Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 18. aprill 2018 16:35

SEB Varahalduse kuukommentaar märts 2018

SEB Eastern Europe ex Russia Fund

Meie põhiliste turgude seas oli Rumeenia järjekordselt võidukas, tõustes 3,1% võrra tänu odavate pankade ja energiaettevõtete tugevatele tulemustele. Arvestades, et Tšehhit peetakse kaitsepositsioonil turuks, oli see tänu 0,3% tõusule ka tema jaoks suhteliselt tugev kuu. Ungari turg langes 2,2% võrra.

Poola laiapõhjaline turuindeks langes 6,5% võrra, samas kui keskmiste ja väikeste ettevõtete indeksid langesid vahemikus 2,9 kuni 3,5%. Poliitiliselt motiveeritud juhtkonnavahetused ja mured majanduslikult mittetasuvate investeeringute pärast halvendasid turuhoiakuid riiklikus omanduses Poola ettevõtete suhtes, samal ajal kui kauaoodatud intressimäärade tõusude edasilükkumine pani pangad raskesse seisu.

Makromajanduslikult õrn Türgi turg ei suutnud taluda riskide vältimisele suunduvat ülemaailmset majandushoiakut ning kohalikke muresid püsivalt kõrgest inflatsioonist ja jooksevkonto puudujäägist, langedes kuu lõpuks liirides 3,4%. Lisaks nõrgenes liir oluliselt.

Sektorite arvestuses oli ainukesena tootlik infotehnoloogiasektor (+1,4%). Kõige kehvem oli materjalisektor (—14,4%), teised sektorid kandsid kahjusid vahemikus 3,4 kuni 8,7%.
Piirkondlike valuutade olukord oli kirju — forint ja Tšehhi kroon tugevnesid veidi euro suhtes, samas kui zlott nõrgenes 0,9% ja Türgi liir 5,3% võrra.

Fondi ülevaade

Meie põhiliste turgude laiapõhjalise korrigeerimise tõttu oli meie fondi absoluutne tulemus negatiivne, kuid tänu edukale aktsiate valimisele materjali- ja energiasektorist ületas korralikult võrdlusindeksit.

Fondi suhtelisele tootlusele aitas enim kaasa Poola vasetootja KGHM (alakaal). Suurimat kahju põhjustas Poola inkassofirma GetBack.

Tegime mitmeid kohandusi. Energiasektoris vähendasime ettevõtete Tupras, MOL ja Petrom osakaalu. Finantssektoris vähendasime pankade OTP (Ungari) ja Banca Transilvania ning Poolas tegutseva võlgade sissenõudja Kruk osakaalu; suurendasime ettevõtete PzU, Bank Pekao ja Garanti Bankasi osakaalu. Telekommunikatsioonisektoris väljusime ettevõttest O2 Czech ja vähendasime ettevõtte Cyfrowy Polsat osakaalu, tervishoiusektoris vähendasime ettevõtte Krka osakaalu ja suurendasime Gedeon Richterisi osakaalu.

Edasine strateegia

Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele sektorites. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessis teisene ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Piirkondlik turg on jätkuvalt haavatav ja matkib ülemaailmsete turgude tulemusi. Piirkonnaülene USA dollaril põhinev MSCI EM Eastern Europe indeks (MXMU) langes 4,9% USA dollarites ja 5,8% eurodes. Väiksemate ettevõtete aktsiad langesid vähem, olles varemgi suurettevõtete aktsiatele maha jäänud: MSCI EM Europe Small Cap MXMUSC langes 2,3% USA dollarites ja 3,3% eurodes. Turu tugevaim oli Venemaa, kelle suhteline tulemus oli kõrge naftahinna tõttu tugev (Brent crude tõusis sel kuul 6,8%). RTSi indeks langes 2,8% USA dollarites ja 3,7% eurodes. Türgis toimus valuuta müük; tagasitõmbumine aktsiates oli vähem ilmekas. XU100 indeks langes liirides 3,4%, kuid 8,1% eurodes. Poolas langes WIG indeks zlottides 5,4% ja eurodes 6,2%.

Fondi ülevaade

Fondi tulemused on aasta algust arvestades ületanud suurte ettevõtete indeksit ja väikeste ettevõtete indeksit. Suurim panustaja oli märtsis üks meie võtmeinvesteeringutest, Koza Gold, ajal mil investorid alustasid hilinemisega saabunud 2016. ja 2017. aasta finantsaruandeid arvesse võtma, milles paljastuvad eeldatavalt ahvatlevad hinnangud peaksid tekitama uut huvi investorites. Qiwi oli tootluselt paremuselt teine, näidates üles tugevat tõusu uutest äridest. Kõige rohkem kahju tekitas Poola laenunõudja GetBack, mille aktsiad hakkasid langema seoses juhtkonna plaaniga hankida laienemiseks uusi vahendeid. Teine suur langeja oli Sberbank, mille investorid lukustasid kasumeid pärast häid tulemusi.

