Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Investeerimishoius

Investeerimishoius

Investeerimisriskiga hoius

  • Kapitalikaitsega investeeringud erinevatesse varaklassidesse
  • Hõlmab turge, kuhu üksikinvestoril on keerukas või kulukas siseneda

Investeerimishoius on tähtajaline investeerimisriskiga hoius. Investeerimishoiuse intress ei ole tagatud ning selle saamine sõltub hoiusega seotud alusvara hinna liikumisest.

Varem avatud investeerimishoiused ja nende tootlused

Investeerimishoius

Investeerimishoius on tähtajaline investeerimisriskiga hoius, mis sobib raha paigutamiseks kaheks kuni viieks aastaks. Teie rahapaigutuse ajaline eesmärk peaks olema vähemalt sama pikk kui hoiuperiood. Investeerimishoiuse kaudu võite osa saada turu soodsast hinnaliikumisest, kuid ebasoodsate hinnamuutuste korral investeerimishoiusele intressi ei maksta. Riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul kaotad ka tasutud riskipreemia, mistõttu kogutootlus võib osutuda negatiivseks isegi alusvara hinna soodsa liikumise korral.

Varem avatud investeerimishoiused ja nende tootlused


Kapitalikaitse

Investeerimishoiuselt teenitav tulu pole ette teada, kuna makstav intress on seotud alusvara hinna liikumisega. Samas on hoiuse põhisumma kaitstud: pank tagastab selle Teile hoiuperioodi lõpus.


Tulu alusvara hinna liikumiselt

Investeerimishoiuse intress on seotud alusvara hinna liikumisega. Alusvara lai valik võimaldab mitmekesiseid lahendusi alates eri piirkondade aktsiaturgudest, toorainetest ja valuutadest kuni keeruliste strateegiateni, mille eesmärk on pakkuda positiivset tootlust igas turuolukorras.
 

Riskipreemiata ja riskipreemiaga investeerimishoius

Sõltuvalt Teie riskitasemest võid valida kahe lahenduse vahel.

  • Riskipreemiata investeerimishoiuse algsumma saate olenemata turuolukorrast hoiuperioodi lõpul tagasi. Alusvara hinna soodsa arengu korral maksame lisaks intressina välja osa alusvara tulust.
  • Riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul riskite rohkem, makstes lisaks hoiusummale tagastamatu riskipreemia. See tagab suurema osaluse alusvara hinna soodsas liikumises. Osalusmäär võib ületada isegi 100%, mis tähendab, et investeerimishoius võib osutuda tulusamaks alusvarasse tehtud otseinvesteeringust. Samas tuleb arvestada, et soodsa hinnaarengu korral hakkab hoius Teile tulu tooma siis, kui teenitav intress ületab tasutud riskipreemiat. Alusvara ebasoodsa hinnaarengu korral on kaotus piiratud tasutud riskipreemiaga.


Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge kindlasti lähemalt investeerimishoiusega kaasnevate riskidega alajaotuses „Riskid”.

Investeerimishoiusega kaasnevad riskid

Raha investeerimine on alati seotud riskidega. Enne lõpliku otsuse tegemist tutvuge investeerimishoiuse riskidega.


Krediidirisk

Kui paigutate oma raha investeerimishoiusesse, on Teil panga maksevõime halvenemise korral risk kaotada kogu hoiusumma või osa sellest ja ilma jääda võimalikest intressidest. Sel juhul tagab Teie hoiusumma säilimise Tagatisfond.


Tururisk

Tururisk tähendab, et investeerimishoiuse alusvara väärtus võib liikuda oodatule vastupidises suunas ja seetõttu võib teenitav intress olla väike või hoopis olematu. Riskipreemiaga investeerimishoiuste puhul võib intress olla väiksem kui tasutud riskipreemia.


Likviidsusrisk

Likviidsusriskiga on seotud investeerimishoiuse intress hoiulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel. Kui investeerimishoiuse alusvara järelturg pole likviidne või puudub lõpetatava hoiuse summas, võite kaotada lõpetamise hetkeni teenitud intressi või osa sellest.

Millest investeerimishoius koosneb?

Investeerimishoiusesse paigutatud summa jaguneb kaheks:

  •     suurema osa summast me hoiustame, tagades investeeringu turvalisuse;
  •     väiksema osa eest ostame optsiooni alusvara hinna liikumisele, mille tootlus on aluseks intressiarvestusele.

Riskipreemiaga investeerimishoiuste puhul ostame ka riskipreemia eest optsiooni alusvara hinna liikumisele, mis võimaldab teenida otseinvesteeringuga samaväärset või mõnikord isegi suuremat tulu. Optsioonilt teenitud tulu alusel arvestame Teile väljamakstava intressi. Riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul peab intress tulu teenimiseks ületama makstud riskipreemiat. Kui alusvara väärtus ei liigu ootuspäraselt, siis Te intressi ei teeni. Riskipreemiaga hoiuse puhul kaotate sel juhul ka tasutud riskipreemia.

