Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Pangalingi tehniline spetsifikatsioon

Pangalingi tehniline spetsifikatsioon

Päringud

Käesolevas dokumendis on välja toodud päringute spetsifikatsioonid, milles igale teenusele vastab oma loetelu parameetritest. Toimiva teenuse koostamiseks ei tohi lisada ühtegi parameetrit, mida pole spetsifikatsioonis kirjas ja tuleb järgida dokumendis välja toodud juhiseid.

 • Päringutes esitatud summades on komakohad ja sendid eristatud punktiga "." Tuhandete eraldajat ei kasutata.
 • Kuupäevad ja kellaajad esitatakse DATETIME formaadis nt 2016-10-13T07:21:14+0200 sekundi täpsusega koos ajatsooniga. Päringu saaja on kohustatud kontrollima DATETIME väljal olevat väärtust, kusjuures välja väärtus tohib erineda kontrollimise hetkel kehtivast kellaajast maksimaalselt ± 5 minutit.
 • Välja väärtuse pikkus ei tohi ületada spetsifikatsioonis ettenähtut. Pikkuse ületamisel päringut ei töödelda. Välja väärtuse pikkused on sümbolites. Välja väärtus võib olla lühem kui maksimaalne pikkus lubab, puuduvaid kohti ei täideta.
 • Päring-vastuse vahetamiseks kasutatakse HTTP POST meetodit.
 • Jättes teenuse spetsifikatsioonis nõutud parameetri kirjeldamata, arvestatakse seda tühja väljana.
 • Spetsifikatsioonile mittevastavatele päringutele vastatakse veateatega.
 • Väljal VK_RETURN ei ole lubatud kasutada päringutes kasutatavaid välja nimesid (VK_...).
 • Andmete vahetamiseks kasutatakse kodeeringut (VK_ENCODING), millest SEB pangalink toetab UTF-8 (vaikimisi) ja ISO-8859-1 kodeeringut. Pank vastab alati kliendi poolt määratud kodeeringus. Pangalingi probleemideta toimimiseks tuleb veenduda, et kõik teenusega seotud programmid kasutaks sama kodeeringut. Soovitame kasutada UTF-8.

Päringuid võib jagada:
1. algataja põhjal:

 • kaupmehe või panga päringuteks.

2. vastuse põhjal:

 • vastust nõudvateks või vastust mitte nõudvateks.

3. otstarbe põhjal:

 • 1xxx – maksete algatamine või 4xxx – autentimispäringud.

Võtmete/sertifikaatide vahetamine
Pangalingi aktiveerimiseks SEB reaalsüsteemis tuleb aadressile saata kaupmehe avalik võti, millele vastuseks saadetakse panga avalik võti ja vastava kaupmehe VK_SND_ID väärtus. Salajast võtit ei tohi teistele osapooltele (sh SEB-le) avaldada. Kasutame x.509 standardile vastavaid .PEM formaadis sertifikaate, salajase võtme pikkusena toetame 2048 bitti. Täpsema juhise võtmete genereerimiseks leiate „Testpaketis“ olevate dokumentide hulgast.

Kontrollkoodi VK_MAC leidmine versiooni 008 alusel
Allkiri MAC008 (VK_MAC) arvutatakse kasutades avaliku võtme algoritmi RSA ning räsialgoritmi SHA1. Arvestatakse ka tühjade väljade pikkusi – „000“.
MAC008(x1,x2,..., xn):= RSA (SHA-1(p(x1) || x1 || p(x2) || x2 || ... || p(xn) || xn),d,n)

Selgitused:
|| - stringi liitmise tehe
x1, x2, ..., xn - päringu parameetrid (spetsifikatsioonis nummerdatud) .
p - funktsioon parameetri pikkusest sümbolites. Pikkus on number kolmekohalise stringi kujul
d RSA - salajane eksponent
n RSA – modulus

Andmerea koostamine teenuse „1012“ näitel:
VK_SERVICE="1012"
VK_VERSION="008"
VK_SND_ID ="testvpos"
VK_STAMP ="20011"
VK_AMOUNT="1.00"
VK_CURR ="EUR"
VK_REF ="999"
VK_MSG ="UPOS testikas. ÕÜ"
VK_RETURN ="https://somehost.ee/returnurl"
VK_CANCEL ="https://somehost.ee/cancelurl"
VK_DATETIME ="2016-09-26T07:21:14+0200"

Allkiri arvutatakse andmereast (data string), mis koosneb järgnevatest elementidest – parameetri väärtuse sümbolite arv ja parameetri väärtus ise. Andmereas peavad olema kõik teenuse kirjelduses järjekorranumbrit omavad väljad, numbriteta (nt VK_LANG) sinna ei kuulu.

