Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Meie lähenemisviis vastutustundlikule ettevõtlusele

Teeme igapäevaselt koostööd klientide, hankijate ja teiste huvirühmadega, sooviga vähendada oma igapäevategevuses tagajärgi, mis võivad keskkonnale ja ühiskonnale olla negatiivse mõjuga. Panustame eelkõige tegevustele, mis on meie koduturgude jaoks olulised ning kasutame parima tulemuse saamiseks oma ressursse targalt.

Me keskendume kolmele põhivaldkonnale: vastutustundlik juhtimine, vastutus ümbritseva keskkonna suhtes ja sotsiaalne vastutus. Iga valdkonna jaoks kehtivad erinevad ärilised prioriteedid.

Me tegeleme vastutustundliku ettevõtlusega selleks, et

 • suurendada oma klientide seas teadlikkust vastutustundlikust ettevõtlusest;
 • pakkuda kogukondadele, kellega igapäevatöös kokku puutume, kestvat ja asjakohast toetust;
 • kindlustada SEB jätkusuutlikkus ja äriline edukus ühiskonna arengut toetava ettevõttena ka tulevikus.

Poliitikad

Põhimõtted

Meie äritegevus juhindub hulgast põhimõtetest ja eeskirjadest. Vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas peame muu hulgas kinni jätkusuutliku ettevõtluse, keskkonnateadlikkuse ja eetika põhimõtetest.

Põhiseisukohad ja majandusharupoliitikad

SEB põhiseisukohad ja majandusharupoliitikad annavad juhtnööre heade tavade ning rahvusvaheliste reeglite ja standardite kohta, mille järgimist me ettevõtetele soovitame. Meie eesmärk on püüelda koos klientide ja portfelli kuuluvate äriühingutega paremate ettevõtlustavade poole.

Põhiseisukohad

Lapstööjõud

ÜRO lapse õiguste konventsioon on üks laialdasemalt omaks võetud inimõiguste lepinguid, kuid lapstööjõu kasutamine on endiselt tohutu ülemaailmne probleem. SEB mõistab täielikult lapstööjõu kasutamise probleemi tõsidust ja asjaolu, et selle probleemiga võitlemine on esmajärgulise tähtsusega.

Kliimamuutus

Kliimamuutus on üks tänapäeva maailma suurimatest keskkonnaprobleemidest. SEB mõistab täielikult kliimamuutuse ohtusid ja pöörab neile ohtudele oma vastutustundliku ettevõtluse püüdlustes suurt tähelepanu. SEB on astunud mitmesuguseid samme, et leevendada meie otsest mõju kliimale.

Puhas vesi

Puhas vesi on napp ressurss, kuid see on elu püsimiseks hädavajalik. SEB on teadlik, et suurenev ülemaailmne veenappus ohustab ebastabiilseid piirkondi ja paisutab meie klientide finantsriske.

Majandusharupoliitikad

Relva- ja kaitsetööstus

SEB mõistab paljude inimeste muret pankade rolli pärast kaitsetööstuse toetamisel. SEB tunnustab iga rahva õigust end kaitsta, nagu on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas.

Metsandus

Metsandus mängib kogu majanduses keskset rolli nii ülemaailmsel kui ka kohalikul tasandil. SEB edendab kestlikku metsandust, töötab selle nimel, et ennetada majandusharu kahjulikku mõju keskkonnale ja ühiskonnale ning toetab oma klientide häid majandamistavasid.

Fossiilkütused

Fossiilkütuste sektor hoolitseb energia ja kütusega varustamise eest kogu maailmas, olles seetõttu maailmamajanduses kesksel kohal. Samas suurendab fossiilkütuste kasutamine kliimamuutusi.

Kaevandus- ja metallitööstus

Kaevandus- ja metallitööstus on ühiskonnale esmatähtis ning see toetab juba iseenesest majanduskasvu.
Kaevandamisel võib olla halb mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Taastuvenergia

Energial on maailmamajanduses esmatähtis roll ja see kannustab majanduskasvu. Kuna maailmas otsitakse uusi lahendusi kliimamuutuse leevendamiseks ja nappide ressursside parimaks kasutamiseks, muutub taastuvenergia sektor järjest tähtsamaks energiatööstuse osaks. SEB püüab sellele kaasa aidata, lähtudes kestlikest põhimõtetest ja juhtimistavadest.

