Muuda keelt:

Korralduste esitamise, koondamise ja jaotamise kord

Paragraphs

SEB Varahaldusel kui fondivalitsejal on kohustus tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning valitsetavate investeerimisfondide parimates huvides.

Oleme SEB Varahalduses kehtestanud valitsetavate investeerimisfondide arvel korralduste täit-miseks edastamisel rakendatavate meetmete kohta sise-eeskirja, et saavutada fondi jaoks parim võimalik tulemus. Selles dokumendis esitame kokkuvõtte põhimõtetest, mida valitsetavate investeerimisfondide arvel korralduste edastamisel järgime. Teeme kõik mõistlikult võimaliku, et saavutada valitsetavate fondide jaoks parim võimalik tulemus. Palume tähele panna, et kuigi meie rakendatavad meetmed peaksid üldjuhul valitsetavatele fondidele andma parima võimaliku tulemuse, ei ole siiski mingit garantiid, et see on võimalik iga üksiku tehingu puhul.

Kuna SEB Varahaldus ei ole osaline reguleeritud turgudel ja otsene ligipääs täitmiskohtadele puudub, siis ei täida me neid korraldusi ise, vaid esitame ja vahendame neid kolmandatest isikutest maakleritele.

Edastame korraldusi ainult maakleritele või muudele vastaspooltele, kes vastavad kindlaksmääratud miinimumnõuetele.

Hindame hoolikalt maaklerit või muud vastaspoolt, keda kavatseme kasutada ja kellega soovime suhteid luua. Vastaspoole valimisel hindame, kas tema kasutamine parandab investeerimisprot-sessi suurema kaetuse, madalamate kulude, parema korralduse täitmise või parema analüüsi pakkumise kaudu. Lisaks hindame vastaspoole finantsolukorda.

Tulenevalt mittekaubeldavatest tuletisinstrumentidest tekkivale pikemaajalisele vastaspoole riskile pöörame SEB Varahalduses erilist tähelepanu selliste vastaspoolte finantstugevusele.

Oleme maaklerite ja muude vastaspoolte valiku ning kinnitamise protsessi paika pannud sisemiste juhistega.

Järgmises alajaotuses on kirjeldatud tegureid, millega me konkreetse tehingu maakleri või muu vastaspoole valimisel arvestame.

Korralduste edastamisel tegutseb SEB Varahaldus viisil, mis meie hinnangul on korralduse esitamise hetkel vastava investeerimisfondi parimates huvides.

Maakleri või muu vastaspoole valimisel, kellele korraldus esitatakse või täitmiseks edastatakse, arvestame selliste teguritega nagu hind, kulud, kiirus, täitmise ja arveldamise tõenäosus, korralduse suurus ja selle mõju turule, aga ka teiste faktoritega, mis võivad olla korralduse esitamise ja edastamise hetkel olulised.

Nende tegurite tähtsuse määramisel võtame arvesse asjakohase fondi investeerimispoliitikat ja -eesmärke ning riske, korralduse asjaolusid ja finantsinstrumente iseloomustavaid andmeid, mille suhtes korraldus on esitatud. Samuti arvestame täitmiskohti iseloomustavaid andmeid, kuhu korraldusi võidakse edastada.

Maakler või vastaspool, kellele SEB Varahaldus korralduse esitab või edastab, võib täita korralduse reguleeritud turgudel, mitmepoolses kauplemissüsteemis, organiseeritud kauplemissüsteemis või enda arvel. Oleme andnud maakleritele ja vastaspooltele loa täita korraldusi kõigis nendes täitmiskohtades.

Teatud instrumentidega (nagu võlaväärtpaberid) kas ei kaubelda reguleeritud turgudel üldse või on kauplemine väga vähene. Selle tulemusena võidakse tehinguid teha turuväliselt, reguleerimata turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ning mitte reguleerimata turul või mitmepoolse kauplemissüsteemi kaudu.

SEB Varahaldus teeb tavaliselt tehinguid makse vastu meetodil (delivery-versus-payment ehk DVP). Makseta tehingud on lubatud ainult erijuhtudel.

Aktsiad, börsil kaubeldavad fondid ja kaubeldavad tuletisinstrumendid

Kasutame SEB Varahalduses üldjuhul oma peamise maaklerina AS-i SEB Pank aktsiate osas ja SEB AB-d (publ) börsil kaubeldavate fondide osakute või aktsiate ja kaubeldavate tuletisinstrumentide osas.

Nii SEB Pank kui SEB AB (publ) on kehtestanud asjakohase korralduste parima täitmise korra. Meie hinnangul on nii SEB Pank kui SEB AB (publ) võimelised täitma korraldusi kooskõlas SEB Varahalduse parima täitmise põhimõtetega. Oleme valinud peamisteks maakleriteks AS-i SEB Pank ja SEB AB (publ), sest meie hinnangul on nad võimelised saavutama tulemit, mis on vähemalt sama hea, kui on mõistlike ootuste kohaselt võimalik saavutada teiste maaklerite kaudu.

Jälgime SEB Panga ja SEB AB (publ) saavutatud tulemusi. Ülevaatuse tulemusel võib SEB Varahaldus peamist maaklerit vahetada või kasutada täiendavaid maaklereid.

Võlaväärtpaberid

Kuigi võlaväärtpaberid on üldiselt ühe või mitme reguleeritud turu kauplemisnimekirjas, toimuvad tehingud turuosaliste vahel üldiselt turuväliselt (over-the counter ehk OTC tehingud). Seetõttu võib viimase tehingu hinna või koguse osas informatsioon olla piiratud või ei ole informatsiooni üldse. Seetõttu võib võlakirjade hinna läbipaistvus olla piiratud.

Hindade piiratud läbipaistvuse tõttu avaldavad turuosalised ainult indikatiivseid hindasid. Üldjuhul küsib fondijuht hinnapakkumist mitme vastaspoole käest, et saavutada parimat hinda.

Turul mittekaubeldavad tuletisväärtpaberid ja valuutainstrumendid

Kasutame SEB Varahalduses üldjuhul peamise vastaspoolena SEB Panka.

Jälgime SEB Panga pakutavaid tehingutingimusi. Ülevaatuse tulemusena võib SEB Varahaldus vahetada peamist maaklerit või kasutada teisi vastaspooli.

Mittekaubeldavad fondiosakud (aktsiad)

SEB Varahaldus täidab orderi, edastades selle otse või vahendaja kaudu fondivalitsejale (või selle ekvivalendile). See põhimõte kehtib fondidele, mille osakute või aktsiatega reguleeritud turul aktiivselt ei kaubelda.

Ostu-, müügi- ja vahetustehingud toimuvad üldjuhul osaku puhasväärtuse alusel.

Turu häired ja süsteemivead

Mõnedel juhtudel, näiteks kauplemise seiskumise, täitmiskoha poolse tehingu tühistamise, turu häirete, süsteemivigade või muu põhjuse tõttu võib SEB Varahaldus otsustada, et fondi parimate huvide nimel on õige kasutada korralduste edastamiseks muid meetodeid, mis erinevad tavaliselt kõnealuse instrumendi puhul kasutatavatest. Sellistel juhtudel võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et saavutada sellises olukorras fondi jaoks parim võimalik tulemus.

Korralduste koondamine ja jaotamine

Edastame samaväärsed korraldused täitmiseks valitud maaklerile või maakleritele viivitamatult ning sellises järjekorras, nagu need laekuvad, v.a kui see ei ole korralduse tingimusi või valitsevaid turutingimusi arvestades mõistlik või kui plaanime korraldused koondada.

SEB Varahaldus võib ühe fondi korraldused teiste fondide samatüübiliste korraldustega koondada, kui võib mõistlikult eeldada, et seeläbi saavutatakse parem täitmishind, väiksemad tehingukulud või üldiselt soodsamad tehingutingimused ning on ebatõenäoline, et korralduste koondamine võib olla mõne fondi jaoks, kelle korraldust koondatakse, kahjulik.

Kui koondatud korraldused täidetakse osaliselt, jaotatakse tehingud asjaomaste fondide vahel proportsionaalselt. Koondatud korraldustega seonduvad tehingud jaotatakse asjaomaste fondide vahel sama täitmishinnaga välja arvatud juhul kui see ei ole fondi poolt määratud hinnast tulenevalt võimalik.
SEB Varahaldus ei teosta tehinguid oma nimel ja arvel.

Vähemalt kord kahe aasta jooksul, kuid olulise vajaduse korral ka sagedamini, vaatame üle SEB Varahalduses valitsetavate investeerimisfondide arvel korralduste täitmiseks edastamisel rakendatavate meetmete sobivuse, et saavutada fondide jaoks parim võimalik tulemus.