 

Mille poolest erineb investeerimishoius teistest hoiustest?

Erinevalt tavalisest tähtajalisest hoiusest sisaldab investeerimishoius investeerimisriski, mis tähendab, et teenitava intressi suurus ei ole ette teada. Samuti võite riskipreemiaga hoiuse puhul kaotada tasutud riskipreemia või teenida intressi, mis on tasutud riskipreemiast väiksem.

Kuna investeerimishoiuse tootlus on seotud alusvara väärtusega kiiresti muutuvatel finantsturgudel, on investeerimishoiusega võimalik headel turutingimustel teenida suuremat intressi kui tavaliste hoiustega. Turgude ebasoodsa muutuse korral investeerimishoius tulu ei too, kuid investeering on kaitstud: tagastame Teile hoiusumma hoiuperioodi lõpul.

Alates 2011. aastast avatud investeerimishoiustelt väljamakstav intress on tulumaksuga maksustatav. Lugege lähemalt investeerimiskonto kohta aadressilt www.seb.ee/investeerimiskonto.

 

Mis on alusvara?

Alusvara hinna liikumisest oleneb investeerimishoiuse tootlus. Investeerimishoiuse alusvaraks on tavaliselt konkreetse majandussektori või piirkonna aktsiaindeks, toorained, valuutad või turu liikumisest sõltumatud strateegiad. Iga pakkumine lähtub oodatavast suuremast alusvara hinna muutuse võimalusest.

 

Mida annab garanteeritud intress?

Garanteeritud intressi teenib hoius hoiuperioodi lõpuks sõltumata alusvara tootlusest. Garanteeritud intress on tavaliselt väiksem sama perioodi tähtajalise hoiuse intressist ja seda arvestatakse aasta baasil. Garanteeritud intressi määr on näidatud pakkumistingimustes.

 

Mida näitab osalusmäär?

Osalusmäär on protsent alusvara hinna positiivsest muutusest, mille ulatuses hoiustaja hinnaliikumisest osa saab. Intressi arvestamisel korrutatakse osalusmäär hinnamuutusega. Kõrge osalusmäär annab suurema osa alusvara hinnaarengust. Kui osalusmäär ületab 100%, siis võib hoiustaja teenida suuremat tulu kui otse alusvarasse investeerides.

Osalusmäär fikseeritakse hoiuse avamise päeval ja see ei muutu.

Näide. Investeerimishoiuse „01 – Soome” osalusmäär oli 40%. Kaheaastase hoiuperioodi jooksul tõusis alusvaraks olev Soome aktsiaturu indeks 47,8%. Investeerimishoius „01 – Soome” intressiks kujunes 40% × 47,8% = 19,12%.

 

Mida annab riskipreemia?

Investeerimishoiuseid pakutakse nii riskipreemiaga kui ka ilma. Riskipreemia suurus on tavaliselt 10% hoiusummast. See tähendab, et 1000 euro suurusele hoiusele tuleb lisaks tasuda 100 eurot tagastamatut riskipreemiat. Riskipreemia tasumisel tõuseb osalusmäär alusvara hinna liikumises, võimaldades soodsa hinnaarengu korral teenida rohkem tulu kui riskipreemiata investeerimishoiuselt. Samas tuleb arvestada, et riskipreemiaga investeerimishoiuselt saadav intress ei pruugi ületada tasutud riskipreemiat.

Milline alternatiiv valida, oleneb hoiustaja riskivalmidusest.

  •     Riskipreemiata hoiuse puhul, hoiustades näiteks 1000 eurot, maksab pank hoiuperioodi lõpul hoiustajale tagasi 1000 eurot ja lisaks on võimalik teenida hoiuselt ka intressi.
  •     Riskipreemiaga hoiuse puhul, hoiustades näiteks 1000 eurot ja tasudes hoiusummale lisaks 100 eurot tagastamatut riskipreemiat, teenib hoius alusvara hinna soodsal liikumisel intressi vastavalt alusvara hinna muutusele kõrgendatud osalusmääras, võimaldades hoiustajal teenida isegi mitu korda suuremat intressi kui riskipreemiata hoiuselt. Samas juhul, kui alusvara hinna liikumine on ebasoodne, riskib hoiustaja 100 euro kaotamisega. Sel juhul tagastame hoiuperioodi lõpus hoiustajale üksnes 1000 euro suuruse hoiusumma.

 

Kas riskipreemiaga investeerimishoiuste puhul tasutud riskipreemia tagastatakse hoiuperioodi lõpus?

Ei, tagastamatu riskipreemia eest ostetakse hoiustajale alusvara hinna soodsas liikumises suurem osalus ja sedakaudu võimalus teenida suuremat tulu. Seega oleneb riskipreemia tagasiteenimine sellest, kas alusvara tootlus on piisav. Näiteks 10% riskipreemia ja 130% osalusmääraga hoiuse puhul peab alusvara hind tõusma vähemalt 8%, et riskipreemia tagasi teenida.