Laevandus

Transportides tooraineid, pooltooteid ja valmistoodangut tootjamaadest töötlemisse ning lõppkasutaja turule, on laevandus üks maailmakaubanduse peamisi käivitajaid. Seega on laevandus ühiskonnale ülioluline majandusharu.

Eesmärgid

Eesmärgid ja ärilised prioriteedid

Oleme võtnud endale kohustuse

 1. anda oma klientidele võimalus kasvada, töötades välja jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning pakkumisi;
 2. arendada ja rakendada vastutustundlikkust toetavaid grupiüleseid majandusharupoliitikaid;
 3. ühtlustada ja suurendada investeeringuid kogukonna ja ühiskonna arengu toetuseks;
 4. vähendada heitmeid 45% aastaks 2015 ja kompenseerida täielikult järelejäänud heitmed;
 5. suurendada dialoogi kõikide meie igapäevategevusse puutuvate ühiskonnagruppidega.

Meie äritegevuse alused

Meie vastutustundliku ettevõtluse tegevus keskendub kaheksale ärilisele prioriteedile, mille aluseks on Standard Chartered Banki vastutustundliku ettevõtluse mudel. Nendele prioriteetidele keskendudes saame kõige paremini anda oma panuse keskkonnakaitsesse, ühiskonda, edendada läbipaistvamaid juhtimistavasid panganduses. Neid prioriteete toetab ka SEB Ärieetika koodeks.

Ärieetika koodeks

Ärieetika koodeks

Ärieetika koodeks kirjeldab SEB tegevust ärisuhete loomisel ja hoidmisel. See kirjeldab põhimõtteid, kuidas luua püsivaid suhteid klientide ja teiste osapooltega. Kõik SEB töötajad on kohustatud koodeksit järgima ning vajadusel nõu küsima.
Koodeks on suunatud kõigile SEB grupi töötajatele, sh grupi ettevõtete esindajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele, konsultantidele ja töövõtjatele.

Ärieetika koodeks

Rikkumisest teatamine SEB-s

SEB on rikkumisest teatamiseks kehtestanud korra. Kui töötaja või muu isik avastab võimaliku ebaeetilise või õigusvastase käitumise, palume oma tähelepanekutest teada anda. Teie isik jääb juhtumi uurimise ja arutelu ajal saladuseks eeldusel, et seadus ei kohusta meid seda avalikustama.

Kellega ühendust võtta
Ivo Leetmaa, vastavuskontrolli divisjoni juht: tel +372 665 6261
Liia Tiks, siseaudit: tel +372 665 6527

Teate võib saata ka anonüümselt digitaalse kanali kaudu, kasutades teenust WhistleB: www.sebgroup.com/whistleblowing.

Vastutustundlikkuse rakendamine

Vastutustundlikkuse rakendamine SEB Eestis

Selge ja tõhus vastutuste jagunemine vastutustundlikku ettevõtlust puudutavate teemade käsitlemisel kindlustab, et juhindume kindlatest moraalinormidest, juhtimistavadest ja oleme valmis nende kohta ka aru andma.

Vastutustundlikkuse juhtimine

Grupi vastutustundliku ettevõtluse meeskond Rootsis

SEB Grupi vastutustundliku ettevõtluse meeskonnal on ülesanne jälgida kõikide SEB Gruppi kuuluvate ettevõtete arengut ja toetada grupi üksuseid nende töös kaheksa ärilise prioriteediga.

Risk ja compliance

Riskijuhtimine

Ülesanne on toetada juhatuse tööd, et tagada kõikide pangandusvaldkondi puudutavate riskide õigeaegne tuvastamine. Vastutustundlikkuse seisukohast on kõige olulisemad riskid krediidirisk, operatsioonirisk ja mainerisk (äririsk). Riskide haldamisel on oluline, et kohustuste jaotuse ja valitsemistavade ülesehitus oleks selge ja tõhus. SEB peab väga oluliseks, et kõikide töötajate ja otsustajate rollid oleksid selgelt määratletud.