004 1012
003 008
008 testvpos
005 20011
004 1.00
003 EUR
003 999
017 UPOS testikas. ÕÜ
029 https://somehost.ee/returnurl
029 https://somehost.ee/returnurl
024 2016-09-26T07:21:14+0200

Ühes reas: 0041012003008008testvpos005200110041.00003EUR003999017UPOS testikas. ÕÜ029https://somehost.ee/returnurl029https://somehost.ee/returnurl0242016-09-26T07:21:14+0200
Kui näiteks VK_MSG parameeter oleks tühi, siis tuleb see ikkagi lisada andmeritta, kasutades sümbolite arvuna 000.

NB! Kui kasutada kodeeringut UTF-8 ja parameetris sisalduvad kahebaidised sümbolid (näiteks täpitähed), siis andmereas on parameetri väärtuste pikkuseks sümbolite arv stringis, mitte baitide arv. Näiteks 002OÜ, mitte 003OÜ.

Päringute spetsifikatsioonid

Makseteenused

Teenus 1011
Teenindaja saadab panka allkirjastatud maksekorralduse andmed, mida klient internetipangas muuta ei saa. Peale edukat makset koostatakse kaupmehele päring “1111”, ebaõnnestunud makse puhul “1911”.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1011)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Kaupluse ID)
4 VK_STAMP 20 Päringu ID
5 VK_AMOUNT 12 Maksmisele kuuluv summa
6 VK_CURR 3 Valuuta nimi: EUR
7 VK_ACC 34 Saaja konto number
8 VK_NAME 70 Saaja nimi
9 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
10 VK_MSG 95 Maksekorralduse seletus
11 VK_RETURN 255 URL, kuhu vastatakse edukal tehingu sooritamisel
12 VK_CANCEL 255 URL, kuhu vastatakse ebaõnnestunud tehingu puhul
13 VK_DATETIME 24 Päringu algatamise kuupäev ja kellaaeg DATETIME formaadis
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

Teenus 1012
Teenindaja saadab panka kliendi sooviavalduse tehingu tegemiseks. Makse saaja nimi ja konto number võetakse panga ja teenindaja vahelisest lepingust. Peale edukat makset koostatakse kaupmehele päring “1111”, ebaõnnestunud makse puhul “1911”.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1012)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Kaupluse ID)
4 VK_STAMP 20 Päringu ID
5 VK_AMOUNT 12 Maksmisele kuuluv summa
6 VK_CURR 3 Valuuta nimi: EUR
7 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
8 VK_MSG 95 Maksekorralduse seletus
9 VK_RETURN 255 URL, kuhu vastatakse edukal tehingu sooritamisel
10 VK_CANCEL 255 URL, kuhu vastatakse ebaõnnestunud tehingu puhul
11 VK_DATETIME 24 Päringu algatamise kuupäev ja kellaaeg DATETIME formaadis
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

Teenus 1111
Kasutatakse vastamiseks Eesti-sisese maksekorralduse toimumisest.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1111)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID 15 Päringu vastuvõtja ID (Kaupluse ID)
5 VK_STAMP 20 Päringu ID
6 VK_T_NO 20 Maksekorralduse number
7 VK_AMOUNT 12 Makstud summa
8 VK_CURR 3 Valuuta nimi: EUR
9 VK_REC_ACC 34 Saaja konto number
10 VK_REC_NAME 70 Saaja nimi
11 VK_SND_ACC 34 Maksja konto number
12 VK_SND_NAME 70 Maksja nimi
13 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
14 VK_MSG 95 Maksekorralduse selgitus
15 VK_T_DATETIME 24 Maksekorralduse kuupäev ja kellaaeg DATETIME formaadis (Kella 22:00-24:00 vahelisel ajal teostatud maksed võivad pärast süsteemisisest pangapäeva vahetust kajastuda järgmise päeva väljavõttes)
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)
- VK_AUTO 1 Y = panga poolt automaatselt saadetud vastus.
N = vastus kliendi liikumisega kaupmehe lehele

