Muuda keelt:

Pensionifondi jätkusuutlikkuse teave

Paragraphs

Kokkuvõte

Selle finantstootega edendatakse keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine.

Fond edendab keskkonnaalaste või sotsiaalsete eesmärkide ja lubaduste täitmist, mis on sätestatud rahvusvahelistes kohustustes ja toetab rohepööret, investeerides muuhulgas puhtamatesse energiaalternatiividesse ja tehnoloogiatesse, rohelistesse hoonetesse või metsa.

Fond järgib aktiivselt juhitud investeerimisstrateegiat eesmärgiga pakkuda konkurentsi-võimelist tootlust ning muuhulgas edendada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Samuti on Fondil piirangud otseinvesteeringute tegemisel järgmistesse sektoritesse: vastuolulised relvad, tuumarelvad, hasartmängud, tubakas, kivisüsi ning teatud nafta- ja gaasitööstuse sektorid. 

Fondil on põhiline tulemusnäitaja, et vähemalt 70% investeeringutest edendavad keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Ülejäänud varad investeeritakse nn "muudesse" varadesse, et hajutada portfelle varaklasside või turusegmentide vahel, kus pole veel sobivaid keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi edendavad investeeringud kättesaadavad. Fondi investeeringud, mis edendavad keskkonna- ja sotsiaalseid omadusi, tehakse kas otseinvesteeringutena võlakirjadesse ja aktsiatesse (mis on emiteeritud ettevõtete ja valitsuste poolt) või kaudselt investeerimisfondide kaudu. 

Fondi poolt edendatavad keskkonna- ja sotsiaalsed omadused ning jätkusuutlikkuse näitajad on investeerimisotsuste ja fondi juhtimisprotsessi lahutamatu osa. Neid jälgitakse regulaarselt toote kogu elutsükli vältel vastavalt ettevõtte poolt kehtestatud sisemistele protsessidele. Kõiki uusi investeeringuid fondi analüüsitakse jätkusuutlikkuse vaatenurgast.

ESG andmed hangitakse välistelt andmetarnijatelt, kes tegelevad andmete pakkumisega ettevõtte tasemel. See hõlmab heitkoguseid ja muid keskkonnanäitajaid, aga ka hinnanguid sotsiaalsetele ja juhtimisnäitajatele. Praegu kasutatakse andmetarnijate ISS ja Sustainalytics (Morningstari ettevõte) teenuseid. Andmetarnija(d) koguvad andmeid kas otse ettevõtte aastaaruannetest või jätkusuutlikkuse aruannetest või hindavad neid ise. Metoodika ja andmeallikate peamiseks piiranguks on andmete puudumine üldiselt, kuna ettevõtted ei avalda veel asjakohaseid jätkusuutlikkuse andmeid.

Rohkem infot allpool. 

Selle finantstootega edendatakse keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine.

Fond edendab keskkonnaalaste ja sotsiaalsete (koos ES) eesmärkide ja lubaduste täitmist, mis on sätestatud rahvusvahelistes kohustustes, muuhulgas ÜRO säästva arengu eesmärgid (SDGs), Pariisi leping (PA).

Fond toetab rohepööret, investeerides muuhulgas puhtamatesse energiaalternatiividesse ja tehnoloogiatesse, rohelistesse hoonetesse või metsa. Fond on jätkuvalt avatud olulistele traditsioonilistele suure süsihappegaasi heitega sektoritele (energia, materjalid ja kommunaalteenused), et tagada stabiilne üleminek jätkusuutlikumale tulevikumajandusele.

Fond järgib aktiivselt juhitud investeerimisstrateegiat, eesmärgiga pakkuda konkurentsivõimelist tootlust ning muuhulgas edendada keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Investeerimisotsuse tegemise ja fondi juhtimise käigus edendatakse ES-i tunnuseid järgmiste toimingute abil:

 • välistav jälgimine
 • keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja juhtimistegurite integreerimine ja positiivne jälgimine
 • mõjutamine omanikuna
 • jätkusuutlikkuse-teemalised ja mõjuinvesteeringud