Compliance

Grupi Compliance funktsioon vastutab vastutustundliku ettevõtluse poliitikast (ja seotud poliitikatest) ning ärieetika koodeksist kinnipidamise tagamise eest kogu grupis. Grupi Compliance funktsiooni vastutusvaldkonnad on klientide kaitse, turukäitumine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ja järelevalvesüsteemid ning kontroll. Grupi Compliance funktsioon on vaatamata ärioperatsioone toetavale funktsioonile ärioperatsioonidest täielikult sõltumatu. Samuti on Compliance eraldatud grupi juriidilisest valdkonnast.

Väärtused

Eetika ja väärtused

Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et olla usaldusväärne partner oma klientidele, aktsionäridele ning ühiskonnale tervikuna. Kõrged moraalinormid on meie äritegevuse lahutamatu osa.

Äritegevuses juhindume SEB ärieetika koodeksis. Koodeks annab suuniseid, kuidas järgida SEB põhiväärtusi: pühendumine, järjepidevus, vastastikune austus ja professionaalsus. Meie moraalinormid tuginevad nendele samadele väärtustele, suunates meie tegevusi ja peegeldades seda, kes me oleme ja millesse usume.

Koodeksi eesmärgid :

 • kirjeldada meie ärieetika norme;
 • kirjeldada kohustusi, mis kaasnevad SEB-s töötamisega;
 • juhendada töötajaid keeruliste olukordade lahendamisel;
 • reguleerida aruandlust.

Poliitikad

Meie äritegevust juhivad erinevad poliitikad ja juhised. Vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas järgime muu hulgas vastutustundliku ettevõtluse poliitikat, keskkonnapoliitikat ja sotsiaalpoliitikat.

Suhtlus

Kliendisuhtlus

Nii, nagu vastutame oma tegevuse mõju eest ühiskonna ja kõikide sidusrühmade ees, seisame hea selle eest, et meie kliendisuhtlus oleks aus, läbipaistev ja võimaldaks vajadusel klientidel meie tegemistes kaasa rääkida ning meiega dialoogi astuda. Kõrgetasemelise kliendisuhtluse olulisimaks põhimõtteks on lihtsus- seda nii toodetes ja teenustes kui ka igapäevases kliendikommunikatsioonis. Hoolitseme selle eest, et meie kliendid saaksid pangainfo kätte neile kõige sobilikuma suhtlusvahendi kaudu ja panustame pidevalt kliendisuhtluse kvaliteeti ning üheselt mõistetavusse.

Kliendirahulolu teada saamiseks kasutame soovitusindeksil NPS (Net Promoter Score) põhinevat uuringut. Saadame küsitluse klientidele, kes on käinud pangakontoris, internetipangas või helistanud kontaktikeskusesse. Vastuseid analüüsime põhjalikult teeninduskvaliteedi eest vastutavate töötajate eestvedamisel ning koos arutame, kuidas pakkuda just sellist teenindust, mis vastaks meie klientide ootustele. Lisaks kaasame kliente võimalikult palju uute toodete ja teenuste väljatöötamisse. Nii oleme näiteks turule toonud ühe Eesti parima mobiilipanga ning samuti ärikliendi internetipanga, kus kasutajate tagasisidel oli lõpliku lahenduse väljatöötamisel võtmeroll.

Rahvusvahelised kohustused

Rahvusvahelised kohustused

Usume, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete tõhusaks rakendamiseks tuleb teha tihedat koostööd rahvusvahelise kogukonna ja teiste suurte rahvusvaheliste ettevõtetega. Seetõttu oleme otsustanud rakendada ja toetada mitmeid üleilmseid algatusi ja rahvusvahelisi käitumisnorme, mis juhivad meie äriotsuseid ning kogu vastutustundliku ettevõtluse tööd. Samuti annab see meile võimaluse õppida, jagada oma teadmisi ning mõjutada eeskirju ja määrusi kõrgemal tasandil.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.