Muuda keelt:

Tingimused, taotlemine ja nõuded sõidukile

Paragraphs

Autoliisingut pakume uutele ja kasutatud sõidukitele, kui:

 • autoostu finantseeritav summa on suurem kui 5000 eurot;
 • auto vanus liisinguperioodi lõpus on kuni 16 aastat;
 • auto läbisõidunäit soetamise ajal on väiksem kui 250 000 km;
 • kui autot ei müü SEB koostööpartner, tuleb esitada hindamisakt SEB koostööpartnerilt;
 • auto peab enne liisingulepingu sõlmimist olema arvele võetud Transpordiameti piirkondlikus esinduses;
 • liisitud sõidukile peab olema sõlmitud kaskokindlustus kogu liisinguperioodi jooksul. Liikluskindlustuse sõlmimise kohustus lasub liisinguvõtjal.

Kui auto ostu finantseerimiseks vajalik krediidisumma jääb alla 5000 euro, võiks teile sobida SEB autolaen. Laenu korral puuduvad nõuded kaskokindlustuse sõlmimisele, hindamisaktile ning piirangud sõiduki vanusele või läbisõidule.

 • olete täisealine Eesti Vabariigi kodanik või omate pikaajalist elamisluba;
 • teil on kindel, vähemalt kuuekuulise staažiga töökoht koos regulaarse kuupalgaga;
 • teie sissetulekutest piisab olemasolevate laenu-, liisingu- ja järelmaksukohustuste tasumiseks ning igapäevaseks toimetulekuks. Püsiva sissetulekuna arvestame töötasu ja teisi tõendatavaid regulaarseid sissetulekuid (üüri, renti, toetust, stipendiumit jne);
 • teie kõikide igakuiste krediidikohustuste summa koos uue planeeritava liisinguga on kuni 30–50% teie netosissetulekust. Täpne lubatud määr sõltub teie sissetuleku suurusest ja ülalpeetavate arvust.

Liisingut võite taotleda ühiselt koos abikaasa või elukaaslasega, kes käendab liisingukohustuste täitmist. Sellisel juhul võtame arvesse mõlema sissetulekud ja kohustused.

Kasutusvolikiri

Kui sõiduki kasutaja ei ole kirjas sõiduki registreerimistunnistusel, saab sõiduki vastutav kasutaja taotleda SEB Liisingult:

 • lihtkirjaliku volikirja sõiduki kasutamiseks Eestis või Euroopa Liidu riikides;
 • notariaalse volikirja sõiduki kasutamiseks väljaspool Euroopa Liidu riike

Riikidesse, kuhu volikirja taotletakse, peavad sõidukil olemas olema kehtivad kindlustuskaitsed.

Volikirja tellimiseks palun saatke enda soov internetipangast või saatke täidetud ja allkirjastatud volikirja taotlus (PDF) aadressile liising@seb.ee

Sõiduki vastutav kasutaja saab taotleda SEB Liisingult volikirja vajalike toimingute tegemiseks. 

SEB Liisingu volikirja on vaja järgmiste toimingute tegemiseks: 

 • kasutajate lisamiseks ja muutmiseks 
 • numbrimärgi vahetuseks
 • tehniliste andmete muutmiseks
 • registriandmete muutmiseks 


Liisingu volikirja ei ole vaja järgnevate toimingute tegemiseks: 

 • uue numbrimärgi tellimine numbrimärgi kadumisel või hävimiseks
 • tehnilise passi duplikaadi tellimiseks
 • töösõitude määramiseks


Volikirja tellimiseks palun saatke enda soov internetipangast või saatke täidetud ja allkirjastatud taotlus (PDF) aadressile liising@seb.ee.

Liisingulepingu muutmiseks esitage taotlus internetipangast või saatke meile enda soov aadressile liising@seb.ee.

Liisinguarved saadame internetipanka või e-posti aadressile. Saatke meile oma valiku kohta teade.

Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust.

Kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast.

 • Liisinguperiood lõpeb viimase liisingumakse tasumisega. Kui kõik liisingumaksed on tasutud ja meile teadaolevalt ei ole sõiduki kohta esitatud täiendavaid nõudeid (nt parkimistrahvi, kiiruse ületamise trahvi), saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti. Akti alusel saate sõiduki liiklusregistribüroos ümber registreerida ning seejärel oletegi sõiduki omanik.
 • Juhul, kui olete sõlminud lepingu kapitalirendi jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Võimalik on taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa.
 • Liisingulepingu lõpetamiseks palun esitage lepingu lõpetamise taotlus internetipangast või saatke täidetud ja allkirjastatud ennetähtaegse lõpetamise taotlus (PDF) aadressil liising@seb.ee
 • Liisinguperioodi lõppedes tuleb sõiduk tagastada.
 • Palun tutvuge sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendiga. Selles on esitatud detailne info sõiduki kvaliteedinõuete kohta selle tagastamisel. Tagasiostukohustusega kasutusrendi korral esitage sõiduk tagasiostjale ülevaatamiseks enne lepingu lõppemist.
 • Liisingulepingu lõpetamiseks palun esitage lepingu lõpetamise taotlus internetipangast või saatke täidetud ja allkirjastatud lõpetamise taotlus (PDF) aadressil liising@seb.ee

Liisinguvõtja meelespea ja selgitused eraisikust liisingutaotlejale

Liisingukohustuse võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

 • mõelge, milleks ja kui suures summas liisingut vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud liisingu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma liisingut tasuda;
 • lugege kõik liisingudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi.

Pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega.

Teil on õigus küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist, kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB üldistel kontaktidel.

Tutvuge kindlasti ka SEB Liising hinnakirjaga, mis on leitav SEB Pank veebilehelt ja SEB pangakontorites.
 

Krediiditingimuste ja -lepinguga tutvumisel pöörake erilist tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne liisingulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. See on kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime liisingu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie kulud kasvavad.
Mõelge läbi millised kulud kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga: hooldus, remont, kütus, kindlustused, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms.
NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta Teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest.
Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis.
Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse.

3. Liisingulepingu liigid

Kapitalirent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks.
Siin tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kui kõik maksed on tasutud, siis saate sõiduki omanikuks. Igakuiste maksete suurust on võimalik vähendada, kui jätta liisinguperioodi lõppu suurem makse (jääkväärtus). Jääkväärtus tuleb tasuda liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks.

Kasutusrent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi kestel sõidukit kasutada selle omandamise kohustuseta.
Siin ei toimu sõiduki nn väljaostmist liisingumaksete tasumisega, vaid Te kasutate sõidukit tasu eest ning liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida ei pea liisinguvõtja tasuma. Liisinguperioodi lõppedes tuleb sõiduk tagastada, kui ei lepita kokku kasutusperioodi pikendamises või sõiduki väljaostmises
Kasutusrendiga võivad sõiduki kasutamisel kaasneda piirangud (nt läbisõidupiirang). Sõiduki tagastamisel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, milles see oli valduse saamisel, arvestades normaalset kulumist. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist (PDF), mis on kättesaadav SEB koduleheküljel. Palun tutvuge selle dokumendiga.

Liisingu pakkujaks on AS SEB Liising (edaspidi SEB Liising).

4. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Samuti võivad lisanduda liisingusõiduki registreerimiskulud ja kasutatud sõiduki liisimisel lepingu sõlmimise eelselt hindamisakti tasu.

5. Liisingulepingust taganemise mõju

Teil on õigus 14 päeva jooksul pärast allkirjastamist esitada liisingulepingust taganemise avaldus. See aeg on antud Teile liisingukohustuse võtmise üle järelemõtlemiseks. Kui Te kasutate taganemisõigust ja müüja on sõiduki Teile juba üle andnud, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb Teil tekkinud kahju hüvitada.

