Muuda keelt:

Küsimused ja vastused

Paragraphs

Investeerimisteenuste osutamisel läbiviidava klientide liigitamise alused lähtuvad otseselt Eestis kehtivast väärtpaberituru seadusest. Üldjuhul käsitatakse kõiki füüsilisest isikust kliente tavaklientidena. Tavakliendi staatus tähendab kõrgeimat investorkaitset. Kui Te olete liigitatud tavakliendina, kuid soovite siiski ennast määratleda asjatundliku kliendina, siis on Teil seda võimalik teha, esitades vastava taotluse meie kontorites. Kõik see ja täiendav klientide liigitusega seotud info on Teile kättesaadav ka meie kodulehel www.seb.ee/investorkaitse Klientide liigitamise kohta on seal eraldi peatükk.

Riskiprofiil määratakse Teile vastavalt Teie poolt täidetud küsimustikule, mis hõlmab küsimusi Teie investeerimisega seotud teadmiste ja kogemuste, finantsilise võimekuse ja investeerimiseesmärkide kohta. See loodetavasti aitab vältida olukordi, kui kliendid algatavad endale sobimatuid ning ülemäära riskantseid tehinguid. Samuti aitab see meil teha klientidele sobivaid investeerimistoodete pakkumisi. Ja isegi kui klient soovib enda profiilile sobimatut tehingut teha, on pank kohustatud teda hoiatama kavandatava tehingu kõrgemast riskist.

Teie riskiprofiili määramise aluseks on Teie poolt täidetud küsimustik. Kui Teie poolt küsimustiku täitmisel esitatud andmetes toimub olulisi muudatusi, siis võib muutuda ka Teie riskiprofiil. Selleks, et pank saaks pakkuda Teile sobivaid investeerimistooteid, on vajalik ka muutunud andmete esitamine pangale ja vastav riskiprofiili ülevaatamine.

Sel juhul ei ole pangal võimalik Teile sobivaid investeerimistooteid soovitada. Sellisel juhul teete Te kavandatava tehingu omal algatusel ja riisikol, kinnitades pangale, et olete teadlik tehinguga seotud riskidest ning aktsepteerite neid.

SEB parima täitmise reeglid peegeldavad meie hetkehinnangut sellele, kuidas klientide huvides klientide väärtpaberitehingu korralduste täitmisel paremini tegutseda. Loodame, et parima täitmise reeglite abil on meie tegevus korralduste käsitlemisel läbipaistvam. Kui peame vajalikuks korralduste käsitlemise korda täiendada, siis viiakse vastavad muudatused sisse parima täitmise reeglitesse.

Peamine erinevus reguleeritud turu ja mitmepoolse kauplemissüsteemi vahel seisneb selles, et kui reguleeritud turgu võib opereerida ainult vastavat tegevusluba omav turu korraldaja, siis mitmepoolset kauplemissüsteemi võib opereerida nii turu korraldaja kui ka investeerimisteenust osutav investeerimisühing. Mõlema näol on tegemist mitmepoolse kauplemissüsteemiga, mis hõlbustab finantsinstrumentide ostu ja müüki kolmandate isikute vahel. Klientide korralduste ühingusisesed täitjad on tavapäraselt pangad ja investeerimisühingud, kes ei tegutse mitmepoolselt ja täidavad klientide tehingukorraldused n-ö majasiseselt - nad pakuvad finantsinstrumente noteeritud hindadega müügiks või ostuks oma arvel.

Tehingutest teatamise kohustust kohaldatakse instrumentide suhtes, millega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turgudel. See, millest täpselt teatatakse, oleneb tehingu tegemise paigast. Finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendusmääruses (Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1287/2006, 10. august 2006) on loetletud esitatava aruande 23 kohustuslikku välja. Mõned liikmesriigid nõuavad täiendavaid välju ja üksikasju.

Vastavalt kehtivale seadusele peab investeerimisteenuste pakkuja kontrollima klientide teadmisi ja kogemusi, et anda oma parim hinnang, kas see teenus või toode on kliendile asjakohane. Eeskätt tähendab see lisaküsimusi selle kohta, kas klient saab aru konkreetse toote või teenuse omadustest ning riskidest. Kui kavandatav tehing väljub Teie riskiprofiilist, siis pank hoiatab Teid vastavalt. Hindamine ja kliendi hoiatamine toimub eelkõige Teie enda huvides, vältimaks soovimatute riskide võtmist Teie poolt. Tegu ei ole ühegi pangatöötaja subjektiivse hinnanguga. Vastava hinnangu andmine on reglementeeritud ja seda teeb panga esindaja, kasutades selleks loodud reegleid ja süsteeme.

Protseduuriliselt tähendab see seda, et kui olete andnud pangatöötajale tehingukorralduse ja tema on selle pangasüsteemi sisestanud, siis kontrollib süsteem, kas vastav tehing on kooskõlas Teie poolt varem tehtud tehingute või Teie poolt pangale antud infoga.

Kui see uus instrument tähendab meie toodete liigituses kõrgema riskiga toodet kui Teie senised tehingud, siis küsibki teenindaja Teilt mõned küsimused, millele antud vastused annavad pangale kindluse, et Te mõistate kõiki selle instrumendiga seotud riske. Kui Te teate kõiki selle tootega seotud riske, siis on Teil võimalik asjakohane tehing ka sooritada ning edaspidi selle tootega tehtavate tehingute juures neid küsimusi ei küsita.