Muuda keelt:

Roboinvestor ja jätkusuutlikkus

Paragraphs

Jätkusuutlikkust käsitleva teabe finantsteenuste sektoris avalikustamise määrus (SFDR)


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2088,  mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris, kirjeldab reegleid, mida finantsturu osalised peavad järgima teabe avaldamisel selle kohta, kuidas on nende protsessides arvestatud jätkusuutlikkusriskidega ning võetud arvesse negatiivset mõju jätkusuutlikkusele, samuti jätkusuutlikkusega seotud teabe jagamisel.

Investeerimistoodete klassifitseerimine

Määruse artiklites 6, 8 ja 9 on toodud finantsturu osalistele seatud konkreetsed nõuded, näiteks seoses investeeringute valimise ja nende pakutavate investeerimistoodete alase teabe avaldamisega.

Artikkel 6

Sellised fondid arvestavad investeerimisotsuste tegemisel jätkusuutlikkusega ja kirjeldavad selgelt võimalikke negatiivseid mõjusid jätkusuutlikkusele, kuid ei edenda keskkonnaalaseid või ühiskondlikke aspekte ega võta eesmärgiks jätkusuutlikku investeerimist. Selliste investeeringute puhul võetakse arvesse mitut asjakohast näitajat, näiteks CO2 heitkoguseid, süsiniku jalajälge, soolist palgalõhet ja kokkupuudet vastuoluliste relvadega, ning välistatakse teatud tööstusharud, nt fossiilkütused, hasartmängud, alkohol ja tubakas.

Artikkel 8

Selle artikli alla klassifitseeritud fondid edendavad muu hulgas keskkonnaalaseid eesmärke või sotsiaalseid omadusi või nende kombinatsiooni, tingimusel et äriühingud, millesse investeeritakse, järgivad häid juhtimistavasid. Selliste  investeeringute eesmärk on näiteks panustada inimkapitali ja taastuvenergiasse, vähendada ebavõrdsust ning kasvuhoonegaaside heitkoguseid, võidelda korruptsiooni ja altkäemaksu vastu.

Artikkel 9

Artiklis kirjeldatakse kõige jätkusuutlikumaid investeeringuid – nende fondide põhieesmärk on jätkusuutlik investeerimine. Fondid keskenduvad ainult jätkusuutlikele investeeringutele, st näiteks kliimamuutustele, taastuvenergiale, kasvuhoonegaaside ja saaste vähendamisele ning puhta vee, elupaikade ja liikide säilitamisele.

Kõik roboinvestoris pakutavad lahendused arvestavad jätkusuutlikkuse aspektiga


Hetkel ei ole investeerimisnõustamise või portfelli valitsemise teenuse pakkumisel keskkonna- või sotsiaalsete omaduste edendamine või jätkusuutlikud investeeringud meie põhieesmärk. Valides roboinvestorisse investeerimisfonde või ETF-e, võtame aga siiski arvesse jätkusuutlikkuse aspekte.

Selleks eelistame investeerimisfonde ja ETF-e, mis on klassifitseeritud vähemalt artikkel 8 nõuetele vastavateks instrumentideks.

Oma investeerimisotsuste tegemisel võtame arvesse jätkusuutlikkuse riske ja peamisi kahjulikke mõjusid, vastavalt SEB grupi jätkusuutlikkusriskidega arvestamise poliitikale investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisel. EL regulatsioonide kohaselt ei saa meie portfellivalitsemise teenust siiski liigitada jätkusuutlikkust edendavaks finantstooteks. Töötame selle nimel, et meie portfelle saaks lugeda SFDR artikkel 8 nõuetele vastavaks.
 

Jätkusuutlikust investeerimisest lähemalt

2. augustil 2022 kehtestati tervet Euroopa Liitu hõlmavad uued jätkusuutliku finantseerimise meetmed. Muuhulgas kehtestati nõue, mille kohaselt peavad investeerimisettevõtted küsima klientidelt nende jätkusuutlikkuse alaste eelistuste kohta, kui nad pakuvad nõustamis või väärtpaberiportfelli valitsemise teenust, ja hindama investeeringu sobivust muuhulgas ka kliendi jätkusuutlikkuse alaste eelistustega.

MiFID-iga seotud delegeeritud määruses defineeritakse investeerimistoodete kolm jätkusuutlikkuse eelistuste kategooriat, mis peegeldavad klientide eelistusi:

  • investeerimisel arvestatakse jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Sellised investeeringud arvestavad võimaliku negatiivse mõjuga jätkusuutlikkusele;
  • investeeringu eesmärk on jätkusuutlikkus. Sellised investeeringud peaksid olema suunatud jätkusuutlikkuse keskkondlike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele;
  • investeeringud on suunatud keskkondlike probleemide lahendamisele. Sellised investeeringud peaksid olema jätkusuutlikud.

Kui investoril on mõni nimetatud eelistustest, peaks ta seda väljendama ja otsustama, millises ulatuses peab investeering sellisele eelistusele vastama. Igale jätkusuutlikkuse kategooriale määratakse vastavuse tase: madal (mitte vähem kui 10%), keskmine (mitte vähem kui 30%) või kõrge (mitte vähem kui 60%).