Muuda keelt:

Oluline info

Paragraphs

Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta.

Investori poolt Fondi tehtud investeeringu turuväärtus võib nii tõusta kui ka langeda, investeeringu väärtuse säilimine ega kasv ei ole garanteeritud. Teatud juhtudel võib investeeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui võib tavaliselt eeldada Fondile määratud riskiprofiili põhjal. Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud Fondi osakute avaliku pakkumise prospektis.

Siin esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti kaaluda investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav SEB veebilehel Investorkaitse.

Täpsem teave Fondi tegevuse kohta, seal hulgas Fondi tingimused, avaliku pakkumise prospekt, põhiteave või lihtsustatud prospekt, finantsaruanded ja muu oluline teave on kättesaadavad SEB veebilehel Fondid. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda eelnimetatud veebilehel Fondi kohta avaldatud teabe ja dokumentidega.