Teenus 1911
Kasutatakse ebaõnnestunud tehingust teatamiseks.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (1911)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Päringu koostaja ID (Panga ID)
4 VK_REC_ID 15 Päringu vastuvõtja ID (Kaupluse ID)
5 VK_STAMP 20 Päringu ID
6 VK_REF 35 Maksekorralduse viitenumber
7 VK_MSG 95 Maksekorralduse selgitus
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)
- VK_AUTO 1 Y = panga poolt automaatselt saadetud vastus.
N = vastus kliendi liikumisega kaupmehe lehele

Autentimisteenused

Teenus 4011
Kaupmehe poolt saadetav pakett kasutaja tuvastamiseks. Teenus on avatud vastava lepingu sõlminud kaupmeestele. Vastuspaketi kood 3012.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (4011)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja (partneri) ID
4 VK_REPLY 4 Oodatava vastuspaketi kood (3012)
5 VK_RETURN 255 Kaupmehe URL, kuhu vastatakse
6 VK_DATETIME 24 Sõnumi genereerimise aeg DATETIME formaadis
7 VK_RID 30 Sessiooniga seotud identifikaator. Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

Teenus 3012
Teenus 4011 kasutamisel saadetakse kaupmehele pakett kasutaja infoga ning autentimise aeg (VK_DATETIME), mida tuleb kaupmehe poolt turvalisuse kaalutlusel kontrollida.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (3012)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_USER 16 Kokkuleppeline kasutaja indifikaator
4 VK_DATETIME 24 Sõnumi genereerimise aeg DATETIME formaadis
5 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja ID (Panga ID)
6 VK_REC_ID 15 Sõnumi saaja (partneri) ID
7 VK_USER_NAME 140 Kasutaja nimi
8 VK_USER_ID 20 Kasutaja isikukood
9 VK_COUNTRY 2 Isikukoodi riik (kahetäheline ISO 3166-1)
10 VK_OTHER 150 Muu info kasutaja kohta
11 VK_TOKEN 2 Autentimisvahendi identifikaatori kood:
1- ID-kaart; 2- Mobiil-ID; 5- ühekordsed koodid (v.a. PIN-kalkulaator); 6- PIN-kalkulaator; 7- korduvkasutusega kaart
Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
12 VK_RID 30 Sessiooniga seotud identifikaator. Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1  või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

Teenus 4012
Kaupmehe poolt saadetav pakett kasutaja tuvastamiseks. Teenus on avatud vastava lepingu sõlminud kaupmeestele. Vastuspaketi kood 3013.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (4012)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja (partneri) ID
4 VK_REC_ID 15 Sõnumi saaja (panga) ID
5 VK_NONCE 50 Päringu koostaja poolt genereeritud juhuslik nonss
6 VK_RETURN 255 Kaupmehe URL, kuhu vastatakse
7 VK_DATETIME 24 Sõnumi genereerimise aeg DATETIME formaadis
8 VK_RID 30 Sessiooniga seotud identifikaator. Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1  või UTF-8 (vaikeväärtus).
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

Teenus 3013
Kaupmehele edastatakse nonssi koopia.

Jrk. Välja nimi Pikkus Kirjeldus
1 VK_SERVICE 4 Teenuse number (3013)
2 VK_VERSION 3 Kasutatav krüptoalgoritm (008)
3 VK_DATETIME 24 Sõnumi genereerimise aeg DATETIME formaadis
4 VK_SND_ID 15 Sõnumi koostaja ID (Panga ID)
5 VK_REC_ID 15 Sõnumi saaja (partneri) ID
6 VK_NONCE 50 Päringus olnud nonssi koopia
7 VK_USER_NAME 140 Kasutaja nimi
8 VK_USER_ID 20 Kasutaja isikukood
9 VK_COUNTRY 2 Isikukoodi riik (kahetäheline ISO 3166-1)
10 VK_OTHER 150 Muu info kasutaja kohta
11 VK_TOKEN 2 Autentimisvahendi identifikaatori kood:
1- ID-kaart; 2- Mobiil-ID; 5- ühekordsed koodid (v.a. PIN-kalkulaator); 6- PIN-kalkulaator; 7- korduvkasutusega kaart
Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
12 VK_RID 30 Sessiooniga seotud identifikaator. Vabatahtlik väli, võib jääda täitmata.
- VK_MAC 700 Kontrollkood ehk allkiri
- VK_ENCODING 12 Sõnumi kodeering. ISO-8859-1 või UTF-8 (vaikeväärtus)
- VK_LANG 3 Soovitav suhtluskeel (EST, ENG või RUS)

 

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.