Märtsis vähendasime oma osakaalu Koza Goldis, sest usume, et hiljutine tugev käik tõi aktsiahinnad oma õiglasele väärtusele, ning riski ja tootluse tasakaal on praeguse hinnataseme juures neutraalne. Suurendasime oma osakaalu pangas Bank St Pete, sest arvame, et praegune hinnang pakub head riski ja tootluse vahekorda.

Edasine strateegia

Meie strateegia põhineb altpoolt-ülesse aktsiate valimisel ning meie portfell kujuneb valitud aktsiate tulemusel. Jätkame oma piirkonnas võimaluste otsimist ka pärast 2017. aasta tugevaid tulemusi.

SEB RUSSIA FUND

MSCI Vene indeks langes märtsis 3,7%, mis on suhteline võit võrrelduna teiste EMEA indeksitega (Türgi, Poola ja Lõuna-Ameerika). Kaubandussõdade ja geopoliitikaga seonduvate hirmude tõttu tõusis nafta barreli hind 5 USA dollarit (7,3% kuni 69,1/bbl). Peale Venemaa presidendi valimisi kavatsetakse uus valitsus moodustada mais. Venemaa makromajandus on püsivalt soodne, üle 2% SKP kasvuga. Inflatsioon on madal ja keskpankade eesmärk on veelgi määrasid kärpida. Rubla on püsivalt stabiilne, mis on tingitud uuest eelarvereeglist, mis tõstab eksportija marginaale juhul, kui aluseks olevate kaupade väärtus säilib. Tegemist on järjekordse positiivse makroökonoomilise tagataustaga aastaga, mis on kasulik ettevõtete rahavoogudele, samas kui üldised hoiakud on negatiivsed, millest tingituna tõuseb kauplemise volatiilsus.

Fondi ülevaade

Esimese kvartali jooksul on fond indeksist 1,3% ees (aasta algusest eurodes +7%). Märtsis oli fond langusele vaatamata indeksist 1,5% ees. Absoluutarvudes langes fond 2,5%; indeks langes 4%. Fondi panustasid positiivselt meie aktiivne investeering Qiwi, Globaltrans ja Unipro, kelle kõigi puhul oli näha positiivseid suundumusi organisatsioonijuhtimises. Kahju tekitasid Alrosa, Tatneft ja Moex. Nende ettevõtete vähene osakaal tuleneb meie kaalutlustest nende ettevõtete väärtuse hindamisel või kasvu puhul. Kõige suuremate fondi panustajate, YTD tulemused pärinesid: jätkuvalt restruktureerimise all olevast jaemüügiettevõtte Magnit vähesest osakaalust ja meie aktiivinvesteeringust Halyk Banka, mille tulemused on olnud Kasahstani panganduses suurepärased ning mis hiljaaegu võttis uuesti kasutusele dividendid. Suurimat kahju tekitasid telekommunikatsiooniettevõte Veon ja naftaettevõte Taftneft. Veoni kehv panus tuleneb tuumikturgude kehvadest tulemustest, mis seavad kahtluse alla ettevõtte juhtimise ja strateegia. Tatnefti tulemust võimendavad veelgi madal likviidsus ja suur osakaal indeksis. Me ei teinud positsioneerimises suuri muudatusi. Kõike arvestades on meie kokkupuude energeetikas viimastel kuudel suurenenud. Me ootame praeguste soosivate naftahindade juures Venemaa energiaettevõtetelt suuri rahavoogusid, samas kui rubla nõrk seis peaks kulusid kontrolli all hoidma.

Edasine strateegia

Hoiame jätkuvalt jaemüügisektoris toimuvatel arengutel silma peal – tegemist on sektoriga, mis on olnud nõrk ning mille on varjutanud tugevamad sektorid ehk finants- ja materjalisektor. Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele sektorite sees. Sektorite ja riikide jaotus on meie protsessis teisene ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

Ülevaade fondide eelmiste perioodide kohta

Fondide eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei ole lubadus ega viide fondide järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta. Tootlus võib valuutakursi kõikumise tõttu suureneda või väheneda. Fondide võrdlusindeksite puhul on tegemist fondi tootluse võrdlemise alusega.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest.
Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel www.seb.ee/fondid.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse.

 

 

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.