Muuda keelt:

SEB pensionifond indeks – põhiteave

Paragraphs

Siin esitame Teile põhiteabe fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista fondi investeerimisega seotud asjaolusid ja riske. Soovitame põhiteabe läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse.

Fond on kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensionifond.
Fondil on ühte liiki osakud ISIN koodiga EE3600109427.

Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus, mis kuulub Skandinaviska Enskilda Banken AB gruppi.

Eesmärk ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärk on võimaldada Teil pensionieaks koguda täiendavat sissetulekut lisaks riiklikule pensionile. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on madalate kuludega pakkuda Teile tootlust, mis oleks võimalikult lähedane üleilmsete aktsiaturgude tootlusele.

Aktsiariskiga väärtpaberite osakaalu fondi varast hoiame igal ajahetkel 100% lähedal, kuid mitte üle selle.

Rakendame passiivset investeerimisstrateegiat, st koostame fondi portfelli üleilmseid aktsiaturge järgivaid indekseid jäljendavatest fondidest ja hoiame portfelli võimalikult vastavuses valitud indeksitega. Fondi vara investeerime eelkõige börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETFdesse ja reguleeritud turu välistesse indeksfondidesse. Eelistame fonde, mis on likviidsemad, suurema kauplemisaktiivsusega ja mille kulud on võimalikult madalad.

Investeeringutest teenitud tulu jääb fondi ja see väljendub fondiosaku puhasväärtuses.

  • Fond sobib eelkõige investoritele, kellel on pensionile minekuni jäänud vähemalt kümme aastat.
  • Antud fondis kogutava pensionivara väärtus võib kogumisperioodi vältel kõikuda suures ulatuses.


Passiivne strateegia sobib investorile, kes eelistab madalaid kulusid ja maksimaalset osalemist finantsturgudel ega soovi aktiivset tururiskide juhtimist fondis.

Riski ja tootluse profiil

Riski ja tootluse kategooria näitab fondi riski ja tulususe suhet ‒ mida kõrgem see on, seda suurem on fondi võimalik tootlus, aga ka risk raha kaotada. Sealjuures ei ole ka 1. kategooria riskivaba.

Fond kuulub 6. kategooriasse. See on arvutatud varasema tootluse andmete põhjal ega pruugi fondi riski ja tootluse tulevast profiili usaldusväärselt näidata. Fondi kategooria võib aja jooksul muutuda.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult riski ja tootluse kategoorias:

likviidsusrisk võimalus, et fondi investeeringut ei õnnestu ostjate vähesuse tõttu kiiresti turuhinnaga müüa
vastaspoole risk võimalus, et tehingu vastaspool ei täida oma kohustusi
operatsioonirisk fond võib kanda kahju süsteemirikke, inimliku vea või kriminaalse tegevuse tõttu

Tasud

Sisenemis ja väljumistasu 0%
Iga aasta kohta fondist võetav tasu
Jooksev tasu 0,33%
Vara käibe suhtarv 1,14

Võetud tasu kasutatakse fondi tegevuse juhtimiseks, sealhulgas selle turundamiseks ja levitamiseks. Tasu vähendab Teie investeeringu võimalikku kasvu. Jooksva tasu näitaja põhineb 2023. aasta kuludel ja võib aastate lõikes erineda. Fondi tehingukulud võetakse jooksva tasu arvutamisel arvesse lähtudes eelnenud kolme aasta kuludest. Täpse teabe kulude kohta leiate fondi aastaaruannetest. Lisateave tasude kohta asub fondi prospekti peatükis „Tasud ja kulud“.

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi varasem tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse näitaja. Fond moodustati 2016. aastal.

NB! Fondi investeerimispoliitikat muudeti oluliselt alates 2019. aasta septembrist.

Praktiline teave

Depositoorium: AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Fondi prospekti ja viimase aastaaruande, osakute värskeimad hinnad ja muu teabe leiate Kõik pensioni II samba fondid. Paberil teave on eestikeelsena tasuta kättesaadav SEB kontorites.

SEB Varahaldus võidakse vastutusele võtta ainult selles dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Teave fondivalitseja tasustamise põhimõtete kohta asub veebilehel. Soovi korral saate tasustamise põhimõtete täieliku kirjelduse paberil.

Osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise kohta leiate teabe prospekti peatükist "Osakute väljalase, tagasivõtmine ja vahetamine".

Fond on moodustatud Eestis ja fondivalitsejale on Eestis väljastatud tegevusluba ning neile teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Põhiteave on täpne seisuga 13.02.2024.