Fondi keskkonna- ja sotsiaalseid omadusi edendavad investeeringud tehakse kas otse võlakirjadesse ja aktsiatesse või kaudselt investeerimisfondide kaudu.
Fondil on piirangud otseinvesteeringute tegemisel järgmistesse sektoritesse: vastuolulised relvad, tuumarelvad, hasartmängud, tubakas, kivisüsi ning teatud nafta- ja gaasitööstuse sektorid. Lisaks välistavatele kriteeriumidele on Fond investeeringute juhtimise protsessi-desse integreerinud jätkusuutlikkuse temaatika ning kõiki investeeringuid hinnatakse jätkusuutlikkuse aspektist, valides välja investeeringud, mis aitavad panustada fondi poolt edendatavatesse omadustesse. Aktiivse omanikuna püüdleb Fond selle poole, et kohalikes ettevõtetes ja fondides, kuhu fond investeerib, on jätkusuutlikkuse riskid ja võimalused fookuses ning nendega tegeletakse.

Jätkusuutliku ja pikaajalise väärtuse loomiseks on olulised koostoime ja tasakaal välistava jälgimise, ESG integreerimise ja positiivse jälgimise, aktiivseks omanikuks olemise ja jätkusuutlikkuse-teemaliste ning mõjuinvesteeringute vahel. ESG strateegia on investeeringute vastavuskontrolli-, otsustus- ja juhtimisprotsesside lahutamatu osa.

Fond jälgib kuidas ettevõtted rakendavad head juhtimistava, kontrollides investeeringuid vastuolude ja ÜRO üleilmse kokkuleppe põhimõtete või mõne muu asjakohase standardi rikkumise suhtes.

Fondil on põhiline tulemusnäitaja, et vähemalt 70% investeeringutest edendavad keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Ülejäänud varad investeeritakse nn "muudesse" varadesse, et hajutada portfelle varaklasside või turusegmentide vahel, kus pole veel sobivaid keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi edendavad investeeringud kättesaadavad. Aja jooksul "Muude" varade osakaal väheneb niivõrd, kuidas uued sobivad investeerimistooted muutuvad finantsturgudel kättesaadavaks. Lisaks võib fondil olla väike osa investeeringutest, millega ei kaubelda igapäevaselt ning mis tehti mitu aastat tagasi ajal, mil tänased jätkusuutlikkuse regulatsioonid veel ei kehtinud. Aja jooksul reinvesteeritakse need investeeringud keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi edendavatesse investeeringutesse.

"Muud" investeeringud võivad hõlmata laia valikut instrumente, nagu näiteks valitsuse võlakirjad, ettevõtete võlakirjade fondid, aktsiafondid, börsil mittenoteeritud aktsiate fondid ja kinnisvarafondid muuhulgas. Hoolimata sellest, et need investeeringud ei soodusta keskkonnaalaseid ega sotsiaalseid omadusi, kaasab suur osa nende fondide fondijuhtidest või fondi kuuluvatest ettevõtjatest ESG-d ettevõtte juhtimisstruktuuri.

Fondi investeeringud, mis edendavad keskkonna- ja sotsiaalseid omadusi, tehakse kas otseinvesteeringutena võlakirjadesse ja aktsiatesse (mis on emiteeritud ettevõtete ja valitsuste poolt) või kaudselt investeerimisfondide kaudu. Otse- ja kaudsete investeeringute omavahelist osakaalu ei plaanita, kuna see sõltub turul saadaolevatest investeerimisvõimalustest, kuid tavaliselt tehakse märkimisväärne osa investeeringutest kaudsete investeeringute kaudu.

Fondi poolt edendatavad keskkonna- ja sotsiaalsed omadused ning jätkusuutlikkuse näitajad on investeerimisotsuste ja fondi juhtimisprotsessi lahutamatu osa. Neid jälgitakse regulaarselt toote kogu elutsükli vältel vastavalt ettevõtte poolt kehtestatud sisemistele protsessidele.

Selleks, et mõõta sotsiaalsete või keskkonnaomaduste täitmist, jälgitakse regulaarselt fondi jätkusuutlikkuse näitajate vastavust seatud eesmärkidele. Olulisi muutusi jätkusuutlikkuse indikaatorite töös käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi.

ESG andmed hangitakse välistelt andmetarnijatelt, kes tegelevad andmete pakkumisega ettevõtte tasemel. See hõlmab heitkoguseid ja muid keskkonnanäitajaid, aga ka hinnanguid sotsiaalsetele ja juhtimisnäitajatele. Praegu kasutatakse andmetarnijate ISS ja Sustainalytics (Morningstari ettevõte) teenuseid. Andmetarnija(d) koguvad andmeid kas otse ettevõtte aastaaruannetest või jätkusuutlikkuse aruannetest või hindavad neid ise.
Väljastpoolt saadud ESG-andmeid töödeldakse SEB-s keskses andmekeskuses, kus neid korrastatakse ja tagatakse nende kvaliteet tihedas koostöös andmetarnijatega. Mitmelt andmetarnijalt samade andmeühikute saamine võimaldab ristkontrolli ja rohkem võimalusi andmete kvaliteedi hindamiseks.
Hinnangulised andmed, mida kasutatakse, on peamiselt heitkoguste andmed. Hinnanguliste andmete osakaal sõltub fondist, kuid praegu seda regulaarselt ei jälgita.

Metoodika ja andmeallikate peamiseks piiranguks on andmete puudumine üldiselt, kuna ettevõtted ei avalda veel asjakohaseid jätkusuutlikkuse andmeid. Andmete kvaliteedi parandamiseks tehakse mõningaid hinnanguid ning rakendatakse katvuse suurendamiseks muid meetmeid, suheldes samas pidevalt andmetarnijatega. Seetõttu piirang ei mõjuta seda, kuidas finantstoote edendatud keskkonna- ja sotsiaalsete omadustega vastavuses ollakse.

Kõiki uusi investeeringuid fondi analüüsitakse jätkusuutlikkuse vaatenurgast. Hoolsuskohustuse täitmise käigus määratakse järgmised sisekontrollid:

 • välistamispoliitika järgimine
 • emitendi või välise fondijuhiga seotud vastuolud
 • keskkonna- ja sotsiaalsete omaduste edendamine
 • vastavusse viimine fondi jätkusuutlikkuse näitajatega

Väliseid kontrollimehanisme ei rakendata. 

Analüüsi tulemused on osa investeerimisotsuste tegemise protsessist ja neid vaadatakse regulaarselt üle.

Informatsioon vastutustundlike investeeringute kohta (PDF)

Fondijuht suhtleb Baltikumis asuvate ettevõtete ja kolmandatest osapooltest fondihalduritega. Fondijuht suhtleb ennetavalt ja/või reageerivalt ettevõtete ja fondijuhtidega, et parendada üldisi jätkusuutlikkuse algatusi või lahendada konkreetseid küsimusi. Jätkusuutlikkusega seotud vastuolude hindamine on osa hoolsuskohustuse täitmise protsessist.

Ühtegi konkreetset indeksit ei ole võrdlusaluseks määratud.

See avaldus kestlikkusteguritele avalduva põhilise negatiivse mõju kohta (edaspidi PAI avaldus) hõlmab aruandlusperioodi alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2022.

Vastavalt Ettevõtte sise-eeskirjadele võeti PAI näitajate teavet, kui selline teave oli kättesaadav, alusvara investeeringute analüüsis  ja investeerimisotsuste tegemise protsessis arvesse lähtudes vastava finantstoote ESG strateegiast. Ettevõte kogub ja jälgib PAI näitajaid kord kvartalis ning koostab ja avaldab igal aastal PAI avalduse. Ettevõte avalikustab lepingueelses teabes ja perioodilistes aruannetes, kuidas vastava finantstoote puhul on arvestatud kestlikkusteguritele mõju avaldavate PAI näitajatega. Ettevõte kogub ja vaatab teavet PAI näitajate kohta üle vastavalt allolevatele tabelitele, kuid hoolsuskontrolli ja investeerimisotsuste tegemisel on prioriteediks järgmised PAI näitajad:

 • Investeerimisobjektiks olevate äriühingute kasvuhoonegaaside heitemahukus (süsiniku intensiivsus),
 • kokkupuude fossiilkütuste sektoris tegutsevate äriühingutega,
 • ÜRO üleilmse kokkuleppe (UN Global Compact) põhimõtete ning Majanduskoostöö ja hargmaiseid ettevõtteid käsitlevate Arengu Organisatsiooni (OECD) suuniste rikkumine,
 • kokkupuude vastuoluliste relvadega.

Käesolev PAI avaldus on kestlikkusteguritele mõju avaldavate PAI näitajate koondaruanne, võttes arvesse kõiki Ettevõtte hallatavaid varasid.

Avaldus (PDF) investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta kestlikkusteguritele