Muuda keelt:

Investorkaitse

Paragraphs

Investorkaitse veebilehel on välja toodud investeerimisega seotud oluline teave, mis on vajalik igale investorile investeerimisotsuste tegemiseks ja AS SEB Pank või tema tütarettevõtjate (edaspidi: pank või SEB) poolt osutatavate investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste kasutamiseks. Enne investeerimisotsuste tegemist palume igal investoril tutvuda käesoleval veebilehel esitatud teabega.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda SEB investeerimisnõustaja poole.

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkusriskidega arvestamise põhimõtted

SEB järgib SEB Grupi jätkusuutlikkusriskidega arvestamise poliitikat investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisel (PDF).
Rohkem infot jätkusuutlikkuse kohta leiate vastutustundliku investeerimise veebilehelt.

Riskid

Erinevad riskid ja nende allikad
Igasuguse investeerimistegevusega kaasnevad riskid ehk kahjumi tekkimise oht, samuti oht mitte saavutada kavandatud investeerimistulemust. Investeerimisega seotud riske tuleb hinnata enne investeerimisotsuse tegemist, samuti edaspidi korrapäraselt väärtpaberi või lepingu hoidmise ajal. Sellel veebilehel esitatud lühiülevaade ei anna ammendavat loetelu ega kirjeldust kõikidest investeerimisega seotud riskidest ja seotud kaalutlustest.

Korralduste täitmine

Klientide poolt antud väärtpaberite tehingukorralduste täitmisel ja edastamisel lähtub SEB teatud põhimõtetest ja reeglitest, mis on vormistatud alltoodud Kliendi korralduste parima täitmise korrana.

Vastavalt finantsinstrumentide turgude direktiivi nr 2014/65/EU (MiFID II) ja finantsinstrumentide turgude määruse nr 600/2014 (MiFIR) nõuetele peavad investeerimisühingud igal aastal avalikustama kõigi finantsinstrumentide liikide kohta viis peamist kohta, kus nad eelneval aastal klientide korraldusi täitsid, ning teabe täitmise kvaliteedi kohta nendes kohtades.

Kuna MiFID II nõuded jõustusid 3. jaanuaril 2018, ei pruugi 2017 aasta kohta esitatav teave sisaldada kogu nõutavat informatsiooni, sest eelneva aasta kohta on kogutud teavet vastavalt MiFID I nõuetele.

20232022202120202019

Huvide konflikt

Huvide konfliktide vältimine

SEB Panga Grupp pakub oma klientidele suures valikus finantsteenuseid ning võib muuhulgas kaubelda oma arvel. Selline olukord võib kaasa tuua huvide konflikte:

  • SEB Panga Grupi siseselt erinevate tegevusvaldkondade ja/või üksuste vahel;
  • SEB Panga Grupi (sealhulgas SEB Panga Grupi juhtide, töötajate, esindajate ja nendega otseselt või kaudselt kontrollsuhtes olevate isikute) ning SEB Panga Grupi klientide vahel; või
  • SEB Panga Grupi erinevate klientide vahel.
Väärtpaberid

NB! Järgnev väärtpaberite kirjeldus on üldise iseloomuga. Erinevate finantsinstrumentide suhtes kohaldatavad tingimused võivad olla erinevad ja investorid peaksid alati veenduma, et nad on uurinud nende väärtpaberite omadusi, millesse nad investeerivad, ja on täielikult teadlikud nende väärtpaberite olemusest ja nendega seotud riskidest. Pank ei vastuta võimaliku kahju eest, mis klientidel võib tekkida, kui nad tuginevad investeerimisotsuse tegemisel ainult alljärgnevale teabele ja kes asjaomaseid väärtpabereid lähemalt ei uuri.

Tagatisskeemid

Selleks et investorit kaitsta, on riigi või turuosaliste algatusel loodud turuosaliste endi rahastatavad tagatisskeemid, mille peamisteks eesmärkideks on:

Teenused

AS SEB Pank (edaspidi SEB või pank) tegutseb Eestis tegevusloa alusel krediidiasutusena ja võib lisaks muudele finantsteenusele osutada investeerimisteenuseid.

Varade kaitse

Investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste osutamise käigus hoiavad kliendid enda väärtpabereid ja raha SEB poolt hallatavatel kontodel või SEB vahendusel teiste kontohaldurite poolt hallatavatel kontodel (s.o esindajakontodel). Klientide varade hoidmisel ja kaitsmisel lähtub SEB õigusaktides kehtestatud nõuetest ning kliendiga kokkulepitud tingimustest. Investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel järgib SEB klientide varade kaitsmise ja hoidmise reegleid.

Kliendid

SEB liigitab kõik kliendid, kellele osutatakse investeerimisteenuseid või kõrvalteenuseid tavaklientideks, asjatundlikeks klientideks või võrdseteks vastaspoolteks. Allpool selgitame klientide liigitamist ning liigitamise tähendust.

Klientide liigid ja liigitamise põhimõtted

Liigitadeskliendi ühel alljärgnevatest viisidest, määratakse kindlaks kliendile võimaldatava investorkaitse ulatus: