Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Kaubikud, veokid, haagised, bussid

Kaubikud, veokid, haagised, bussid

Kommertssõidukid liisinguga

 • Professionaalne tugi ja asjaajamine
 • Personaalne kliendihaldur

Kommertssõidukiliisinguga saate soetada ettevõttele vajalikud veokid, haagised, bussid ja muud transpordivahendid. SEB pakub liisingut nii uutele kui kasutatud sõidukitele.

Kommertssõidukiliisinguga saate liisida järgmisi uusi ja kasutatud kommertssõidukeid

 • bussid
 • veokid
 • kaubikud
 • haagised
 • muud kommertssõidukid

Kommertssõidukiliisingu tavatingimused

Lõplikud liisingutingimused selguvad konkreetset sõidukit ja klienti arvesse võttes. Liisingupakkumise saamiseks pöörduge oma kliendihalduri poole või esitage liisingutaotlus.

Tutvuge SEB kommertssõidukiliisingu tavatingimustega
Sissemakse Alates 10% vara maksumusest.
Lepingutasu Alates 1% liisingueseme hinnast, min 225 eurot.
Finantseeritav summa Alates 6500 eurot, ilma käibemaksuta.
Liisinguperioodi pikkus
 • Kuni 84 kuud.
 • Sõiduki vanus liisinguperioodi lõppedes maksimaalselt kuni 13 aastat.
Jääkmaksumus Oleneb vara eripärast ja liisinguperioodist. Küsige täpsemat infot kliendihaldurilt.
Kommertssõidukiliisingut pakume üldjuhul kapitalirendina. Võimalik on liisinguperioodi lõppu jätta jääkmaksumus, mis tuleb tasuda koos viimase liisingumaksega.

Liisitavale kommertssõidukile esitatavad tingimused

 • Sõiduki majanduslik eluiga on liisinguperioodist pikem.
 • Sõidukile peab olema võimalik teostada liisinguperioodi jooksul hooldust ja remonti.
 • Sõiduk peab olema Maanteeameti liiklusregistris registreeritav.

Liisingumakse

Liisingumakse suurust on võimalik arvutada liisingukalkulaatori abil. Arvestage kulude kavandamisel sellega, et liisingumaksetele lisanduvad kaskokindlustuse ning kohustusliku liikluskindlustuse maksed.

et

Kui olete sõiduki välja valinud, esitage meile liisingutaotlus. Soovitame eelnevalt tutvuda SEB liisingutingimustega.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust.

 • Täitke elektrooniline taotlus internetipangas või kodulehel.
 • Täitke liisingutaotlus SEB koostööpartnerist kommertssõidukimüüja juures, kes aitab Teid liisinguga seotud asjaajamisel ning vajalike dokumentide vahendamisel SEB-le.
 • Kui soovite nõustamist pangakontoris, saatke sellekohane teade . Kliendihaldur võtab Teiega ühendust ning lepib kokku nõustamisaja.

Liisingu taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid

 • taotlus SEB vormil (paberkandjal või elektrooniliselt)
 • eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne
 • bilanss ning kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 120 päeva
 • sõiduki müügipakkumine
 • kasutatud sõiduki korral sõiduki hindamisakt ja registreerimistunnistuse koopia, kui müüjaks ei ole meie koostööpartner. Hindamisakti tellimiseks sobib valitud sõidukimargi ametlik esindus või muu ettevõte SEB kommertssõiduki koostööpartnerite hulgast.

Liisingulepingu sõlmimine

 • Liisingtingimusi kokku leppides saate valida, kas soovite allkirjastada liisinglepingu koostööpartnerist automüüja juures, ID kaardiga või SEB kontoris
 • Kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner, peab ka müüja tulema SEB kontorisse müügilepingut allkirjastama.

Enne sõiduki kättesaamist on Teil vaja teha alljärgnevad toimingud

 • Tasuge kokkulepitud sissemakse ja lepingutasu.
 • Registreerige sõiduk AS-i SEB Liising nimele. Koostööpartnerist müüja registreerib sõiduki ise, muul juhul saate SEB Liisingult registreerimiseks vajaliku volikirja.
 • Sõlmige kasko- ning liikluskindlustuse leping. Rohkem infot leiate alajaotusest „Kindlustus ”.
 • Sõiduki kättesaamiseks saate kliendihaldurilt üleandmise-vastuvõtmise akti, mis tuleb pärast sõiduki kättesaamist allkirjastatult SEB Liisingule tagastada.

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse. Sõlmitud peavad olema varakindlustuse (kasko) ja kohustusliku liikluskindlustuse lepingud.

Nõuded liisinguvara kindlustuslepingule

 • Kindlustusandja peab olema SEB poolt aktsepteeritud kindlustusselts.
 • Sõiduk peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses.
 • Kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising.
 • Kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ning võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral.
 • Kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule.
 • Kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks.

Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks esitage palun SEB-le uue kindlustuspoliisi koopia hiljemalt viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu. Saate selle saata e-posti aadressil või faksiga numbril 665 5103

Toimingud Maanteeameti liiklusregistribüroos (ARK)

Sõiduki vastutav kasutaja saab taotleda SEB Liisingult registrikande muutmist või volikirja toimingu tegemiseks (muuta registreerimistunnistusel kasutajaid, muuta numbrimärki vms). Registrikande muutmiseks palun esitage digitaalselt allkirjastatult taotlus registrikande muutmiseks.

