Muuda keelt:

Hääleõiguse teostamise põhimõtted

Paragraphs

AS SEB Varahaldus on üks Eesti suuremaid fondivalitsejaid ja portfellihaldusettevõtteid. Valitsetavate investeerimisfondide varasse kuuluva hääleõiguse vastutustundlik teostamine on fondide osakuomanikelt saadud mandaadi oluline osa.

Valitsetavate investeerimisfondide varasse kuuluva hääleõiguse teostamiseks oleme SEB Varahalduses kehtestanud sise-eeskirja. Selles dokumendis on esitatud kokkuvõte põhimõtetest, mida SEB Varahalduses valitsetavate investeerimisfondide varasse puutuva hääleõiguse teostamisel järgime.

Kuigi hääleõiguse teostamise põhimõtted kehtivad kõigile SEB Varahalduse valitsetavate investeerimisfondide vara hulka kuuluvatele hääleõigust andvatele väärtpaberitele, keskendutakse eelkõige väärtpaberitele, milles valitsetav fond omab märkimisväärset osakaalu.

Teostame hääleõigust viisil, mis meie professionaalse hinnangu kohaselt viib konkreetse fondi osakuomanike huve arvestades tõenäoliselt parima tulemuseni. See omakorda võib tähendada, et hääleõigust teostatakse sama emitendi suhtes eri fondide kaupa erinevalt.

SEB Varahaldus ei kasuta valitsetavate investeerimisfondide varasse kuuluvat hääleõigust ühelgi juhul enda isiklikes huvides ega ühegi sotsiaalse, poliitilise või muu eesmärgi saavutamiseks, mis ei ole seotud osakuomanike ühiste majanduslike huvidega.

SEB Varahaldus võib hääleõiguse teostamise põhimõtetest kõrvale kalduda, kui ollakse seisukohal, et konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt toimuks selline kõrvalekalle osakuomanike õiguste ja huvide kaitse eesmärgil. SEB Varahaldus ei avalda üldjuhul oma kavatsusi hääleõiguse teostamisel ega nende aluseks olevaid põhjendusi.

Omanikuõiguste teostamine toimub järgmisel viisil:

  • üldkoosolekutel osalemise ja hääleõiguse teostamise kaudu. SEB Varahaldus osaleb eelkõige nende emitentide üldkoosolekutel, milles valitsetavate investeerimisfondide varasse kuuluv hääleõigus on märkimisväärse osakaaluga või kui hääleõigust andvad väärtpaberid mõjutavad oluliselt vastava fondi tootlust;
  • olles pidevas kontaktis nende emitentide juhtkondadega, milles valitsetavad investeerimisfondid omavad olulist osalust;
  • suheldes teiste omanikega ettevõtte haldamise (corporate governance) küsimustes.

Üldjuhul kaalume iga teadet või kutset hääleõiguse teostamiseks nii kodu- kui ka välismaiste emitentide suhtes. Siiski võib ette tulla, et hääleõiguse teostamine on konkreetseid asjaolusid arvestades võimatu või et SEB Varahaldus loobub hääleõiguse teostamisest. Näiteks juhtudel, kui kutse hääleõiguse teostamiseks saabus liiga hilja, hääleõiguse teostamisega seotud kulud ületavad sellest tõenäoliselt saadava kasu, SEB Varahalduse valitsetavate investeerimisfondide varasse kuuluv hääleõigus on väheolulise osakaaluga või kui SEB Varahaldus on muul põhjusel seisukohal, et hääleõiguse teostamine ei pruugi olla mõistlik või konkreetse fondi osakuomanike parimates huvides.

Me ei pea mõistlikuks määrata kindlaks täpseid juhiseid, millest konkreetsete küsimuste hääletamisel tingimata lähtuda. SEB Varahalduse peamine eesmärk ettevõtte haldamise (corporate governance) korraldamisel on edendada emitentide seas mõtteviisi, et nad tegutseksid neisse tehtud investeeringu väärtust maksimeerivalt, aga samas ka sotsiaalselt vastutustundlikult, jätkusuutlikult ning lugupidamisega ümbritsevasse keskkonda.

Korporatiivsündmuste jälgimine

AS SEB Pank, tegutsedes nii SEB Varahalduse valitsetavate fondide depositooriumina kui administreerimisteenuste osutajana, pakub muu hulgas Balti riikide reguleeritud turgudel kaubeldavate emitentide korporatiivsündmuste jälgimise ja nendest teavitamise teenust.

Olenemata eeltoodust jälgivad SEB Varahalduse fondijuhid iseseisvalt teavet nende valitsetavatesse investeerimisfondidesse kuuluvate emitentide korporatiivsünduste kohta, kasutades selleks Bloombergi ja teiste infoallikate teenuseid.

Andmete säilitamine

SEB Varahaldus säilitab andmeid hääleõiguse kasutamise kohta seoses kõigi valitsetavate investeerimisfondidega vähemalt viie aasta jooksul. Osakuomanikel on õigus saada SEB Varahalduselt tasuta teavet hääleõiguse teostamise kohta fondi osas, mille osakuomanik ta on.