Muuda keelt:

SEB kliimatuleviku pensionifond indeks – põhiteave

Paragraphs

Siin esitame Teile põhiteabe fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on ette nähtud seadusega, et aidata Teil mõista fondi investeerimisega seotud asjaolusid ja riske. Soovitame põhiteabe läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse.

Fond on täiendava kogumispensioni ehk III samba pensionifond.
Fondil on ühte liiki osakud ISIN-koodiga EE3600001830.

Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus, mis kuulub Skandinaviska Enskilda Banken AB gruppi.

Eesmärk ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärk on võimaldada Teil pensionieaks koguda riikliku pensioni ja kohustusliku kogumispensioni kõrval lisasissetulekut. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on investeerida peamiselt globaalsetesse indeksfondidesse, mis edendavad või järgivad eelkõige süsinikuheitmete jalajälje vähendamisega seotud või kliimamuutustest tulenevate negatiivsete tagajärgede vähendamisele suunatud finantsindekseid.

Aktsiariskiga väärtpaberite osakaalu fondi varast hoiame igal ajahetkel 100% lähedal, kuid mitte üle selle. Rakendame passiivset investeerimisstrateegiat, st koostame fondi portfelli üleilmseid aktsiaturge ning asjaomaseid kliimaalaseid indekseid jäljendavatest fondidest ja hoiame portfelli võimalikult vastavuses valitud indeksitega. Fondi vara investeerime eelkõige börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETF-idesse ja reguleeritud turu välistesse indeksfondidesse. Eelistame fonde, mis on likviidsemad, suurema kauplemisaktiivsusega ja mille kulud on võimalikult madalad ning mis samas edendavad või järgivad oma investeerimisotsuste tegemisel eelkõige kliimaalaseid kriteeriume.

Investeeringutest teenitud tulu jääb fondi ja see väljendub fondiosaku puhasväärtuses.

  • Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma pensionivara väärtuse kõikumist suures ulatuses. 
  • Soovituslik kogumisperiood on vähemalt kümme aastat.
  • Passiivne strateegia sobib investorile, kes eelistab madalaid kulusid ja maksimaalset osalemist finantsturgudel ega soovi aktiivset tururiskide juhtimist fondis. 

Riski ja tootluse profiil

Riski ja tootluse kategooria näitab fondi riski ja tulususe suhet ‒ mida kõrgem see on, seda suurem on fondi võimalik tootlus, aga ka risk raha kaotada. Sealjuures ei ole ka 1. kategooria riskivaba.

Fond kuulub 6. kategooriasse. See on arvutatud varasema tootluse andmete põhjal ega pruugi fondi riski ja tootluse tulevast profiili usaldusväärselt näidata. Fondi kategooria võib aja jooksul muutuda.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult riski ja tootluse kategoorias:

likviidsusrisk võimalus, et fondi investeeringut ei õnnestu ostjate vähesuse tõttu kiiresti turuhinnaga müüa
vastaspoole risk võimalus, et tehingu vastaspool ei täida oma kohustusi
operatsioonirisk fond võib kanda kahju süsteemirikke, inimliku vea või kriminaalse tegevuse tõttu

Tasud

Sisenemistasu 0%
Väljumistasu 0%
Iga aasta kohta fondist võetav tasu
Jooksev tasu 0,41%

Võetud tasu kasutatakse fondi tegevuse juhtimiseks, sealhulgas selle turundamiseks ja levitamiseks. Tasu vähendab Teie investeeringu võimalikku kasvu.Jooksva tasu näitaja põhineb 2023. aasta kuludel ja võib aastate lõikes erineda. Jooksva tasu arvutamisel ei võeta arvesse fondi tehingukulusid. Täpse teabe kulude kohta leiate fondi aastaaruannetest. Lisateave tasude kohta asub fondi prospekti peatükis „Tasud ja kulud“.

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi varasem tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse näitaja. Tootlus on arvutatud eurodes osaku puhasväärtuse alusel. Fond moodustati 2022. aastal.

Praktiline teave


Depositoorium: AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Fondi prospekti ja viimase aastaaruande, osakute värskeimad hinnad ja muu teabe leiate veebilehelt SEB kliimatuleviku pensionifond indeks. Paberil teave on eestikeelsena tasuta kättesaadav SEB kontorites.

SEB Varahaldus võidakse vastutusele võtta ainult selles dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Teave fondivalitseja tasustamise põhimõtete kohta asub SEB veebilehel (PDF). Soovi korral saate tasustamise põhimõtete täieliku kirjelduse paberil.

Osakuomanikul on igal ajal õigus nõuda osakute tagasivõtmist. Täpsema teabe osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise tingimuste kohta leiate prospekti punktidest 7.2 ja 7.4.

Fond on moodustatud Eestis ja fondivalitsejale on Eestis väljastatud tegevusluba ning neile teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Põhiteave on täpne seisuga 13.02.2024.