Muuda keelt:

SEB Pensionifond 100 – põhiteave

Paragraphs

Siin esitame Teile põhiteabe fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on seadusega ette nähtud, et aidata Teil mõista fondi investeerimisega seotud asjaolusid ja riske. Soovitame põhiteabe läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse.

Fond on kohustusliku kogumispensioni ehk II samba pensionifond.
Fondil on ühte liiki osakud ISIN koodiga EE3600001699.

Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus, mis kuulub Skandinaviska Enskilda Banken AB gruppi.

Eesmärk ja investeerimispoliitika

Fondi tegevuse eesmärk on võimaldada Teil pensionieaks koguda riikliku pensioni kõrval lisa-sissetulekut. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on Teie raha väärtust pikaajaliselt kasvatada.

Fondi vara paigutame peamiselt aktsiariskiga väärtpaberitesse. Võimenduse abil (näiteks fondi arvel laenu võtmise või tuletisinstrumentide kasutamise kaudu) võidakse aktsiariskiga instrumentidesse paigutada kokku kuni 110% fondi vara puhasväärtusest.  Hajutame investeeringud üleilmselt. Olulise osa investeeringutest teeme teiste fondide kaudu, mille valikul hindame nende investeerimispõhimõtteid, -protsessi, tootlust ja riskinäitajaid ning fondijuhtide tööd.

Investeeringutest teenitud tulu jääb fondi ja see väljendub fondiosaku puhasväärtuses.

  • Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma pensionivara väärtuse kõikumist suures ulatuses.
  • Soovituslik kogumisperiood on enam kui viis aastat.

Riski ja tootluse profiil

fondide_riskitasemed_6

Riski ja tootluse kategooria näitab fondi riski ja tulususe suhet ‒ mida kõrgem see on, seda suurem on fondi võimalik tootlus, aga ka risk raha kaotada. Sealjuures ei ole ka 1. kategooria riski-vaba.

Fond kuulub 6. kategooriasse. See on arvutatud varasema tootluse andmete põhjal ega pruugi fondi riski ja tootluse tulevast profiili usaldusväärselt näidata. Fondi kategooria võib aja jooksul muutuda.

Järgmised riskid ei kajastu täielikult riski ja tootluse kategoorias:

likviidsusrisk võimalus, et fondi investeeringut ei õnnestu ostjate vähesuse tõttu kiiresti turuhinnaga müüa
vastaspoole risk võimalus, et tehingu vastaspool ei täida oma kohustusi
operatsioonirisk fond võib kanda kahju süsteemirikke, inimliku vea või kriminaalse tegevuse tõttu

Tasud

Sisenemis ja väljumistasu 0%
Iga aasta kohta fondist võetav tasu
Jooksev tasu 0,87%
Vara käibe suhtarv 0,38

Võetud tasu kasutatakse fondi tegevuse juhtimiseks, sealhulgas selle turundamiseks ja levita-miseks. Tasu vähendab Teie investeeringu võimalikku kasvu. Jooksva tasu näitaja põhineb 2021. aasta kuludel ja võib aastate lõikes erineda. Lisateave tasude kohta asub fondi prospekti peatükis "Tasud ja kulud".

Eelmiste perioodide tootlus

Fondi varasem tootlus ei pruugi olla tulevase tootluse näitaja.
Tootlus on arvutatud eurodes osaku puhasväärtuse alusel.
Fond moodustati 2019. aastal.

Praktiline teave

Depositoorium: AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti

Fondi prospekti ja viimase aastaaruande, osakute värskeimad hinnad ja muu teabe leiate SEB Pensionifondi 100 veebilehelt. Paberil teave on eestikeelsena tasuta kättesaadav SEB kontorites.

SEB Varahaldus võidakse vastutusele võtta ainult selles dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

Teave fondivalitseja tasustamise põhimõtete kohta asub SEB veebilehel (PDF). Soovi korral saate tasustamise põhimõtete täieliku kirjelduse paberil.

Õigus väljamaksetele tekib Teil vanaduspensioniikka jõudmisel. Osakute vahetamise, tagasivõtmise ja väljamaksete tegemise kohta leiate teabe prospekti peatükist "Osakute väljalase, tagasivõtmine ja vahetamine".

Fond on moodustatud Eestis ja fondivalitsejale on Eestis väljastatud tegevusluba ning neile teeb järelevalvet Finantsinspektsioon.

Põhiteave on täpne seisuga 22.03.2022.