6. Liisingulepingu eritingimused

Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Eritingimus võib sisult olla selline, mille täpne järgimine Teie poolt on lepingu kehtima jäämiseks oluline ning mille rikkumisel nõuame kindlasti leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles.

7. Intress ja selle muutumine

Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Intressimäär on märgitud liisingulepingus. Vaadake lepingust, kas intressimäär on fikseeritud (st muutumatu kogu liisinguperioodil) või fikseerimata (liisinguperioodil muutuv).

Fikseerimata  intressimäär koosneb

 • muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja
 • individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist.

Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant.  Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka liisingumakse suurust.  Seega, euribori tõus tähendab liisingu tagasimaksmisel suuremat kulu.
Meie kogemus näitab, et krediidid, mis on võetud baasintressimäärade (euribori) madalseisus, tulevikus suure tõenäosusega kallinevad, sest madalseisud ei jää kestma.
Meie liisingulepingud ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga.

Mõelge läbi, kas suudate intressimäära kuni viie protsendilise kasvu korral liisingumakseid endiselt tasuda. Siin on Teile abiks liisingu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid.

Selleks et saaksite euribori tõusuriski maandada, pakume intressimäära fikseerimist. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb

 • individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja
 • fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel.

Kui soovite fikseeritud baasintressimääraga lepingu puhul

 • selle täielikult või osaliselt ennetähtaegselt täita ehk krediidi graafikuväliselt tagastada või
 • muuta fikseeritud intressimäära muutuvaks või
 • lühendada liisinguperioodi,

ning turuintressimäär on eelnimetatud muudatuste tegemisel madalam kui lepingus kokkulepitud fikseeritud intressimäär, siis on SEB liisingul õigus nõuda Teilt intressivahetasu. Samal põhimõttel tuleb intressivahetasu maksta ka lepingu ülesütlemisel.

Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.

Intressi arvestame alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui oleme sõiduki eest müüjale tasunud. Kuna müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise täpne aeg ei ole teada, siis võib lepingu maksegraafikus esimeste perioodide intressimakse suurus tegelikkuses muutuda. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime arvega esimeste perioodide intressimakset.

Kui baasintressimäär ei ole kättesaadav, selle avaldamine on peatatud või kavatsetakse lõpetada, seda ei või kasutada, selle arvestamise metoodika on oluliselt muutunud või seda ei ole võimalik kohaldada muu liisinguandja kontrolli all mitte oleva asjaolu tõttu, võime asendada baasintressimäära liisinguandja mõistlikult valitud uue baasintressimääraga ning muuta vajadusel ka intressi arvestamise tingimusi, teatades Teile uue baasintressimäära kehtivuse alguspäeva (asendamise päeva). Asendamisest tulenevad õigused ja kohustused on toodud liisingulepingus, sh õigus öelda teate kättesaamisest 60 päeva jooksul leping üles ja täites kõik lepingust tulenevad kohustused. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, kohaldub viimane baasintressimäära fikseering kuni asendamise päevani või kuni baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmiseni. Kui mõni uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga.

8. Krediidi kasutusse võtmine

Sõltumata liisingulepingu liigist ostab Teie näidatud müüjalt Teie valitud sõiduki SEB Liising. Me maksame ostuhinna müüjale, kui liisingu- ja müügileping on sõlmitud, sõiduk registreeritud SEB Liisingu nimele ning sissemakse ja lepingu sõlmimise tasu on laekunud. Sõltuvalt tehingu tingimustest võib ostuhinna maksmine olla seotud veel muude tingimustega (nt sõiduki müüjalt vastuvõtmine, lepingust taganemise tähtaja möödumine). Müügihinna tasumise täpsemad tingimused sisalduvad SEB Liisingu ja müüja vahelises müügilepingus, mille olulisemad tingimused (s.h müüjale tasumine) kajastuvad ka liisingulepingus.

Müügihinna tasumine müüjale tähendab krediidi kasutusse võtmist Teie poolt.

9. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik

Liisingulepinguga seotud krediidi-, intressi-, käibemaksulaenu või käibemaksu, lepingu sõlmimise tasu ning kokkulepitud juhul kindlustuse eest maksmine toimub liisingumaksetena.

Liisingumaksete suurused ja maksetähtpäevad kajastame maksegraafikus, mis on Teile kättesaadav ka SEB internetipangas. Üldjuhul on maksete tasumine määratud kas annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetega graafiku põhimõttel. Maksegraafikus kuvatud makse suurused võivad muutuda, kui korrigeeritakse intressimakset või kindlustusmakset.

Annuiteetgraafiku korral tasute maksepäeval ühesuuruse makse (annuiteetmakse), mis koosneb üldjuhul krediidi osamaksest, käibemaksust või käibemaksulaenust ja intressist. Selles graafikutüübis on liisinguperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja krediidi osamaksed moodustavad annuiteetmaksest väiksema osa. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine.

Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu liisinguperioodi jooksul maksepäeval ühesuurust krediidi osamakset, millele lisandub intress ja käibemaks või käibemaksulaen. Seetõttu on liisingumaksed maksepäevadel erinevad.

Kui liisinguperioodil on Teile võimaldatud maksepuhkust, siis tasute sel ajal meile ainult intressimakseid ja kokkulepitud juhul kindlustusmakseid. Sel perioodil väheneb liisingu krediidijääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ning seetõttu suureneb krediidisummalt tasutav intressi kogukulu.

Liisingumakse tasumiseks esitab SEB Liising Teile enne igat maksepäeva internetipanka, e-posti aadressile või e-arvete e-keskkonda arve. Palun pöörduge meie poole, kui arve ei ole Teieni jõudnud, sest arve mittesaamine ei vabasta Teid liisingumakse tasumisest.

Liisingumaksete tasumiseks pakume ka võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorraldusega. Juhime tähelepanu, et võlgnevuse tekkimisel on SEB Liisingul õigus liisingulepingus oleva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne Teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt.

10. Täiendavad kohustused seoses liisinguga

Liisingusõiduk peab olema liisingulepingus toodud tingimustel kindlustatud liiklus- ja varakindlustusega (kasko). Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks peate meile otsekindlustuse puhul esitama kindlustuspoliisi koopia. Kehtiva kindlustuse olemasolu on väga oluline, sest krediidi tagatiseks on liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on, et võimalikud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Kui Te ei täida kindlustuskohustust ega esita vajadusel meile poliisi koopiat, esitame Teile leppetrahvinõude. Kui kindlustusandja või muu isik ei hüvita kahju, peate liisingulepingust tulenevad rahalised nõuded tasuma 10 päeva jooksul nõude esitamisest.

Teil on võimalik sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Sel juhul ei pea Te kindlustuskohustuse täitmist täiendavalt tõendama.

* AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. Kindlustust pakub PZU Kindlustus (AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal).

Liisingusõiduki tavapärasest erinevatel tingimustel kasutamiseks (nt sõiduki andmine registreerimistunnistusele kasutajana mittemärgitud isikule, sõiduki kasutamine välisriigis või eriotstarbel) peate eelnevalt taotlema SEB Liisingult nõusolekut. Sõiduki kasutamise täpsemad nõuded sisalduvad liisingulepingus. Lugege liisingulepingu tingimused hoolikalt läbi ning küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi.

Nõusolekute väljastamine on reeglina tasuline.

11. Liisinguperioodi püsikulud

Liisingumaksetele lisanduvad järgmised liisingulepingu täitmisega seonduvad püsikulud:

 • sõiduki liiklus- ja kaskokindlustuse kulu kindlustusandja nõutavas suuruses;
 • e-arve püsimakse teenuse kulu SEB Pank hinnakirja kohaselt;
 • sõidukiga seotud muud kulud, näiteks hooldus, remont, kütus, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms

12. Liisingulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole kokkuleppel ja muudatus fikseeritakse lepingu lisaga. Reeglina on tingimuste muutmine tasuline.

13. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud

Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki välja või leiate sellele ostja. Etteteatamise tähtajad ja tasud sõltuvad liisingulepingu tüübist ja intressist. 

Fikseeritud intress

Fikseerimata intress


Kapitalirent

Etteteatamine vähemalt 3 tööpäeva.
Tuleb täita lepingulised kohustused, sh maksta intressivahetasu, mis ei ületa 1% krediidi jäägist, kui lepingu lõpuni on jäänud enam kui 1 aasta, või 0,5% krediidi jäägist, kui lepingu lõpuni on jäänud vähem kui aasta.

Kasutusrent

Vaid poolte kokkuleppel.


Kapitalirent

Etteteatamine vähemalt 3 tööpäeva.
Tuleb täita lepingulised kohustused.

Kasutusrent

Etteteatamine vähemalt 3 kuud.
Tuleb täita lepingulised kohustused. (tagastamise tasuks on sisuliselt etteteatatud ajal makstud intress).

14. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, rikkumisega seotud kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Kui viivitamisega tekkis ka kahju, hüvitate lisaks viivisele ka kahju.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut, näiteks käendajat. Võlgnevusest, mis kestab üle 45 päeva, teavitame maksehäireregistri pidajat (nt AS Creditinfo Eesti).

Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

15. Liisingulepingu ülesütlemise õigus ja selle tagajärjed

Meil on õigus liisinguleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega või kui jätate täitmata kindlustuskohustuse. Muudeks lepingu lõpetamise alusteks võivad olla ka liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms.

Kui me liisingulepingu lõpetamise olukorras sobiva lahenduseni ei jõua ning Te krediiti ei tagasta ja muid nõudeid ei tasu, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügihinna arvelt katta liisingulepingust tulenevad nõuded. Kui müügihinnast ei jätku nõuete tasumiseks või kui sõiduki võõrandamine ei ole võimalik (nt hävinemine), peate nõuded tasuma omavahenditest. Müügi korraldamine on kirjeldatud liisingulepingus.

Sõiduki tagastamisega viivitamisel on meil õigus küsida tasu kuni 1% sõiduki algsest hinnast iga viivitatud päeva eest, millele lisandub käibemaks. Lisaks peate kandma sõiduki valduse taastamisega, sõiduki transportimisega, väärtuse hindamisega, müügikorda seadmise ja müümisega seotud muud kulud. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis on Teie kohustus puudused kõrvaldada või nende kõrvaldamise maksumus hüvitada. Lepingus oleva läbisõidupiirangu ületamisel lisandub kokkulepitud tasu selle piirangu ületamise eest. Kõik liisingulepingu ülesütlemise ja võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda

Tagastamisega viivitamisel üle ühe kuu, on SEB Liisingul õigus loobuda sõiduki tagasivõtmisest, ning sel juhul läheb sõiduki omand pärast liisingulepingu kohustuste täitmist üle Teile.

Kui liisingulepingut tagab kolmas isik (nt käendaja), siis nõuame rahaliste kohustuse täitmist ka temalt.

16. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/kaebuste-lahendamine, kuid võite alati võtta ühendust ka oma liisinguhalduriga.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud liisingu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Sõle 23a, 10614 Tallinn, www.ttja.ee) või Finantsinspektsiooni (asukoht Sakala 4, Tallinn 15030, www.fi.ee) poole. 

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.
Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta. Kui Teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, peate oma küsimuste või pretensioonidega pöörduma otse müüja poole. Kui võtate müüjalt sõiduki vastu hoolimata selle puudustest, kannate puuduste kõrvaldamise kulud, kui puudusi ei kõrvalda müüja.