Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

PRESSIUUDISED - 20. mai 2019 15:10

AS SEB Varahaldus teatab kohustuslike pensionifondide tingimuste ja prospektide muutmisest

AS SEB Varahaldus (SEB Varahaldus) teatab SEB Konservatiivse Pensionifondi, SEB Optimaalse Pensionifondi, SEB Progressiivse Pensionifondi, SEB Energilise Pensionifondi ja SEB Energilise Pensionifondi Indeks (edaspidi SEB pensionifondid või fondid) tingimuste ja prospektide muutmisest.

Riigikogu võttis 12.12.2018 vastu investeerimisfondide seaduse (IFS) muudatused, millega alandati kohus-tuslike pensionifondide valitsemistasusid ja leevendati mitmeid kohustuslikele pensionifondidele kehtivaid investeerimispiiranguid ja riskide hajutamise nõudeid. Viidatud IFS muudatused jõustusid või jõustuvad eri aegadel 2019. aasta jooksul. SEB pensionifondide tingimusi ja prospekte muudetakse, et rakendada IFS muudatustega leevendatud investeerimispiiranguid ja riskide hajutamise nõudeid ning viia fondide valit-semistasu puudutavad sätted kooskõlla IFS muudatustega. Muudetud tingimused ning prospektid jõustuvad 02.09.2019.

Tähtsamate muudatustena soovime välja tuua järgmist:

 • SEB Energilise Pensionifondi Indeks aktsiariski ülempiiri suurendatakse 100%-le senise 75% asemel. Sellest lähtuvalt on fondi uueks nimetuseks SEB Pensionifond Indeks 100. Fondile lubatud aktsiariski ülempiiri suurendamisest tulenevalt muutub ka fondi riskitase – edaspidi on tegemist kõrge riskitasemega fondiga, mis sobib eelkõige kõrge riskitaluvusega investorile. Olemasolevatel investoritel soovitame seepärast aegsasti üle vaadata fondi riskitaseme vastavus tema riskitaluvusele ning, kus asjakohane, vahetada fondi osakud madalama riskitasemega pensionifondi vastu.
 • SEB Konservatiivsele Pensionifondile lubatud investeerimisobjektide loetelu laiendatakse. Fond võib edaspidi investeerida kokku kuni 10% ulatuses ka aktsiatesse, kinnisvarasse, väärismetallidesse ja muudesse kohustuslikele pensionifondidele seadusega lubatud investeerimisobjektidesse. Sellest lähtuvalt võib SEB Konservatiivse Pensionifondi arvelt edaspidi sarnaselt teiste pensionifondidega (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) tasuda kinnisasja haldamise ja hindamisega seotud kulusid.
 • SEB pensionifondide arvel on edaspidi lubatud anda laenu isikutele, kelle emiteeritud võlakirjadesse on fondidel lubatud investeerida.
 • reguleeritud turul mittekaubeldavate instrumentide maksimaalne lubatud osakaal SEB pensionifondide (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) varas tõuseb 50%-le (varasemalt kuni 30%).
 • reguleeritud turul mittekaubeldavate instrumentideks võivad olla edaspidi ka vabalt mittevõõrandatavad väärtpaberid.
 • ühe isiku emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide lubatud osakaal SEB pensionifondide (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) varas tõuseb 10%-le (varasemalt kuni 5%).
 • ühe konsolideerimisgrupi emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide lubatud osakaal SEB pensionifondide (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) varas tõuseb 20%-le (varasemalt kuni 10%).
 • ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate lubatud osakaal SEB pensionifondide varas tõuseb 20%-le (varasemalt kuni 10%).
 • ühte krediidiasutusse või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse krediidiasutustesse tehtud hoiuste lubatud osakaal SEB pensionifondide (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) varas tõuseb 20%-le (varasemalt kuni 10%).
 • SEB pensionifondid (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) võivad edaspidi investeerida SEB Gruppi kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate fondide aktsiatesse või osakutesse, mis ei ole avalikud või mis on kinnised kokku kuni 10% ulatuses fondi varast (varasemalt kuni 5%).
 • tuletisinstrumentide kogu avatud riskipositsiooni lubatud osakaal SEB pensionifondide varas tõuseb 50%-le (senise 10% asemel).
 • SEB pensionifondidel (v.a SEB Konservatiivne Pensionifond) kaob välisvaluuta avatud netopositsiooni piirang (varasemalt kuni 50% varadest).
 • SEB pensionifondid (v.a SEB Pensionifond Indeks 100) võivad edaspidi otse kinnisasjadesse investeerida kuni 40% fondi varast (varasemalt 10%), kusjuures ühe kinnisasja soetusväärtus ei või selle omandamise ajal ületada 10% vara väärtusest (varasemalt 5%).
 • SEB pensionifondide valitsemistasu maksimaalne baasmäär alaneb 1,2%-le. SEB Konservatiivse Pensionifondi ja SEB ja SEB Pensionifondi Indeks 100 valitsemistasu baasmäärad, mis olid ka seni eelviidatud määrast oluliselt madalamad, jäävad kehtima. Fondivalitseja ei võta SEB pensifondide valitsemisel IFS-is sätestatud edukustasu.

SEB Varahaldus on hinnanud SEB pensionifondide tingimuste ja prospektide muudatusi olulisteks. Detailne ülevaade SEB pensionifondide tingimuste ja prospektide muudatuste kohta ja SEB Varahalduse hinnang nende mõju kohta osakomanikele on kättesaadav www.seb.ee/fondikursid.

SEB pensionifondide tingimuste muudatused kooskõlastati Finantsinspektsiooni 13.05.2019 otsustega nr. 4.1-1/58-62. Prospektide muudatused on esitatud Finantsinspektsioonile teadmiseks. Muudetud tingimuste ning prospektidega on võimalik tutvuda www.seb.ee/fondikursid ning SEB kontorites üle Eesti. Osakuomanikel on õigus saada selgitusi tingimuste muudatuste olulisuse kohta.

Lisainfot tingimustesse ja prospekti tehtud muudatustest ning selgitusi nende olulisusest saate, kui võtate meiega ühendust telefonil 665 5100 või e-posti aadressil .

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.