õppeasutuses õpitud aja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.

Maksepuhkus

Maksepuhkust on võimalik saada seoses lapse sünniga, ajateenistusega või õppimisega residentuuris.
Õppelaenu tagasimaksmine ja intressi tasumine peatub lapsehoolduspuhkuse ajaks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (kui lapse teine vanem ei ole samal alusel õppelaenu maksepuhkust saanud). Samuti peatub õppelaenu ja intressi tasumine ajateenistuses viibimise ja arst-residentidel residentuuri ajaks. Selle perioodi eest tasub pangale kogu õppelaenu intressi riik. 

Soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada õppelaenu maksepuhkuse taotlus (PDF) ja lapse sünnitunnistus enne lapse kolmeaastaseks saamist või väeosa tõend enne ajateenistuse perioodi lõppu. NB! Soodustus rakendub vastava tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele.

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Õppelaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 5,42% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 3000 eurot;
 • fikseeritud intressimäär 5% aastas laenujäägilt;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot;
 • tagastamine ühe aasta jooksul 12 kuumaksena.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 3083,46 eurot ja kogusumma 3087,06 eurot. Krediidi kulukuse määr, tagasimaksete summa ja kogusumma võivad olla suuremad, kui tagastamine toimub pikema aja jooksul.

Laenusaaja meelespea ja täiendav info õppelaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused – oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.


1. Õppelaenu teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks õppelaenu teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu oluliste tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes.

3. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Riik kehtestab üks kord aastas õppelaenu summa maksimaalmäära, millest teavitame Teid igal aastal enne 1. septembrit massiteabevahendite kaudu.
Õppelaenu maksame välja Teie SEB Panga arvelduskontole pärast laenulepingu mõlemapoolset allkirjastamist, kuid mitte varem kui jooksva õppeaasta 15. septembril ja esmakursuslasele mitte varem kui 1. oktoobril.

Laenu väljamaksmiseks peavad olema täidetud kõik väljamakse eeltingimused:

 • Te olete seaduse kohaselt õppelaenuõiguslik;
 • nõutavad dokumendid on esitatud;
 • tagatised on nõuetekohaselt vormistatud. Tagatised ja nende seadmise ulatus (käendaja vastutuse piirmäär või pandisumma) on kirjas tagatislepingus.


4. Laenulepingust taganemise õigus

Pärast laenulepingu allkirjastamist saate sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda.

5. Tagatisega seotud lisakohustused

Kui lepingule käenduse andnud isiku majanduslik olukord on halvenenud, käendaja sureb või tagatiseks oleva kinnisvara väärtus on vähenenud, siis tuleb Teil panga nõutud tähtpäevaks anda lisatagatis.

Tagatiseks antud kinnisvara peab olema tagatislepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Selleks et saaksime kindlustuskohustuse täitmises veenduda, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Kui Te seda meile tähtajaks ei edasta, esitame Teile leppetrahvi nõude.

6. Intress

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Enne 01.08.2022 sõlmitud lepingutes on õppelaenu intress on 5% tagastamata laenu summast aastas. Intressimäär on fikseeritud kogu laenuperioodiks.

Intressi tasute iga aasta 3. novembril või kokkulepitud laenu tagasimaksmise graafiku järgi.

7. Laenu tagasimaksmine

Õppelaenu põhiosa asute tagasi maksma hiljemalt 12 kuud pärast kooli lõpetamist, v.a juhul, kui jätkate õpinguid enne 12 kuu möödumist.

Õpingute katkestamise korral peate laenu tagasi maksma pooleteisekordse õpitud aja jooksul, kuid mitte lühema kui kuuekuulise perioodi ja mitte pikema kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse vältel.

Maksegraafiku koostame 45 päeva jooksul pärast seda, kui oleme Teie kooli lõpetamisest või eksmatrikuleerimisest teada saanud. Maksegraafiku saadame postiaadressile, mille olete meile viimati teatanud.

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame maha Teie arvelduskontolt. Üldjuhul tasute iga kuu ühesuurust makset ehk annuiteetmakset, mis koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist.

8. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on õigus kogu laen või osa sellest igal ajal ennetähtaegselt tagasi maksta.

9. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades.

10. Maksetega hilinemise ja muu lepingurikkumise tagajärjed

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajaid või pantijaid. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

Kui Te maksetega hilinete, siis on meil õigus rakendada riigitagatist: riik tasub pangale Teie õppelaenu ja intressi ning võla sissenõude menetlus läheb üle riigile. Seejärel tekib riigil Teie vastu pangale tasutud summa ulatuses nõudeõigus ja ta võib temale üle läinud tagatised realiseerida.

Meil on õigus ka laenuleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega, samuti kui tagatiste väärtus ei ole piisav ja Te ei ole täitnud lisatagatise andmise kohustust.

Kui Te laenulepingu ülesütlemise korral laenu ei tagasta, nõuame laenu tagastamist ja muude rahaliste kohustuste täitmist käendajalt või tagatisvara müügi arvelt. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

11. Laenulepinguga seotud kulud

Tutvuge laenude hinnakirjaga.

Lisaks laenu- ja intressimaksetele tasute arvelduskonto kuutasu ning katate muud asjakohased kulud, näiteks tagatisvara eksperthinnangu tellimise või kindlustamise kulu ning kinnisvaratagatise seadmisel notaritasu ja riigilõivu.

12. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Endla 10a, 10122 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas.