Muuda keelt:

Business korduvreisikindlustuse taotlus

Paragraphs

Võtame Sinuga ühendust 1 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Eesti isikukood?

Kindlustusperiood märgitakse poliisile ja see on 1 aasta. Kindlustuskaitse kehtib nende kindlustusjuhtumite suhtes, mis leiavad aset kindlustusperioodi ajal toimunud reisil. Kui kindlustusperiood lõpeb reisi kestel, jätkub kindlustuskaitse ainult juhul, kui kindlustusvõtja sõlmib kindlustusandjaga uue kindlustuslepingu ning tasub kindlustusmakse kindlustusandja poolt määratud tähtajaks ja uus kindlustusperiood algab vahetult pärast eelmise lõppu.

Kindlustusmakse ühe kindlustusperioodi eest on 149 eurot, mille tasumine toimub kindlustusvõtjale esitatud arve alusel.

Business korduvreisikindlustuse kindlustusandjaks on PZU Kindlustus. PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. 

AS SEB Pank tegutseb AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee. Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses.

PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 5% kindlustusmaksest. Vastavalt kindlustustegevuse seadusele vastutab kindlustusagendi tegevuse eest PZU Kindlustus.

Tutvuge enne reisikindlustuse taotluse esitamist korduvreisikindlustuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, ja PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning Business korduvreisikindlustuse tingimustega R500/2024, mis annavad täieliku ülevaate kindlustuslepingu tingimustest, hüvitise piirmääradest ning piirangutest ja välistustest. Reisikindlustusele kehtivad viidatud kindlustustingimused, need on kindlustuslepingu lahutamatuks osaks. Vajadusel pea nõu asjatundjaga SEB klienditeeninduse numbril 665 5100.

Pangasaladus ja konfidentsiaalne info

Nõustudes kindlustuslepingu sõlmimisega, annab kindlustusvõtja AS-ile SEB Pank nõusoleku AS SEB Pank poolt kindlustusvõtja kohta teada olevate andmete (sh pangasaladusena ja konfidentsiaalse infona käsitletavate andmete: ettevõtte nimi ja registrikood, kontaktandmed: telefoni nr, e-posti aadress, ettevõtte postiaadress) edastamiseks PZU-le kindlustuslepingu täitmise eesmärgi saavutamiseks.

Vaidluste lahendamine, finantsjärelevalve ja lepingu suhtes kohaldatav õigus

Kindlustusagendi tegevuse peale kui ka kindlustuslepinguga seonduvalt saab esitada kaebuse e-kirja teel aadressile info@pzu.ee või posti teel aadressile PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn. Kaebusele vastatakse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, kui kaebuse esitajat ei ole teavitatud teisiti. PZU kaebuse menetlemise üldpõhimõtetega saab tutvuda veebilehel www.pzu.ee. Kindlustusagendi tegevuse kohta võib esitada kaebuse ka Finantsinspektsioonile kui kindlustusagentide tegevuse üle järelevalvet teostavale asutusele, aadressil Sakala tn 4, 15030 Tallinn või info@fi.ee.

Kindlustuslepinguga seotud vaidluse korral võib pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures aadressil Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn. Täpsem info EKsLi veebis www.eksl.ee. Tarbija võib lepingust tekkinud vaidlusega pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, aadressil: Endla 10a, Tallinn 10142; e-post avaldus@komisjon.ee. Täpsema info tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglite kohta leiab www.komisjon.ee.

Kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Vajutades nuppu "Esitan taotluse" kinnitab klient, et:

  • taotluses esitatud andmed on õiged;
  • ta on tutvunud reisikindlustuse tingimustega, tutvustab neid kindlustatud isikule ja et see kindlustus vastab tema kindlustushuvile kindlustatud isiku suhtes; 
  • reisid, mille suhtes kindlustuskaitset soovitakse, ei ole veel alanud ja kindlustatud isik ei viibi väljaspool Eestit;
  • kindlustatud isikuks märgitud isik on teadlik ja nõus tema kasuks kindlustuslepingu sõlmimisega ning et kindlustuspakkumuse koostamisel ja kindlustuslepingu täitmisel töödeldakse tema isikuandmeid vastavalt PZU isikuandmete töötlemise põhimõtetele;
  • kindlustatud isikuks märgitud isik on nõus tema kasuks reisikindlustuse lepingu sõlmimisega ning talle on tutvustatud kindlustuslepingule kohalduvaid tingimusi (sh piiranguid ja välistusi);
  • ta on tutvunud kindlustusteenuse teabedokumendiga ning kindlustuslepingule kohalduvate tingimustega (sh piirangute ja välistustega);
  • klient soovib sõlmida Business reisikindlustuse lepingu taotluses toodud tingimustel. Reisikindlustuse leping loetakse sõlmituks ja jõustunuks peale seda kui kindlustusmakse on kindlustusandjale laekunud.