Muuda keelt:

SEB Tasakaalukas Pensionifond – põhiteave

Paragraphs

Siin esitame Teile põhiteabe fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on ette nähtud seadusega, et aidata Teil mõista fondi investeerimisega seotud asjaolusid ja riske. Soovitame põhiteabe läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse.

Fond on täiendava kogumispensioni ehk III samba pensionifond.
Fondil on ühte liiki osakud ISIN-koodiga EE3600008934.

Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus, mis kuulub Skandinaviska Enskilda Banken AB gruppi.

Eesmärk ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärk on võimaldada Teil pensionieaks koguda riikliku pensioni ja kohustusliku kogumispensioni kõrval lisasissetulekut. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on Teie raha väärtust pikaajaliselt kasvatada.

Fondi varast kuni 25% paigutame aktsiariskiga väärtpaberitesse. Ülejäänud osa varast investeerime võlariskiga väärtpaberitesse ja muudesse fondi tingimustega lubatud varaklassidesse. Hajutame investeeringud üleilmselt. Olulise osa investeeringutest teeme teiste fondide kaudu, mille valikul hindame nende investeerimispõhimõtteid, -protsessi, tootlust ja riskinäitajaid ning fondijuhtide tööd.

Investeeringutest teenitud tulu jääb fondi ja see väljendub fondiosaku puhasväärtuses.

  • Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma mõõdukat pensionivara väärtuse kõikumist.
  • Soovitatav kogumisperiood on vähemalt kolm aastat.

Riski ja tootluse profiil

Fondi riskitase seitsme palli skaalal madalast kõrgeni. Tase kolm.

Riski ja tootluse kategooria näitab fondi riski ja tulususe suhet ‒ mida kõrgem see on, seda suurem on fondi võimalik tootlus, aga ka risk raha kaotada. Sealjuures ei ole ka 1. kategooria riskivaba.

Fond kuulub 3. kategooriasse. See on arvutatud varasema tootluse andmete põhjal ega pruugi fondi riski ja tootluse tulevast profiili usaldusväärselt näidata. Fondi kategooria võib aja jooksul muutuda.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult riski ja tootluse kategoorias:

likviidsusrisk võimalus, et fondi investeeringut ei õnnestu ostjate vähesuse tõttu kiiresti turuhinnaga müüa
vastaspoole risk võimalus, et tehingu vastaspool ei täida oma kohustusi
operatsioonirisk fond võib kanda kahju süsteemirikke, inimliku vea või kriminaalse tegevuse tõttu
krediidirisk võimalus, et väärtpaberi emitent ei täida oma rahalisi kohustusi õigel ajal, täidab neid osaliselt või ei täida üldse

Tasud

Sisenemistasu 0%
Väljumistasu 1%
Iga aasta kohta fondist võetav tasu
Jooksev tasu 1,13%

Võetud tasu kasutatakse fondi tegevuse juhtimiseks, sealhulgas selle turundamiseks ja levitamiseks. Tasu vähendab Teie investeeringu võimalikku kasvu. Jooksev tasu on hinnanguline, sest viimasel aastal on fondi valitsemistasu määr langenud. Täpse teabe kulude kohta leiate fondi aastaaruannetest. Lisateave tasude kohta asub fondi prospekti peatükis "Tasud ja kulud".

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi varasem tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse näitaja. Tootlus on arvutatud eurodes osaku puhasväärtuse alusel. Fond moodustati 2000. aastal.

Praktiline teave


Depositoorium: AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Fondi prospekti ja viimase aastaaruande, osakute värskeimad hinnad ja muu teabe leiate SEB Tasakaaluka Pensionifondi veebilehelt. Paberil teave on eestikeelsena tasuta kättesaadav SEB kontorites.

SEB Varahaldus võidakse vastutusele võtta ainult selles dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Teave fondivalitseja tasustamise põhimõtete kohta asub  SEB veebilehel (PDF). Soovi korral saate tasustamise põhimõtete täieliku kirjelduse paberil.

Osakuomanikul on igal ajal õigus osakud tagasi müüa. Täpsema teabe osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise tingimuste kohta leiate prospekti punktidest 7.2 ja 7.4.

Fond on moodustatud Eestis ja fondivalitsejale on Eestis väljastatud tegevusluba ning neile teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Põhiteave on täpne seisuga 22.03.2022.