Kuidas arvestatakse investeerimishoiuse tulu?

Investeerimishoiuse intressiarvestus põhineb alusvara tootlusel: alusvara lõppväärtust võrreldakse hoiuperioodi alguses kindlaks määratud algväärtusega. Selleks et vähendada võimalike hoiuperioodi lõpus toimuvate hinnamuutuste mõju, arvestatakse lõppväärtus enamasti hoiuperioodi viimase aasta jooksul tehtud teatud hulga mõõtmiste keskmisena. Kui alusvara hind liigub piisavalt ja oodatud suunas, teenib hoius tulu. Kui hind ei muutu ootuspäraselt, tagastame hoiuperioodi lõpus üksnes hoiusumma. Riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul võib hoiuse kogutootlus olla negatiivne.

Alltoodud tabelis on näha eri tüüpi investeerimishoiuste tulemused vastavalt alusvara tootlusele. Riskipreemiaga investeerimishoiuse tootluses on arvesse võetud ka hoiusummale lisaks tasutud riskipreemiat.

  Riskipreemiata investeerimishoius 10% riskipreemiaga investeerimishoius
Osalus alusvara väärtuse tõusus (osalusmäär) 40% 110%
Hoiuperiood 3 aastat 3 aastat
Algne investeering 1000 eurot 1100 eurot
Alusvara tootlus Tagasi-
makstav
summa
eurodes
Intressi
määr
Tootlus Tootlus
aasta
baasil
Tagasi-
makstav
summa
eurodes
Intressi
määr
Tootlus Tootlus
aasta
baasil
-10% 1000 0% 0% 0% 1000 0% -9,09% -2,99%
0% 1000 0% 0% 0% 1000 0% -9,09% -2,99%
5% 1020 2% 2% 0,66% 1055 5,50% -4,09% -1,34%
25% 1010 10% 10% 3,29% 1275 27,5% 15,91% 5,23%
50% 1200 20% 20% 6,58% 1550 55% 40,91% 13,45%

 

Mida tähendab investeerimishoiuse puhul mõiste „korrigeerituna EUR/SEK-i kursi muutusega hoiuperioodi jooksul”?

See mõiste kehtib nende investeerimishoiuste kohta, mille intress on seotud EUR/SEK-i kursi liikumisega. Kui Rootsi krooni kurss euro suhtes nõrgeneb, siis intress eurodes väljendatuna väheneb.

Pakkumistingimustes on märgitud EUR/SEK-i kursi alg- ja lõppväärtuse fikseerimise kuupäevad ning valem, kuidas neid väärtusi intressi arvutamisel kasutatakse.

Alljärgnevas tabelis on näited selle kohta, kuidas Rootsi krooni kursi kõikumine võib mõjutada hoiuselt teenitavat intressi. EUR/SEK-i kursi tõus märgib euro tugevnemist (1 euro eest saab rohkem Rootsi kroone).

EUR/SEK-i kursi muutus protsentides Intressimäärad
0% 10% 20% 30%
+15% 0% 11,5% 23,0% 34,5%
+10% 0% 11,0% 22,0% 33,0%
+5% 0% 10,5% 21,0% 31,5%
0% 0% 10,0% 20,0% 30,0%
-5% 0% 9,5% 19,0% 28,5%
-10% 0% 9,0% 18,0% 27,0%
-15% 0% 8,5% 17,0% 25,5%

Mida tähendab investeerimishoiuse puhul mõiste „korrigeerituna EUR/USD kursi muutusega hoiuperioodi jooksul”?

See mõiste kehtib ainult USA dollarites avatud investeerimishoiuste kohta, mille intress on seotud EUR/USD-i kursi liikumisega. Dollari kursi nõrgenemine põhjustab eurodes väljendatuna deposiidi põhiosa ja garanteeritud intressi vähenemist, samas kui võimalik teenitav intress suureneb. Tasub tähele panna, et hoiusumma arvestatakse sellest hoolimata dollarites ja seda kursimuutusega ei korrigeerita. Pakkumistingimustes on märgitud EUR/USD-i kursi alg- ja lõppväärtuse fikseerimise kuupäevad ning valem, kuidas neid väärtusi intressi arvutamisel kasutatakse.

Alljärgnevas tabelis on näited selle kohta, kuidas USA dollari kursi kõikumine võib mõjutada hoiuselt teenitavat intressi. EUR/USD-i kursi tõus märgib euro tugevnemist (1 euro eest saab rohkem dollareid).

EUR/USD kursi muutus protsentides Intressimäärad
0% 10% 20% 30%
+15% 0% 11,5% 23,0% 34,5%
+10% 0% 11,0% 22,0% 33,0%
+5% 0% 10,5% 21,0% 31,5%
0% 0% 10,0% 20,0% 30,0%
-5% 0% 9,5% 19,0% 28,5%
-10% 0% 9,0% 18,0% 27,0%
-15% 0% 8,5% 17,0% 25,5%

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.