Muuda keelt:

Pensioni III samba pärimine

Paragraphs

Kolmandasse sambasse kogunenud raha on pärandatav nii kogumise kui ka väljamaksete ajal.


Pensioni III sammast on võimalik pärida kas

  1. üldise pärimisseaduse alusel (III samba fondid) või
  2. soodustatud isikule raha välja maksmise kaudu (elukindlustuse lepingu puhul).

Pärijatele tehtavatelt väljamaksetelt peetakse kinni tulumaks.


III samba pensionifondide pärimine

01.01.2009 jõustunud pärimisseaduse kohaselt kuuluvad kõik pärandvaraks olevad õigused ja kohustused kõigile kaaspärijatele ühiselt.

01.07.2010 jõustunud perekonnaseaduse kohaselt peab alaealise pärija või piiratud teovõimega täisealise pärija nimel pärandvara jagamise lepingu sõlmimiseks nende esindajaks oleval vanemal või eestkostjal olema kohtu eelnev nõusolek. See tähendab, et kui mitme pärija seas on vähemalt üks alaealine või piiratud teovõimega täisealine isik ning pärijad esitavad pärimistunnistuse(d) (mitte notariaalse pärandvara jagamise lepingu), siis võib pank täita pärijate korraldusi pärandvara suhtes ainult juhul, kui pärijad esitavad ka kohtu nõusoleku vastava tehingu (pärandvara jagamise) tegemiseks. Kui alaealine või piiratud teovõimega täisealine isik on ainuke pärija, siis kohtu nõusolekut pole vaja.


Vajalikud dokumendid pangale esitamiseks

Kui pärija on eraisik, on tehingu tegemiseks vaja pangale esitada järgmised dokumendid:

  1. notari poolt väljastatud pärimistunnistus või pärandvara jagamise leping. Pärandaja abikaasa peab esitama omandiõiguse tunnistuse
  2. alaealise pärija või piiratud teovõimega täisealise pärija nimel tehingut tegev vanem või eestkostja peab esitama notariaalselt tõestatud pärandvara jagamise lepingu või pärimistunnistuse koos kohtu nõusolekuga pärandvara jagamiseks, v.a kui alaealine või piiratud teovõimega täisealine isik on ainuke pärija
  3. panga poolt aktsepteeritav isikut tõendav dokument


Vabatahtliku kogumispensioni (III sammas) fondiosakute pärimisel

  1. on eraisikust pärijal õigus nõuda kõigi või osa päritud fondiosakute kandmist oma väärtpaberikontole või tagasivõtmist fondi poolt
  2. on juriidilisest isikust pärijal õigus ühe aasta jooksul pärast kliendi surma nõuda päritud fondiosakute tagasivõtmist. Kui juriidilisest isikust pärija selle aja jooksul osakute tagasivõtmist ei nõua, jääb raha pensionifondi ja osakud tühistatakse. Kui pärimistunnistuse kohaselt on pärijaks kohalik omavalitsus, osakud tühistatakse ja raha jääb pensionifondi.

Pärimis- või omandiõiguse tunnistus (sh kohtu nõusolek alaealise või piiratud teovõimega isiku nimel pärandvara jagamise lepingu sõlmimiseks), pärimisavaldus ja pärija isikut tõendava dokumendi koopia tuleb edastada finantsturgude operatsioonide osakonda Balti väärtpaberitehingute spetsialistile.

Raha pärija arvelduskontole kannab EVK, arvestades maha tulumaksu. Juhul, kui pärija kannab päritavad väärtpaberid enda väärtpaberikontole, peab ta tulumaksu maksma siis, kui ta osakud müüb.