Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Garantii

Garantii

Panga garantii tagab ostja maksevõime

 • Vähendate ettemaksega seotud riske
 • Maksenõuet on lihtne esitada
 • Käsitlemine rahvusvaheliste reeglite järgi

Pangagarantii on panga kohustus maksta garantii saajale garantiikirjas kindlaks määratud rahasumma, juhul kui tagatavat kohustust ei täideta. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantiisaaja pangale tavaliselt tõendama.

Pangagarantii on iseseisev kohustus ja ta ei ole juriidiliselt seotud ostu-müügilepinguga. Garantiikirja alusel esitatud nõuded maksab pank välja esimesel nõudmisel. Garantiikirja võib pank väljastada mitmesuguste kohustuste tagamiseks: valikus on näiteks makse-, ettemakse-, pakkumis- ja täitmisgarantii ning garantiiaja garantii. Garantiikirjaga saab tagada ka laenukohustusi, rendilepingust tulenevaid kohustusi ning kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees.

Väljastame välisgarantiisid vastavuses rahvusvahelise URDG 758 („Uniform Rules for Demand Guarantees”) reeglistiku ja Eesti seadustega ning riigisiseseid garantiisid vastavuses Eesti seadustega.

Maksegarantii (payment guarantee)
Pank tagab müüjale makse juhul, kui ostja pole maksetähtpäevaks oma maksekohustust täitnud.

Ettemaksegarantii (advance payment guarantee)
Pank tagab ostjalt müüjale tehtud ettemakse tagastamise juhul, kui müüja ei tarni ettenähtud summa eest ostjale kaupa. Ettemaksegarantii väljastatakse tavaliselt enne ettemakse tegemist, kuid ta jõustub ettemakse tegemise järel.

Pakkumusgarantii (bid, tender guarantee (bond))
Pank tagab avalikust pakkumisest osavõtja kohustuse astuda pakutud tingimustel lepingusse ja mitte võtta oma pakkumist tagasi. Tavaliselt on pakkumise garantii (summa, mille saab kompensatsiooniks pakkumise korraldaja) 2–5% pakkumise summast.

Täitmisgarantii (perfomance guarantee, perfomance bond)
Pank tagab lepingu täitmist, näiteks mõne teenuse osutamist või töö tegemist. Tagatavaks summaks on sellisel juhul lepingujärgne trahv või mõni muu summa, mille tagamist nõuab garantii saaja.

Garantiiaja garantii (warranty bond)
Pank tagab trahvi maksmise juhul, kui seadmele või ehitisele antud garantiiaja jooksul sellega midagi juhtub.

Tollikäendus
Pank tagab maksuvõla tasumise Maksu- ja Tolliametile.

Lugege ka ootel akreditiivi (standby letter of credit) kohta.

Tehingu näide maksegarantii puhul

 1. Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et ostja maksmiskohustuse täitmise tagab ostja kodupanga garantii.
 2. Ostja esitab oma pangale avalduse garantii väljastamiseks müüja kasuks.
 3. Ostja pank väljastab garantiikirja postiga või elektrooniliselt müüjale või müüja panga kaudu. Välisgarantii puhul võib müüja soovida, et garantii annaks välja tema enda pank vastavuses kohalike seadustega või kohalikus keeles. Sellisel juhul väljastab ostja pank oma vastugarantii (counter-guarantee) müüja pangale, kes siis ostja panga juhiste kohaselt annab välja oma garantiikirja.
 4. Müüja paneb kauba ostja poole teele lepingus kokkulepitud tingimuste kohaselt. Seejärel esitab müüja ostjale nõutud dokumendid ja palub kauba eest tasuda kokkulepitud maksetähtpäevaks.
 5. Kui ostja tasub müüjale nõutud summa maksetähtpäevaks, aegub garantii kasutamata.
 6. Kui ostja jätab nõutud summa tasumata, esitab müüja panka kirjaliku nõude, milles ta garantiikirja alusel nõuab tasumata summa väljamaksmist.
 7. Olles kontrollinud nõude õigsust, maksab ostja pank nõutud summa müüjale välja.
 8. Ostja pank informeerib nõudest ostjat, kes maksab nõutud summa oma pangale.

Enne garantiikirja taotlemist soovitame Teil oma äripartneriga kokku leppida tehingu tingimused, sh vajalik garantiiliik, summa, kehtivusaeg ja see, millises vormis pank saajale garantiikirja edastab.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust

Kui täidate taotluse PDF-vormingus, saatke see koos muude vajalike dokumentidega aadressil .

Kui soovite nõustamist pangakontoris, võtke ühendust meie ärikliendihalduriga või saatke meile e-kiri aadressil .

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus SEB vormil;
 • leping, mille täitmise tagamiseks, või arved, mille tasumise tagamiseks garantiikirja väljastamist taotletakse (pakkumusgarantii puhul hanketeade, v.a juhul, kui see on avaldatud hanketeadete avaldamiseks kasutataval veebilehel);
 • lõppenud majandusaasta aruanne ja käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne (viimane finantsinformatsioon ei tohi olla vanem kui 120 päeva);
 • taotleja äritegevuses nõutavad load ja litsentsid;
 • kinnisvaratagatise eksperthinnang (võib olla koostatud kuni kuus kuud enne taotluse esitamist);
 • kui tagatiseks pakutakse juriidilise isiku garantiid, siis tagatise andja lõppenud majandusaasta aruanne ja käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne (viimane finantsinformatsioon ei tohi olla vanem kui 120 päeva);
 • eraisiku käenduse korral käendaja isikuandmete leht.

Olenevalt projektist võib pank nõuda ka muid taotluse analüüsiks vajalikke dokumente

Kõik esitatud aruanded peab olema kinnitanud ettevõtte juht ja panga nõudel ka audiitor.

Kui garantiilimiidileping on sõlmitud ja Te soovite garantiikirja väljastamist garantiilimiidi alt, siis tuleb Teil esitada

 • taotlus SEB vormil;
 • leping, mille täitmise tagamiseks, või arved, mille tasumise tagamiseks garantiikirja väljastamist taotletakse (pakkumusgarantii puhul hanketeade, v.a juhul, kui see on avaldatud hanketeadete avaldamiseks kasutataval veebilehel).

Pangagarantii muutmine

Taotluse PDF-fail saatke koos muude vajalike dokumentidega aadressile .

AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri  
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Garantiikirja väljastamise tasu limiidilepingu alusel 95 eurot
3. Garantiitasu määratakse protsendimäärana iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest, min 95 eurot
4. Erisõnastusega garantiikirja väljastamise tasu 150 eurot
5. Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel 0,1% nõude summast, min 150 eurot
7. Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu) 95 eurot
8. Garantiikirja tühistamine 70 eurot
9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
10. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu (lisanduvad välisgarantiidele) vastavalt kuludele, min 10 eurot
11. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri  
1. Teatamine 70 eurot
2. Muudatuse teatamine 70eurot
3. Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale 100 eurot
4. Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
5. Garantiikirja autentsuse kontrollimine 70 eurot
6. Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka 70 eurot
7. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
8. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
9. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 08.04.2021
1 kuu EURIBOR® -0,5560
3 kuu EURIBOR® -0,5450
6 kuu EURIBOR® -0,5180
12 kuu EURIBOR® -0,4930
EONIA® -0,4820
€STR -0,5700
Panga baasintress (PBI) 0,0000
SEB baasintress 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu
€STR määrade ajalugu
SEB baasintress määrade ajalugu
Baasintressimäärade info

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.