Kasutusvolikiri

 • Kui sõiduki kasutaja ei ole kirjas sõiduki registreerimistunnistusel, saab sõiduki vastutav kasutaja taotleda talle SEB Liisingult lihtkirjalikku volikirja sõitmiseks Eesti Vabariigis ja/või notariaalset volikirja sõiduki viimiseks välisriiki
 • SRÜ riikidesse minekuks on vaja notariaalset volikirja. Lisaks sellele tuleb sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis (juhul kui olemasolev kaskokindlustus SRÜ-s ei kehti).

Palun esitage volikirja taotlus meile piisava ajavaruga (notariaalse volikirja korral vähemalt kolm tööpäeva ette), et jõuaksime volikirja õigeks ajaks väljastada.

Liisingulepingu muutmine

Lepingus muudatuste tegemiseks esitage lihtkirjalik avaldus. Avalduse esitamiseks saatke pangale kiri internetipangas või . Lepingu muudatustega kaasnevad teenustasud leiate hinnakirjast .

Liisingumaksed

Liisingumaksete tasumiseks esitatud arveid on võimalik kätte saada internetipangast, e-posti teel või paberarvena. Andke meile oma valikust teada .

Liisingumaksete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust.

Liisingu andmed internetipangas

Internetipangast leiate andmed oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku kohta.

Liisingu lõpetamine kapitalirendi korral

 • Liisinguperiood lõpeb koos viimase liisingumakse tasumisega. Kui kõik liisingumaksed on tasutud, saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti.
 • Kui olete sõlminud kapitalirendilepingu jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Liisinguperioodi lõpus on võimalik taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa. Taotluse esitamiseks saatke SEB-le kiri internetipangast või .

Kasutusrendi lõpetamine

 • Liisinguperioodi lõppedes tuleb vara tagastada
 • Palun tutvu Veokite kulumise juhendiga. Selles on esitatud detailne info vara kvaliteedinõuete kohta selle tagastamisel
 • Tagasiostukohustusega kasutusrendi korral esita vara tagasiostjale ülevaatamiseks enne lepingu lõppemist

Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2021

Lepingu sõlmimine
1. Liisingulepingu sõlmimine Alates 1% liisingueseme hinnast, min 225 eurot
2. Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% liisingueseme hinnast, min 160 eurot
Lepingu tingimuste muutmine
1. Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, muud lepingu muudatused 1% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 160 eurot
2. Eraisiku kapitalirendi tüüpi liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise tõttu lepingu muutmine juhul, kui muid tingimusi ei muudeta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
3. Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
4. Lepingu ennistamine 160 eurot
Võlateatis liisinguvõtjale (2)
1. Meeldetuletus võla kohta Tasuta
2. Võlanõudekiri 5 eurot
Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muud (2)
1. Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeameti e-teeninduses registrikande muutmiseks 12 eurot
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta
2. Notariaalne volikiri 90 eurot
3. Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul 12 eurot, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta
4. Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine 36 eurot, lisanduvad tekkinud kulud
5. Vara allkasutusse andmise nõusolek 42 eurot
6. Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 12 eurot
7. Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
8. Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia, kordusarve (vanem kui üks kuu), kütusekaardi väljavõtte või saldokinnituse väljastamine kliendi soovil 12 eurot
9. Kliendi soovil spetsiifilise väljavõtte või aruande väljastamine; kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 30 eurot
10. Liisingueseme müük kolmandale isikule 50 eurot
11. Liisingueseme kasutamise tasu tähtaegselt tagastamisega viivitamisel 50 eurot päev
12. Lisatagatise (käenduse, garantii) vabastamine 100 eurot
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (2)
1. Eraisiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
2. Eraisiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
3. Juriidilise isiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot, millele lisandub käibemaks (3)
4. Juriidilise isiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot (3)

(1) Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu(laenu) jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.
(2) Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.
(3) Fikseeritud intressi korral lisandub täiendavalt intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses.

skuba

Skuba Eesti teeb uutele Renault’ veokitele kampaaniapakkumise

Renault Magnumi kuumakse alates 850 eurot, Renault Premiumi kuumakse alates 930 eurot, garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 500 000 km.

Vaatan eeliseid
 • soodsad liisingutingimused SEB Liisingult;
 • liisingu sissemakse 15%, periood 60 kuud, kapitalirent jäägiga, jääk perioodi lõpus 20%;
 • sissemakset on võimalik ajatada kuni kolmeks järjestikuseks kuuks – esimese osamakse suurus minimaalselt 10%.

Küsin liisingupakkumistVaadake pakkumist lähemalt Skuba Eesti lehelt

 

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 16.09.2021
1 kuu EURIBOR® -0,5590
3 kuu EURIBOR® -0,5450
6 kuu EURIBOR® -0,5220
12 kuu EURIBOR® -0,4930
EONIA® -0,4830
€STR -0,5670
Panga baasintress (PBI) 0,0000
SEB baasintress 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu
€STR määrade ajalugu
SEB baasintress määrade ajalugu
Baasintressimäärade info

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Koostööpartnerid

Liisinguprotsess sujub kõige kiiremini ja mugavamalt siis, kui ostate liisinguvara SEB koostööpartnerilt.

Kontaktid

 • Klienditugi

  665 7910

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.