Muuda keelt:

SEB pensionifond 55+ – põhiteave

Paragraphs

Siin esitame Teile põhiteabe fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on ette nähtud seadusega, et aidata Teil mõista fondi investeerimisega seotud asjaolusid ja riske. Soovitame põhiteabe läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse.

Fond on kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensionifond.
Fondil on ühte liiki osakud ISIN-koodiga EE3600019725.

Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus, mis kuulub Skandinaviska Enskilda Banken AB gruppi.

Eesmärk ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärk on võimaldada Teil pensionieaks koguda riikliku pensioni kõrval lisasissetulekut. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on Teie raha väärtust pikaajaliselt kasvatada.

Fondi vara investeeritakse tavaliselt suuremas osas aktsiariskiga instrumentidesse, kuid ka võlakirjadesse ning teistesse fondi tingimustega lubatud varaklassidesse. Aktsiariskiga instrumentide osakaal võib moodustada isegi kuni 100% fondi varast. Hajutame investeeringud üleilmselt. Olulise osa investeeringutest teeme teiste fondide kaudu, mille valikul hindame nende investeerimispõhimõtteid, -protsessi, tootlust ja riskinäitajaid ning fondijuhtide tööd.

Investeeringutest teenitud tulu jääb fondi ja see väljendub fondiosaku puhasväärtuses.

  • Fond sobib eelkõige investoritele, kellel on pensionile minekuni jäänud viis kuni kümme aastat.
  • Fondis kogutava pensionivara väärtus võib kogumisperioodi vältel kõikuda suuremas ulatuses.

Riski ja tootluse profiil

Riski ja tootluse kategooria näitab fondi riski ja tulususe suhet ‒ mida kõrgem see on, seda suurem on fondi võimalik tootlus, aga ka risk raha kaotada. Sealjuures ei ole ka 1. kategooria riskivaba.

Fond kuulub 45. kategooriasse. See o0n arvutatud varasema tootluse andmete põhjal ega pruugi fondi riski ja tootluse tulevast profiili usaldusväärselt näidata. Fondi kategooria võib aja jooksul muutuda.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult riski ja tootluse kategoorias:

likviidsusrisk võimalus, et fondi investeeringut ei õnnestu ostjate vähesuse tõttu kiiresti turuhinnaga müüa
vastaspoole risk võimalus, et tehingu vastaspool ei täida oma kohustusi
operatsioonirisk fond võib kanda kahju süsteemirikke, inimliku vea või kriminaalse tegevuse tõttu

Tasud

Sisenemis ja väljumistasu 0%
Iga aasta kohta fondist võetav tasu
Jooksev tasu 0,96%
Vara käibe suhtarv 0,54

Võetud tasu kasutatakse fondi tegevuse juhtimiseks, sealhulgas selle turundamiseks ja levitamiseks. Tasu vähendab Teie investeeringu võimalikku kasvu. Jooksva tasu näitaja põhineb 2023. aasta kuludel ja võib aastate lõikes erineda. Fondi tehingukulud võetakse jooksva tasu arvutamisel arvesse lähtudes eelnenud kolme aasta kuludest. Täpse teabe kulude kohta leiate fondi aastaaruannetest. Lisateave tasude kohta asub fondi prospekti peatükis "Tasud ja kulud".

Eelmiste perioodide tootlus

NB! Fondi investeerimispoliitikat muudeti oluliselt alates 2024. aasta jaanuarist.

Fondi varasem tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse näitaja. Tootlus on arvutatud eurodes osaku puhasväärtuse alusel. Fond moodustati 2002. aastal.

Praktiline teave

Depositoorium: AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Fondi prospekti ja viimase aastaaruande, osakute värskeimad hinnad ja muu teabe leiate veebilehelt  Kõik pensioni II samba fondid. Paberil teave on eestikeelsena tasuta kättesaadav SEB kontorites.

SEB Varahaldus võidakse vastutusele võtta ainult selles dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Teave fondivalitseja tasustamise põhimõte0te kohta asub veebilehel. Soovi korral saate tasustamise põhimõtete täieliku kirjelduse paberil.

Osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise kohta leiate teabe prospekti peatükist „Osakute väljalase, tagasivõtmine ja vahetamine“.

Fond on moodustatud Eestis ja fondivalitsejale on Eestis väljastatud tegevusluba ning neile teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Põhiteave on täpne seisuga 13.02.2024.