Muuda keelt:

Jätkusuutlik rahastamine – roheline laen ettevõttele

Paragraphs

SEB soovib kaasa aidata säästvale arengule. Seetõttu oleme pühendunud sellele, et toetada oma kliente parema maailma loomisel.

Vastutustundlikud investeeringud roheliste võlakirjade kaudu

2008. aastal töötas SEB koos Maailmapangaga välja roheliste võlakirjade kriteeriumid, eesmärgiga vastata investorite suurenenud nõudlusele kliima ja keskkonna parendamisega seotud investeerimisvõimaluste järele. SEB emiteeris esimese rohelise võlakirja 2017. aastal 500 miljoni euro väärtuses. Tulu SEB rohelistest võlakirjadest kasutatakse vähese süsinikdioksiidiheitega ning kliimasõbralike projektide ja investeeringute finantseerimiseks.

 

 

Uued rohelised ärivõimalused meie klientidele

Oleme pühendunud oma klientide toetamisele jätkusuutlikele lahendustele üleminekul. Jätkusuutliku rahastamise kaudu aitame kaasa vähese süsinikdioksiidiheitega ärimudelite edule ja jätkusuutlikkusele, sest täna tehtud otsused määravad meie homsed võimalused.

Meie ettevõtte jätkusuutlikkuse poliitika, järgi võib SEB Baltikumis väljastada rohelisi laene meie suurklientide projektidele, mis vastavad SEB roheliste võlakirjade raamistiku nõuetele.

Valides projekti rahastamiseks rohelise laenu, saab ettevõte osaks jätkusuutliku majandamise süsteemist.

Missugusele projektile võib taotleda rohelist laenu?

Rohelist laenu saab taotleda keskkonnasäästlikele või keskkonda parandavatele projektidele, näiteks:

 • Taastuvenergia
  tuule-, päikese-, väikesemahuline hüdro- ja tõusuvee energia, geotermiline ja bioenergia ning sellega seotud taristu
 • Energiatõhusus
  kaugküte/-jahutus, nutikad võrgud ja energia taaskasutamise projektid, mille tulemus on energiatõhususe kasv > 25%
 • Puhas transport
  mittefossiilkütuse või hübriidtranspordi lahendused ja tugitaristu
 • Jäätmekäitlus
  jäätmete energia ja metaani kogumise projektid ning projektid jäätmete hulga vähendamiseks protsessi täiustamise kaudu
 • Heitkoguste vähendamine
  vähendatud füüsikaliste, keemiliste ja mehaaniliste meetoditega õhku paisatavate CO2, SOx, NOx, tahkete osakeste, raskmetallide ja dioksiinide heitkogused
 • Jätkusuutlik metsandus
  FSC metsamajandamise sertifikaadiga või samaväärse sertifitseerimisskeemiga metsamajanduse projektid
 • Vee- ja reoveekäitlus
  joogivee tootmine, reovee puhastamine, veevarude haldamine

Kuidas toimub rohelise laenu protsess?


Igat laenuprojekti hinnatakse eraldi, et teha kindlaks, kas seda saab liigitada roheliste võlakirjade raamistiku järgi sobivaks. See tähendab, et vaadatakse kas tegemist on vähese süsinikdioksiidiheitega projektiga ning kas see toetab keskkonna ja ökosüsteemi parandamist, nagu on määratletud SEB rohelise võlakirja raamistikus (PDF, ENG).

Tingimustele vastavad laenud võidakse SEB roheliste võlakirjade investorite aruandes (PDF, ENG) esitada rohelise võlakirja tingimustele vastavate varadena.

 

Iga valik loeb. Tehke keskkonna heaks õige valik.


Rohelise laenu kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma SEB kliendihalduri poole.